نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه- فصل دوم- قسمت 1

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 13


 1-2کلیات

عملیات خاکی شامل کلیه کارهای لازم برای تمیز کردن بستر و حریم راه، خاکبرداری و خاکریزی خاک، سنگ یا سایر مصالح، از و یا در مسیر یا محدوده راه در منطقه عملیات طرح، طبق نقشه های اجرایی یا برابر دستورات دستگاه نظارت می باشد.

 2-2پاک کردن و ریشه کنی بستر و حریم راه

عملیات پاک کردن و ریشه کنی بستر حریم راه شامل برداشتن و به دور ریختن هرگونه مواد و مصالح زائد، نباتات و اشجار، ساختمان و ابنیه و هرگونه مانعی در تمامی حریم راه، مسیر کانالها و آبروها، محل احداث پل و ابنیه فنی و هر ناحیه و منطقه دیگری که در نقشه های اجرایی مشخص شده است، می باشد.

پاک کردن و ریشه کنی بستر و حریم راه باید قبل از هرگونه خاکبرداری یا خاکریزی شروع شده و پایان یابد.

 1-2-2حفظ و حراست اقلامی که باید نگهداری شوند

باید دقت کافی و مراقبت لازم به عمل آید که تأسیسات و ابنیه فنی مفید یا جدیدالاحداث راه و نیز تأسیسات و تجهیزات دیگر مانند لوله های آب، گاز، نفت، کابل برق، تلفن، تأسیسات نظامی و غیره که در مسیر راه یا مجاورت آن قرار گرفته حفظ و حراست و نگهداری شده و هیچ گونه آسیب و صدمه ای از عملیات پیمانکار به آن ها وارد نگردد. در مورد درختان و اشجار، فقط درختانی که روی نقشه ها نشان داده شده یا طی صورت جلسه مصوب مشخص شده باشند باید در صورت امکان جابه جا و در غیر این صورت قطع و ریشه کنی و از مسیر راه دور شوند. پیمانکار باید دقت نماید که در اثر اجرای عملیات به سایر درختان صدمه و آسیبی وارد نشود.

مسئولیت هرگونه لطمه یا صدمه ای که به درختان و اشجار و سایر تأسیسات و ابنیه در اثر اجرای عملیات وارد شود به عهده پیمانکار بوده و میبایستی به هزینه خود ترمیم یا مشکلات حقوقی ناشی از آن را رفع نماید.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 14


 2-2-2روشهای اجرایی

سطوح و مناطقی که در نقشه های اجرایی یا دستور کارها به عنوان پاک کردن و ریشه کنی مسیر و حریم راه تعیین شده، باید توسط دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی قبل از شروع عملیات پاک کردن و ریشه کنی، میخکوبی و مشخص گردد.

عمل پاک کردن و ریشه کنی باید در تمام طول مسیر طبق نقشه های اجرایی به صورت مشروحه زیر انجام شود.

الف: پاک کردن مسیر و حریم راه شامل تمیز کردن، برداشتن خاک های  نباتی و جابه جایی یا قطع و ریشه کنی کامل درختان، بیرون آوردن ریشه های خشکیده و بدون تنه و هرگونه درختچه، نهال، بوته، علف، چپر، حصار، چینه، زباله و آشغال، ابنیه، موانع و سایر مواردی که به نظر دستگاه نظارت یا کارفرما وجود آن برای پی ها یا زیرسازی و روسازی راه نامناسب تشخیص داده شود از حریم راه و راه های ورودی و خروجی، راه های دستیابی، مسیر کانال ها و آبروها و محل احداث ابنیه فنی، می باشد. هرگونه مصالح ساختمانی که از تخریب ابنیه بدست می آید پس از دور کردن از بستر و حریم راه باید طبق تشریفات قانونی تحویل صاحبان آن گردد.

ب: خاک های  نباتی که غیر قابل مصرف در خاکریزی است باید از بستر و حریم راه برداشته شده و در محل هایی که دستگاه نظارت مشخص می کند ذخیره شود. بدیهی است چنانچه طبق نقشه ها یا تشخیص دستگاه نظارت این خاک ها قابل مصرف برای پوشش نباتی شیروانی های خاکی نباشد می تواند مورد استفاده زارعین قرار گیرد.

پ: سطوح طبیعی که پایینتر از بستر روسازی قرار گرفته اند طبق نظر دستگاه نظارت باید ریشه کنی کامل تا عمق لازم انجام شده و بقایای ریشه ها، علف ها، رستنی ها و هرگونه مواد و مصالح نامناسب دیگر نیز از زمین کنده و به دور ریخته شود تا احتمال مدفون شدن زیر خاکریز و حریم راه را نداشته باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 15

قطع کامل ریشه برخی بوته ها، خارها و رستنی ها منحصرا با کندن آن ها مؤثر نبوده و نیاز به مصرف سموم ویژه دارد. حدوده چنین عملیاتی باید در مشخصات فنی خصوصی قید شود.

ت: چنانچه مسیر راه از داخل باغ - قلمستان - منطقه جنگلی عبور نماید، کلیه درختان، نهالها و هرگونه رستنی باید در تمامی حریم و بستر راه جابه جا یا قطع و ریشه کنی شده و مسیر پاک گردد. قطع و ریشه کنی درختان باید به صورتی انجام گیرد که باعث خرابی ساختمان های مجاز یا صدمه و لطمه زدن به درختانی که باید حفظ شوند نگردد. درختان باید طوری قطع شوند که در موقع سقوط به طرف یا در جهت محور راه بیفتد. از سوزاندن تنه درختان و اشجار جنگلی در محدوده کار باید خودداری شود.

ث: چنانچه شاخه درختانی که در مجاورت مسیر قرار گرفته یا شاخه درختانی که دستور حفظ و حراست آن ها داده شده حدود پنج متر داخل حریم راه شده باشند باید از نزدیک تنه درخت قطع شوند. قطع این شاخه ها باید به روش حرفه ای و صحیح انجام شود و محل قطع هر شاخه باید با یک پوشش ضخیم رنگ مخصوص درختان که مورد تصویب دستگاه نظارت قرار گیرد پوشیده شود.

ج: چنانچه در حریم راه تأسیساتی مانند تیرهای تلفن، تلگراف یا برق، لوله کشی آب، فاضلاب، نفت،
گاز، لوله های سیمانی یا سایر تأسیسات مشابه وجود داشته باشد که باید از مسیر برداشته شود یا تغییر مکان داده شوند، پیمانکار باید مراتب را به موقع به کارفرما و دستگاه نظارت جهت هرگونه اقدام مقتضی کتباً اطلاع دهد.

چ: چنانچه در حریم راه، قنات یا چاه های آب دایر وجود داشته باشد، پیمانکار باید برای تغییر محل چاه
آب و تغییر مسیر قنات، با در نظر گرفتن آنکه آب چاه یا قنات از بین نرود اقدام، و برای چاه های
خشک و قنات های متروکه با توجه به جهات ایمنی پیشنهادی تهیه و برای اظهار نظر کارفرما و دستگاه نظارت ارسال نماید.
پرکردن میله چاه های متروکه باید با مصالح قابل قبول بر اساس فصل نهم انجام و اجرا گردد.

ح: چاله هایی که در اثر ریشه کنی درختان به وجود می آیند باید با مصالح مناسب به صورت لایه لایه پر شده و برابر مندرجات این فصل متراکم گردد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 16

خ: تمام منطقه عملیات خاکی با حریم مقرر باید از هر حیث تمیز بوده و زیبایی دید راه بعد از خاتمه عملیات حفظ گردد.
 3-2خاکبرداری و خاکریزی

برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی، شن و ماسه ای، قلوه سنگی و سنگی، ریزشی و لغزشی، صرف نظر از جنس و کیفیت آن ها از مسیر راه، به منظور تسطیح، شیب بندی و آماده کردن مسیر اصلی راه یا راه های ورودی و خروجی و جاده های ارتباطی، موضوع عملیات خاکبرداری است. خاکبرداری و گودبرداری جهت احداث پایه پل ها، لوله ها، آبروها، دیوارها و سایر ابنیه فنی مشمول عملیات مندرج در این فصل نبوده و در فصل سوم این مشخصات ذکر شده است.
احداث خاکریز یا بالا آوردن بستر راه با خاک و سنگ حاصله از برش ها یا با مصالح قرضه موضعی،
جانبی یا منتخب، آماده سازی بستر زمین طبیعی برای ریختن، پخش و کوبیدن مصالح بر روی آن، و نیز
خاکریزی پشت پی ها و شالوده ها، اطراف ابنیه فنی و مستحدثات، پرکردن اطراف لوله ها، چاه ها، چاهک ها و گودال های موضعی مشمول عملیات خاکریزی است. کلیه عملیات خاکبرداریی و خاکریز باید بر اساس نقشه های اجرایی و برابر با ابعاد و اندازه های مشخص شده در نقشه ها یا دستورات دستگاه نظارت انجام شود. در حین عملیات خاکبرداری و خاکریزی باید مراقبت کامل به عمل آید تا هیچ گونه آسیبی به تأسیسات، تجهیزات، مستحدثات، ابنیه فنی، علائم
و نقاط ثابت نقشه برداری، و اموال بخش دولتی و خصوصی وارد نیاید. عملیات خاکی باید همواره با زهکشی تواماً انجام گیرد و دستگاه نظارت در هنگام نیاز می تواند در مواقع بارندگی های شدید، به منظور حفاظت عملیات انجام شده، کارهای خاکی را متوقف سازد. کلیه خاک های  حاصل از خاکبرداری باید در خاکریزها، راه های ارتباطی، پشت پل ها و پی ها مصرف شود مگر در مواردی که دستگاه نظارت مصرف این خاک ها را برای خاکریزی نامناسب و غیر قابل قبول
دانسته یا زائد بر مصرف تشخیص دهد. عدم مصرف خاک های  حاصل از خاکبرداری به هر دلیل که باشد باید قبلاً به تأیید دستگاه نظارت و کارفرما برسد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل دوم ـ عملیات خاکی                   صفحه 17

 

خاک های  غیر قابل مصرف و نیز خاک های  مناسب زائد بر مصرف باید در محلی که توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد، ذخیره شود. از انبار کردن این مصالح در اراضی زیر کشت، محوطه ترانشه ها، بستر رودخانه ها و نهرها و حریم راه باید خودداری شود. مصالح مرطوب یا یخ زده که در صورت خشک شدن به صورت مصالح مناسب در می آیند باید خشک شده و سپس در عملیات خاکریزی به کار برده شوند.

به منظور استفاده مصالح حاصل از خاکبرداری در کارهای بنایی و ابنیه فنی، دستگاه نظارت می تواند دستور نگهداری و انبار کردن مصالح از قبیل سنگ، شن و ماسه و غیره را که از برش ها به دست می آید صادر نماید.

خاک هایی که در خاکریزی مصرف می شود باید در لایه های یکنواخت و با ضخامت ثابت در عرض خاکریزها ریخته شود.
 4-2مواد سوزا در برش های سنگی

حمل و مصرف مواد سوزا که برای عملیات خاکبرداری و کوه بری به کار می رود باید کاملاً طبق قوانین و مقررات جاری اجرا و زیر نظر افرادی که دارای گواهی انجام کار از مقامات ذیصلاح دولتی میباشند انجام گیرد.

پیمانکار در صورت نیاز به مصرف مواد منفجره موظف است ساختمآن ها و انبارهایی برای نگهداری مواد منفجره در نقاط مناسب با ظرفیت کافی و لازم، بر طبق قوانین جاری و تأیید دستگاه نظارت احداث کند. این انبارها باید با علایم خطر مشخص و مناسب علامت گذاری گردند و دارای درب ورود با قفل مطمئن و وسایل تهویه جهت نگهداشتن حرارت پایین و یکنواخت داخل انبار باشد. به مجرد اینکه مواد منفجره به این انبارها حمل شد، ورود آن باید توسط پیمانکار به مقامات مسئول محلی اطلاع داده شود تا مقدار دقیق این مواد محاسبه و مورد تصدیق و گواهی مقامات فوق قرار گیرد.

پیمانکار در موقع مصرف مواد منفجره باید مقامات مسئول محلی را از جریان مطلع نماید تا مقدار مصرف شده مورد تأیید آن ها واقع شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم