متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش شصت و دو

1-5-6 سیستم‌های اتصال زمين، توزيع و سیم‌کشی در EPS بايستي بر طبق استانداردهاي ذيربط نصب شوند.

2-5-6 سيستم توزيع الكتريكي در سيستم SEPSS با استفاده از تجهيزات حفاظت جريان خرابي و اضافه جريان طراحی‌شده براي آن تكميل خواهد شد.

3-5-6 باتری‌های ذخيره مورداستفاده براي تأمین انرژي سيستم SEPSS بايد تا حدا امكان در مجاورت SEPSS مستقرشده و با به كاربردن كابلي كه اندازه آن با توجه به محدود كردن افت ولتاژ به سطوح تعیین‌شده در مشخصات سازنده انتخاب می‌گردد به سيستم اتصال خواهد يافت.

6-6 شرايط پذيرش و آزمون‌های لازم

1-6-6 پس از تكميل عمليات نصب سيستم SEPSS به‌منظور اطمينان از انطباق با الزامات اين استاندارد ازنظر هر دو معيار خروجي انرژي و كاركرد، سيستم بايستي مورد آزمون قرار گيرد.

2-6-6 به‌منظور تصويب نهايي كل SEPSS، آزمون پذيرش پاي كار بايستي صورت پذيرد.

3-6-6 در مورد سیستم‌های مبتني بر باتري، آزمون پاي كار به روال زير بايد انجام گردد:

الف) در شرايط کاملاً شارژ بودن باتری‌ها و قرار داشتن رديف بار متصل در مقدار اسمي، خرابي انرژي نرمال با باز كردن تمام سويچ ها و كليدهاي خودكاري كه انرژي نرمال را به بار مي رسانند آغاز می‌گردد.

ب‌) در مورد بار اضطراري كه به آن انرژي نرمال داده نمی‌شود، كليدهاي خودكار در مدار تحت مراقبت كه به بار اضطراري انرژي می‌دهند، باز خواهند شد..

پ) تأخیر زماني بين آغاز خرابي انرژي و انرژي دادن به بار بايستي مشاهده و ثبت و ضبط گردد.

ت‌) ولتاژ و جريان اعمال‌شده به بار اضطراري و در صورت اقتصاء، فركانس، شكل موج و حالات گذرا بايستي ثبت و ضبط شود.

ث‌) آزمون بار به مدت 15 دقيقه يا زمان (كلاس) اسمي، هرکدام كوتاه تر باشد، به طول كشيده و پارامترهاي زير مشاهده، ثبت و ضبط خواهد شد:

(i ولتاژ و جريان اعمالي به بار

(ii ولتاژ و جريان رديف باتري

(iii در صورت اقتضاء، فركانس

ج‌) انرژي نرمال به مدار تحت مراقبت باز خواهدگشت.

چ) مدت‌زمان انتقال مشاهده خواهدشد.

4-6-6 بلافاصله بعد از آزمون معرفی‌شده دربند 3-6-6، سيستم SEPSS به مدت 24 ساعت به انرژي نرمال متصل خواهد بود.

5-6-6 بلادرنگ پس از مدت‌زمان شارژ مجدد 24 ساعتي مندرج دربند 6- 4-6، آزمون بار شروع خواهد شد.

6-6-6 استفاده از ضريب توان واحد براي سيستم SEPSS مجاز است، مشروط بر آن‌که آزمون‌های بار اسمي در ضريب توان اسمي، قبل از بارگيري و حمل، توسط سازنده صورت پذيرفته باشد.

7-6-6 مدت‌زمان آزمون بار 60 درصد كلاسي است كه مقدار اسمي SEPSS به ازاء آن تعیین‌شده است.

8-6-6 داده‌های مشخص‌شده دربند 3-6-6 پ، ت و ث تا زمان تكميل آزمون، بايد هر دقيقه ثبت و ضبط گردد.

9-6-6 پس از تكميل آزمون، پيچهاي شينه بايد بازرسي شده و در صورت لزوم تعمير و مستحكم شود.

6-6-10 هر باتري و شينه كه دچار نقص و معيوب شده بايد تعويض گرديده و در گزارشها يا سوابق ثبت شود.

6-6-11 در زمان آزمون پذيرش مستندات و مدارك زير بايستي به مقامات ذي ربط ارائه شود:

الف) داده‌های آزمون كارخانه در باره سيستم كامل شده ب) مشخصات باتري پ) گواهي فروشنده در مورد انطباق با مشخصات

6-6-12 می‌توان از روشي براي مراقبت و مانيتور كردن ب اتريهاي اسيد ـ سرب بر اساس اندازه‌گیری هاي اهمي استفاده كرد. اندازه‌گیری هاي اهمي براي هر سلول در سيستم باتري تقریباً 2 هفته پس از آزمون بار كامل مندرج دربند يا 6-6-5 2 هفته پس از آخرين دشارژ انجام خواهد شد. اندا زهگيري ها روي باتري شارژ شده كامل و در حال شارژ شناور صورت خواهد گرفت. داده‌ها بايستي ثبت‌شده و به‌عنوان مبناي مقايسهاي براي اندازه‌گیری هاي آتي به كار رود.

7 اصول نگهداري جاري و آزمون‌های راهبري

1-7 كليات

سيستم SEPSS بايد داراي راهنماي اصول نگهداري جاري و آزمون‌های راهبري مبتني بر توصیه‌های سازنده، دفترچه، دستورالعمل ها و حداقل الزامات اين بخش و منوط به تصويب مقامات ذيربط باشد.

2-7 دفترچه راهنما، ابزارهاي ويژه و قطعات يدكي

1-2-7 حداقل دو نسخه از دف ترچههاي دستورالعمل براي سيستم توسط سازنده تهيه و ارائه‌شده و دفترچه هاي مذكور بايد شامل موارد زير باشند:

الف) توضيح مشروح در باره كار و عمليات سيستم ب) نمودار شماتيك سیم‌کشی پ) نمودار بلوكي كاركرد

ت) مشخصات باتري، دستورالعمل نصب باتري، اطلاعات نگهداري باتري و نمودار سیم‌کشی باتري ث) دستورا لعملهاي نگهداري جاري

ج) فهرست قطعات يدكي توصیه‌شده با شماره قطعات و منابع قطعات ح) رو ش هاي رفع خرابي و تعمير جاري

2-2-7 در مورد سطح 1، يك نسخه از دستورالعملها همراه تجهيزات نگاهداري شده و نسخه ديگر در يك مكان امن نگاه داشته خواهد شد.

3-2-7 ابزار ويژه و وسايل آزمون موردنیاز براي نگهداري جاري بايستي در هنگام نياز، در دسترس باشند.

3-7 آزمون نگهداري و راهبري

3-7 -1 سيستم SEPSS بايد به نحوي نگهداري شود كه قادر به تأمین كيفيت سرويس در زمان مشخص‌شده در نوع سيستم و در مدت‌زمان تعیین‌شده در كلاس سيستم باشد.

3-7 -2 بلافاصله پس از آزمون پذيرش يا هرگونه تعمير يا جايگزيني اقلامي، ازجمله جايگزيني باتري، برنامه آزمون نگهداري و راهبري جاري بايستي آغاز و اجرا گردد.

3-7 -3 سابقه قابل بازسازي از بازرسي، آزمون‌ها و تعميرات بايستي در ساختمان (تأسیسات) نگاهداري شود. سابقه بايستي شامل موارد زير باشد:

الف) تكميل دفتر ثبت وقايع

ب) اعلام هرگونه شرايط ناخوشايند و اقدامات اصلاحي صورت گرفته، ازجمله قطعات و اقلام جايگزين شده پ) اعلام افراد سرويس دهنده ت) مستندسازي آزمون تكميلي، بر طبق بند 1-4-7، بلافاصله پس از هرگونه تعمير يا جايگزيني باتري

4-7 بازرسي و آزمون راهبري

1-4-7 تجهيزات سطح 1 بايستي ماهانه مورد بازرسي قرارگرفته و حداقل هر فصل سال به مدت حداقل 5 دقيقه يا مدتي كه در كلاس آن مشخص‌شده (هرکدام كمتر باشد انتخاب شود) و درحالی‌که به بار متصل است تحت آزمون قرار گيرد.

2-4-7 بازرسي تجهيزات شامل موارد زير خواهد بود:

الف) باتـري و تجهيزات شارژ کننده / كنترل مربوطـه وارسي شـده و از اين نقطه نظر كه، آن‌ها در شرايـط تميز و رضایت‌بخشي قرار داشته و هیچ‌گونه عوامل محيطي استثنايي يا شرايط ديگر كه بتواند بر عملكرد تأثیر يا به آن صدمه بزند وجود ندارد، مورد صحت سنجي قرار خواهند گرفت.

ب‌) در صورت اقتضاء سطوح الكتروليت باتري وارسي شده و در صورت لزوم دوباره پر خواهد شد.

پ) ترمينال ها و كانكتورهاي درون سلولي، در صورت لزوم، تميزكاري و دوباره چربكاري شده و بخش فوقاني سلول بايستي تميز شود.

ت‌) ولتاژهاي هر سلول وارسي شده و ثبت خواهد شد.

ث‌) در صورت اقتضاء وزن مخصوص سلولهاي راهنما (پايلوت) وارسي و ثبت خواهد شد.

ج‌) شرايط صفحات و رسوب الكتروليت آزاد، باتری‌های اسيد سربي در بدنههاي (محفظه هاي) شفاف بايستي بررسي شود.

چ) تمام لامپ‌های نمايشگر، وسايل اندازه‌گیری و كنترل ها بايد ازنظر كاركرد صحيح وارسي گردند.

ح‌) مقدار بار بايد وارسي شده و از قرار داشتن آن در گستره مقدار اسمي اطمينان حاصل شود.

3-4-7 آزمون بار بر اساس مفاد بند 1-4-7 صورت خواهد گرفت. ولتاژ خروجي، ولتاژ باتري و مدت‌زمان آزمون در آغاز و در پايان آزمون براي هر مجموعه باتري بايد ثبت شود.

4-4-7 در هنگام استفاده از روش اندازه‌گیری اهمي، نتايج بايستي نگاهداري شده و ازنظر انحراف و تفاوت با نتايج مرجع حاصله در زمان پذيرش نصب سيستم باتري، مندرج دربند 6-6-12، مقايسه و وارسي گردد. اگر داده‌ها در گستره قابل‌قبول تعیین‌شده توسط سازنده باتري باشند، به آزمون بار سالانه نيازي نيست. اگر داده‌ها معرف انحرافي خارج گستره قابل‌قبول تعیین‌شده توسط سازنده باتري باشد، سيستم SEPSS بايد در بار كامل و به ازائ مدت‌زمان كامل مشخص‌شده در كلاس آن، وارسي و كنترل گردد. به‌جای بار واقعي می‌توان از يك رديف بار با مقدار اسمي كامل استفاده كرد مشروط بر آن‌که ازنظر مقدار اسمي با مقدار اسمي تجهيزات تبديل انرژي (ECE) برابر باشد.

5-4-7 درصورتی‌که سابقه اي از اندازه‌گیری هاي اهمي مورداستفاده قرار نگرفته يا نگاهداري نشود، سيستم SEPSS به‌طور سالانه در بار كامل و در مدت‌زمان كامل تعیین‌شده در كلاس آن، بايستي وارسي گردد. استفاده از يك رديف بار با مقدار اسمي كامل به‌جای بار واقعي مجاز است مشروط بر آن‌که ازنظر مقدار اسمي با مقدار اسمي تجهيزات تبديل انرژي برابر باشد.

6-4-7 سيستم SEPSS هر سال يك بار، در بار كامل و در مدت‌زمان كامل تعیین‌شده در كلاس آن، بايد وارسي و كنترل گردد.

7-4-7 سابقه كتبي از كليه وارسي ها و آزمون‌ها مندرج دربند 2-4-7 بايستي نگاهداري شده و در دسترس مقامات ذيربط باشد.

8-4-7 برنامه آزمون راهبري و نگهداري جاري بايستي توسط افرادي كه به نحو صحيح و مناسب آموش داده‌شدهاند، صورت پذيرد.