متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش شصت و یک

5- 3 سويچينگ بار (ريزش بار)

5 -1-3 كليات

هنگامی‌که دو يا چند سيستم استاتيك به‌منظور تأمین انرژي اضطراري، با هم موازي می‌شوند، سیستم‌های موازي شده بايـد تحـت كنترل باشند تـا از باردهـي اضافي (يعني بيش از ظرفيت موردنظر سیستم‌های موازي شده) جلوگيري شده يا تجهيزات تبديل انرژي به حالت كنارگذر برود.

5 -2-3 مقادير اسمي سويچ انتقال

5 -1-2-3 هر سويچ انتقال بايستي به ازاء كليه كلاسهاي باري كه به آن‌ها سرويس داده می‌شود، داراي مقدار اسمي جريان پيوسته و مقدار اسمي قطع باشد.

5 -2-2-3 سويچ انتقال بايد قادر به تحمل جريان خرابي موجود در محل نصب باشد.

5 -3-3 راهبري

هنگامی‌که منبع اضطراري به لوازم سويچينگ بارها اعمال می‌شود، بارهايي با اولويت اول به شينه اضطراري سويچ خواهند شد (اگر قبلا روي آن شينه نباشند).

5 -1-3-3 پس از آن، بارهايي با اولويت پایین‌تر باقی‌مانده به شينه اضطراري سويچ شده (مشروط بر آن‌که شينه اضطراري توسط سويچينگ مذكور دچار اضافه‌بار نشود) و اين امر تا زماني كه تمام بارهاي اضطراري با اولويت پایین‌تر روي شينه اضطراري باشند، ادامه خواهد يافت.

5 -2-3-3 در مواردي كه هر ماجول انرژي استاتيك متصل به شينه اضطراري، به علت خرابي داخلي، از آن شينه ايزوله گردد و اگر ماجولهاي انرژي متصل باقی‌مانده قادر به ارائه سرويس به بار متصل كل نباشند، با خارج كردن بارها به ترتيب اولويت معكوس و متناسب با ظرفيت انرژي از دست رفته ماجول ايزوله شده، بارهاي كل روي شينه اضطراري بايستي كاهش يابد.

 -3-3-3 هنگامی‌که تقاضاي بار با ظرفيت متصل ماجولهاي باقی‌مانده انطباق يافت در اينصورت خارج كردن بارهامتوقف خواهد شد.

5 -4 سويچ هاي كنار گذر

5 -1-4 سويچ هاي كنارگذر، با يا بدون ايزولاسيون، مجاز به كنارگذر كردن سويچ انتقال يا كنارگذر و ايزوله كردن آن بوده و در صورت نصب سويچهاي كنارگذر بايد منطبق با ضوابط مندرج دربندهای 5- و 4-2 3-4-5 باشند.

5 -2-4 سويچ كنارگذر بايستي داراي مقدار اسمي جريان پيوسته بوده و قادر به تحمل مقدار اسمي جرياني سازگار با جريان سويچ انتقال مربوطه باشد.

5 -3-4 هر سويچ كنارگذر به‌منظور استفاده در سرويس الكتريكي اضطراري، بايستي به‌صورت يك وسيله و دستگاه کاملاً مونتاژ شده در كارخانه و مورد آزمون قرارگرفته در كارخانه طراحی‌شده باشد.

5 -5 حفاظت

5 -1-5 كليات

5 -1-1-5 لوازم حفاظت اضافه جريان در سيستم تغذيه نيروي اضطراري (EPSS) بايد همĤهنگ شوند تا در صورت وقوع جريان اتصال كوتاه از لغزش گزينشي لوازم حفاظت اضافه جريان مدار اطمينان حاصل كرد.

5 -2-1-5 حداكثر جريان اتصال كوتاه در دسترس حاصل از هر دو منبع برق شهري و منبع برق اضطراري بايستي ارزيابي شوند تا برآورده شدن همĤهنگي مذكور راست آزمايي گردد.

5 -2-5 مقدار اسمي لوازم حفاظت اضافه جريان

5 -1-2-5 مقدار اسمي لوازم يكپارچه (مانند فيوزها يا كليدهاي اتوماتيك) با مقدار اسمي لوازم حفاظتي مدار فروسو بايستي همĤهنگ شود. هماهنگي مذكور با توجه به جريان اتصال كوتاه آتي در دسترس حاصل از منابع انرژي متصل فراسو به نحوي صورت مي پذيرد كه لوازم مدار فروسو به‌منظور حذف كم اهميتترين بخش بار الكتريكي متصل، ابتدا وارد عمل می‌شوند.

 2-2-5-5 در مواردي كه حفاظت الكترونيكي از طريق فيديك تأمین شده و جريان خروجي تجهيزات تبديل انرژي را محدود مي سازد، سويچ (هاي) انتقال داخلي به‌منظور سويچ كردن بار الكتريكي متصل به منبع جايگزين، بايستي وارد عمل شوند.

 -3-5 لوازم اضافه جريان در مدارهاي EPSS بايستي فقط براي افراد و پرسنل مجاز قابل دسترسي باشد.

6 اصول نصب و ملاحظات محيطي

1-6 كليات

1-1-6 در اين بخش، حداقل الزامات و ملاحظات براي سیستم‌های SEPSS ازنظر اصول نصب و شرايط محيطي كه می‌توانند اثرات گسترده اي بر عملكرد آن داشته باشند تعيين و بررسي می‌شوند.

2-1-6 هنگام ارزيابي عمل نصب سيستم SEPSS، عوامل موقعيت جغرافيايي، نوع ساختمان، طبقه‌بندی ساكنين و ماهيت خطرناك بودن منطقه بايد بررسي و موردتوجه قرار گيرد.

3-1-6 محل نصب تجهيزات SEPSS و روش نصب آن بايد بر طبق توصیه‌های سازنده بوده و مورد تاييد مقامات ذيربط باشد.

4-1-6 هنگامی‌که انرژي نرمال در دسترس است، اين منبع بارهاي سيستم سطح 1 و سطح 2 را سرويس داده و مجاز به تغذيه بارهاي اضافي خواهد بود، مشروط بر آن‌که در صورت خرابي منبع انرژي نرمال، بارهاي اضافه به‌طور خودكار از مدار خارج‌شده و اطمينان حاصل شود كه EPS داراي ظرفيت كافي جهت سرويس بارهاي سطح 1 و سطح 2 می‌باشد.

2-6 شرايط محل نصب

2-6 -1 سيستم SEPSS را می‌توان در اتاق وسايل و لوازم قطع و وصل يا هر اتاق سرويس الكتريكي ديگر نصب كرد مشروط بر آن‌که مشخصات محيطي سازنده برآورده شود.

2-6 -2 اتاق‌ها يا ساختمان‌هایی كه در آن‌ها سيستم SEPSS مستقرشده باشد بايد در مكاني قرار داشته باشند كه در آن امكان خسارت به‌واسطه سيل، مانند سيل حاصل از اطفاء حريق، فاضلاب و ساير پيشĤمدهاي ناگوار، به حداقل برسد.

2-6 -3 تجهيزات SEPSS در مكاني بايد نصب شود كه بتوان به آن دسترسي داشته و فضاي كاري به حد كافي جهت بازرسي، تعمير، نگهداري، تميزكردن يا جايگزين نمودن آن پیش‌بینی‌شده باشد.

2-6 -4 در صورت عدم وجود سيستم روشنايي اضطراري ديگر، سيستم روشنايي اضطراري جدا گانهاي بايد در محل SEPSS پیش‌بینی و نصب شود.

 

3-6 كنترل حرارت، سرما، تهويه و رطوبت

1-3-6 سيستم SEPSS بايد در مكاني نصب شود كه داراي امكانات سرمايش و گرمايش بوده و در هر دو شرايط در دسترس بودن انرژي نرمال و اضطراري، از عملكرد تجهيزات در محدوده مشخصات دماي محيط تعیین‌شده توسط سازنده، مطمئن بود.

2-3-6 در مـورد پخش و تهويه كافي گازهاي حاصل از باتـري به‌منظور محدود كردن تمركـز هيـدروژن بر طبـق آیین‌نامه‌هاي حريق و الكتريكي NFPA 1 و NFPA 70، بايستي تمهيدات لازم به عمل آيد.

3-3-6 در مورد تجهيزات SEPSS كه از باتری‌های الكتروليت آزاد منفذ دار استفاده كرده و در اين باتری‌ها تكامل و تحول آزاد گاز ها صورت ميپذيرد، بايستي دريچه هاي تهويه هوا يا جريان هوا نصب‌شده و از امكان انباشته شدن توده هاي گاز جلوگيري نمود.

2-6 -4 در صورت لزوم بايد از پروانههاي مناسب جهت دوران و خروج هوا، كه مجهز به موتورهاي ضد انفجار طراحی‌شده براي چنين كاربردي می‌باشند، استفاده كرد.

4-6 حفاظت

1-4-6 از اتاقي كه در آن تجهيزات EPS مستقرشده نبايستي براي مقاصد انبارداري استفاده شود.

2-4-6 در مواردي كه اتاق‌ها يا ساختمان‌های جداگانه تجهيزات SEPSS مجهز به سيستم اطفاء حريق باشند، يكي از سیستم‌های ذيل بايستي به كار گرفته شود:

الف) سيستمهـاي دي اكسيد كربن ب) سیستم‌های هالون پ) ساير سيس تمهايي كه مورد تاييد مقامات ذي ربط باشد.

3-4-6 درصورتی‌که اتاق‌های تجهيزات SEPSS مجهز به سيستم آشكارسازي و اعلام حريق باشند، روش و اصول نصب بايستي بر طبق استاندارد مربوطه تعيين و ملاك عمل قرار گيرد.

4-4-6 تجهيزات SEPSS بايستي در برابر حالات گذراي ولتاژ حاصل از رعد و برق حفاظت شود.

5-4-6 در طبقه‌بندی طراحي ازنظر زلزله مانند E،D،C و F بر طبق ضوابط ASCE 7، طراحي بارهاي حداقل براي ساختمان‌ها و ساير سازه ها تجهيزات SEPSS بايستي به نحوي طراحي گردد كه ريسك خرابي به‌واسطه ارتعاشات زمين لرزه پیش‌بینی‌شده، به حداقل برسد.

6-4-6 باتری‌ها بايستي در محل مهار شده، كابل ها بايست محكم شود تا احتمال سرريز با شكست كابل به‌واسطه ارتعاشات زمين لرزه پیش‌بینی‌شده كاهش يابد.

5-6 توزيع