نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101- مشخصات فني عمومي راه- فصل اول- قسمت 2

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل اول ـ تعریف ها        صفحه 5

بازیابی روسازی آسفالتی

بازیابی روسازی آسفالتی، استفاده مجدد از آسفالت های قدیمی است که قبلا کاربرد اولیه خود را به انجام رسانده است. این عمل معمولاً پس از انجام پارهای فعل و انفعال بر روی آسفالت های قدیمی صورت می گیرد


بتن آسفالتی با دانه بندی باز

عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با دانه بندی باز که مناسب برای بالا بردن اصطکاک روسازی مرطوب می باشد

بتن آسفالتی با دانه بندی متراکم

عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته مناسب برای شرایط محلی با کاهش فضای خالی و افزایش مقاومت و عمر بیشتر

بستر روسازی راه

سطح تمام شده خاکی راه که مصالح لایه های روسازی بر روی آن قرار  می گیرد

بهسازی و روکش آسفالتی

مرمت و اصلاح انواع آسیب دیدگی های سطحی و سازه ای روسازی های آسفالتی، شامل: تعمیرات سطحی، اجرای روکش های تقویتی، بازیافت و یا ترکیبی از این عملیات بهسازی نامیده می شود.

پل

سازه فلزی یا با مصالح ساختمانی برای عبور راه، راه آهن و یا پیاده از روی آب یا مسیر راهی دیگر.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل اول ـ تعریف ها        صفحه 6

پیکنی ابنیه فنی

پیکنی ابنیه فنی عبارت است از کندن محل پی پایه ها، دیوارها، زهکشی ها، با دست و یا بیل مکانیکی )یا وسایل مشابه( طبق رقوم مندرج در نقشه های اجرایی و به دستور دستگاه نظارت.

تخلیه آبهای سطحی

عبارت است از احداث نهرها، و آبروهای باز و یا بسته، لوله گذاری های سطحی، انحراف و تنظیم و کنترل جریان آب انهار و رودخانه ها و اجرای سایر کارهای تکمیلی، طبق نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت

خاک مسلح

خاک مسلح عبارت است از مجموعه خاک و مسلح کننده ها که به صورت نوارهای افقی در خاک قرار می گیرند و پوسته )در صورت وجود( که بتنی، فلزی یا از مصالح دیگر است و نمای خاک مسلح را تشکیل می دهد

داربست

سازهای موقت است که برای نگهداری قالب بندی، سکوهای کار و تحمل بارهای حین اجرا برپا می شود. مشتمل بر شمع بندی، پایه های قائم، صفحات افقی، بادبندها، زیرسری ها و نظایر آن.

راه انحرافی

راهی موقت برای عبور ترافیک در زمان قطع عبور از بخشی از راه.

روسازی

روسازی راه سازه ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی، خاکریزی ها یا کف برش های خاکی و یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی نامیده می شود، قرار می گیرد

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل اول ـ تعریف ها        صفحه 7

زهکشی
زهکشی عبارت است از لوله گذاری های سطحی و زیرزمینی، مصرف زه های سنگی و یا خرده سنگی، انحراف و تنظیم و اجرای سایر کارهای تکمیلی، طبق نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت.

زیراساس

قشری از مصالح سنگی )یا مخلوطی از مصالح سنگی و مواد افزودنی( با مشخصات فنی معین و به ضخامت مشخص که بر روی بستر راه )سابگرید( به منظور تحمل بارهای وارده از قشرهای بالای روسازی قشر اساس قرار گیرد، قشر زیراساس نامیده می شود. زیراساس معمولاً اولین لایه از ساختمان روسازی راه را تشکیل   می دهد.

زیراساس شنی و سنگی

مصالح شنی رودخانه ای یا سنگ های شکسته شده در سنگ شکن که با مشخصات فنی معین تهیه
و بر روی بستر روسازی راه حمل و به ضخامت مورد نظر پخش و سپس طبق شرایط فنی آبپاشی
و کوبیده میگردد. قشر حاصله، زیراساس شنی نامیده می شود.

سنگ پشت کار

قطعه سنگی است که در پشت نما به کار می رود و مستقیماً در برابر عوامل جوی قرار ندارد.

سنگ توکار

قطعه سنگی است که در داخل بنا به کار برده می شود.

سنگ دوکله و یا سرتاسری

قطعه سنگی است که تمام ضخامت بنا را در بر  می گیرد

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل اول ـ تعریف ها        صفحه 8

سنگ راسته

قطعه سنگی است که طول اصلی آن در امتداد نمای بنا قرار  می گیرد

سنگ کله

قطعه سنگی است که طول اصلی آن در داخل بنا قرار  می گیرد

سنگ نبش

قطعه سنگی است که در گوشه بنا به کار برده می شود.

سنگ نما

قطعه سنگی است که در نمای بنا به کار برده می شود. این قطعه باید دارای ریشه کافی بوده تا در ضمن مقاومت در برابر عوامل جوی، استحکام بنا را هم تامین نماید.

شانه راه

آن قسمت از کف راه که برای توقف اضطراری وسایل نقلیه اختصاص داده شده است.

شیب عرضی

عبارت است از شیب عرضی سطح راه و در مسیرهای مستقیم اغلب معادل 2% می باشد.

شیب عرضی روکش

حداقل شیب عرضی روکش در مسیرهای مستقیم 1.5% و حداکثر %3 ولی حداقل شیب عرضی برای مسیرهای بیش از دو خط عبور در یک جهت %2 می باشد. شیب عرضی جاده خاکی و یا بدون روسازی 2.5% تا 5% است.

طاق های با دور تمام

طاق هایی که انتهای قوس طاق به حالت عمودی روی پایه ها قرار گرفته باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل اول ـ تعریف ها        صفحه 9

نیمطاق های خیز

طاق هایی که با طاق به حالت مایل و با شیب 1و 2 روی پایه قرار گرفته باشد.

عملیات خاکی

عبارت است از کلیه کارهای لازم برای تمیز کردن بستر و حریم راه، خاکبرداری و خاکریزی خاک، سنگ و یا سایر مصالح، از و یا در مسیر و یا محدوده راه در منطقه عملیات طرح، طبق نقشه های اجرایی و یا برابر دستورات دستگاه نظارت.

قالب
سازهای موقت برای در بر گرفتن بتن قبل از سخت شدن و کسب مقاومت کافی برای تحمل بار بتن.

قرضه جانبی

قرضه ایست موجود در حریم قانونی راه و در صورت بلامانع بودن در نزدیکی و مجاورت حریم راه.

قرضه موضعی

قرضه ایست که از منابع مناسب موجود در طول راه و با رعایت حداقل فاصله حمل تعیین می شود.

قرضه منتخب

قرضه ایست متشکل از مصالح رودخانه ای و یا کوهی و یا مصالحی با مشخصات معین که از منابع خاص تأمین می شود

کنترل فرسایش

عبارت است از ایجاد فضای سبز و یا تثبیت خاک با قیرآبه و یا پوشش با بتن پاشیده و شیب بندی به منظور کاهش از دست رفتن خاک به علت آب یا باد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل اول ـ تعریف ها        صفحه 10

مدیریت روسازی راه

عبارت است از تمامی فعالیت های مربوط به طراحی، ساخت، نگهداری، ارزیابی مداوم، ترمیم، بهسازی یا بازسازی روسازی شبکه راه ها مدیریت روسازی راه مجموعه ای است از ابزار و روش ها که علاوه بر سازماندهی به شبکه روسازی ها به تصمیم گیری برای دست یافتن به برنامه های دراز مدت مؤثر و اقتصادی برای نگهداری روسازی ها در سطحی قابل قبول، کمک  می کند

مجموعه قالب بندی

مجموعه ای که برای نگهداری بتن در شکل مورد نظر به کار می رود، مشتمل بر رویه قالب، بدنه قالب، پشت بندها، کلاف ها، چپ و راست ها و نظایر آن.

میانه راه

آن قسمت از عرض راه که در حد فاصل )بین( مسیر رفت و برگشت قرار گرفته و مسیرهای رفت و
برگشت را از هم جدا می کند