نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

نشریه 101 مشخصات فني عمومي- فصل اول- قسمت 1

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل اول ـ تعریف ها        صفحه 3

بخشی از واژه های مهم به شرح زیر تعریف شده است.

آبرو

هر سازهای، غیر از پل، که برای تخلیه آب از زیر راه ساخته می شود

آسفالت حفاظتی

پخش قیر در راه های خاکی شنی، آسفالتی و بتنی و بلافاصله پخش سنگدانه بر روی آن )آسفالت سطحی(، یا اندودهای سنگدانه ای یا ماسه ای، یا قیرپاشی بدون سنگدانه، یا پخش آسفالت اسلاری سیل، یا میکروسرفیسینگ، آسفالت حفاظتی نامیده می شود

آسفالت سرد

آسفالت سرد از اختلاط مصالح سنگی یا قیرهای محلول، یا قیرآبه ها و یا قطران در دمای محیط تهیه و در همین دما پخش و متراکم می شود

آسفالت متخلخل

آسفالت متخلخل از اختلاط قیر با سنگدانه های شکسته دارای دانه بندی باز، در کارخانه آسفالت تهیه می شود

اساس
قشری از مصالح سنگی با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روی بستر آماده شده راه یا لایه زیراساس، به منظور تحمل بارهای وارده از لایه های بالاتر روسازی قرار گیرد، قشر اساس نامیده می شود

اساس شنی و سنگی


عبارت است از مصالح شکسته شن و ماسه ای رودخانه ای یا سنگ های معادن کوهی با مشخصات فنی معین که به ابعاد هندسی مورد نظر بر روی قشر زیراساس و یا بستر روسازی قرارگیرد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجديد نظر دوم

فصل اول ـ تعریف ها        صفحه 4

اساس قیری

مخلوطی از مصالح سنگی و قیر با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روی بستر آماده شده راه یا لایه زیراساس، به منظور تحمل بارهای وارده از لایه های بالاتر روسازی قرار گیرد، قشر اساس قیری نامیده می شود

اساس ماکادامی

مخلوطی از سنگ کوهی یا سنگ های رودخانه ای شکسته به اندازه های مشخص و پخش آن بر روی قشر آماده شده سطح راه برابر ابعاد، اندازه ها و ضخامت های مشخص شده در نقشه ها.

اندود سطحی تککت

پخش یک لایه بسیار نازک قیر محلول یا قیرآبه روی سطح آسفالتی یا بتنی به منظور آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد چسبندگی با قشر آسفالتی که متعاقباً روی آن پخش می شود، اندود سطحی یا تککت نامیده می شود

اندود نفوذی پریمکت


پخش یک لایه قیر محلول با کندروانی )ویسکوزیته( کم یا متوسط در سطح شنی راه )بستر روسازی راه یا زیراساس و یا اساس(، اندود نفوذی یا پریمکت نامیده می شود

اندودهای آب بند ) ( سیلکت

اجرای آسفالت های حفاظتی بر روی انواع رویه های آسفالتی و یا بتنی موجود، به منظور آب بندی، افزایش خاصیت نفوذناپذیری، اصلاح آسیب دیدگی های سطحی، بهسازی موقت و افزایش عمر بهره برداری ها، اندود آب بند یا سیلکت نامیده می شود