متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش شصت

9-2-4 پاسخ

مدل‌های انرژي بايد قادر به تغذيه و تأمین انرژي برق به بار در ولتاژ كامل، فركانس صحيح، طول موج مورد لزوم در صورت اقتضاء و نوع مبدل باشد.

3-4 ابزار دقيق نشان‌دهنده

1-3-4 سيستم تغذيه برق ذخیره‌شده اضطراري (SEPSS) بايد مجهز به ابزار دقيق نشان‌دهنده يا ساير لوازم نشان‌دهنده مورد تاييد با قابليت اعلام از دور، جهت بيان و نمايش الزامات مندرج در جدول 4- 1-3 باشد.

2-3-4 نمايشگرهاي ديداري مجزا و يك اعلامگر شنيداري معمولي بايد براي الزامات مندرج در جدول 2-3-4 پیش‌بینی شود.

3-3-4 در مورد SEPSS سطح 1 بايد كنتاكتهايي جهت اعلام هشدار دوردست پیش‌بینی شود.

جدول 4 -1-3: شاخص لوازم نشان‌دهنده

طح س ادوات

 ١ ٢

 X X اينورتر يا مبدل داراي بار

 X O ولتاژ باتري

 X O جريان باتري، شارژ، يا دشارژ

 X X ولتاژ خروجي سيستم، هر مسير

 X O فركانس خروجي سيستم (در صورت اقتضاء)

 X O جريان خروجي سيستم، هر مسير

= X ضروري = O غيرضروري

جدول 4 -2-3: شاخص نمايشگرهاي ديداري

طح س ادوات

 ١ ٢

 X X ولتاژ خروجي بالا يا پايين

 X O كليد خودكار خروجي، باز

 X X اضافه‌بار يا اضافه جريان خروجي

 X X دماي بالا

 X X تجهيزات تبديل انرژي در حالت كنارگذر

 X X باتري ضعيف

 X X شرايط هشدار اصلي

 X X شرايط هشدار فرعي

= X ضروري = O غيرضروري

5 سويچ هاي انتقال و حفاظت

5- 1 كليات

5 -1-1 عبارت سويچينگ به‌کاررفته در اين بخش، ما را به هر دستگاه الكتريكي يا الكترونيكي كه به شرح زير مورداستفاده قرار می‌گیرد، ارجاع می‌دهد.

الف) براي انتقال بار الكتريكي از يك منبع نيروي برق به منبع ديگر ب) براي اجراي عمليات سويچينگ بار يا ريزش بار در هر بار الكتريكي

پ) به‌منظور كنارگذر كردن، ايزوله كردن و آزمون هر سويچ انتقال يا ايزولاسيون در سيستم استاتيك

ت‌) به‌منظورو ايزوله كردن هر وسيله معيوب در سيستم استاتيك تا اتصال آن به ترمينالهاي خروجي بار قطعشود

ث‌) به‌منظور كنار گذر كردن تجهيزات تبديل انرژي

5 -2-1 عبارت حفاظت به‌کاررفته در اين بخش، ما را به وسايل حفاظتي اضافه‌بار يا ادوات حسگري الكترونيكي مانند فيوزها، كليدهاي خودكار يا هر دو كه جهت حفاظت سيستم استاتيك در مقابل صدمات ناشي از خرابيها، اضافه‌بارها در هر خروجي سيستم استاتيك بارها يا هادی‌های آن‌ها يا هرگونه خرابي داخلي در سيستم استاتيك به كار می‌روند، ارجاع می‌دهد.

5- 2 سويچ هاي انتقال

5 -1-2 كليات

سويچ هاي انتقال به‌منظور انتقال بارهاي متصل بين مبدل انرژي و سرويس الكتريكي ساختمان نرخ گذاري شده و مقادير اسمي آن‌ها تعيين می‌شود.

5 -1-1-2 سويچ هاي انتقال می‌توانند الكتريكي يا الكترونيكي يا تركيبي از هر دو باشند.

5 -2-1-2 مقدار اسمي هر سويچ انتقال به ازاء انتقال تمام بارهاي الكتريكي متصل، از يك منبع انرژي به منبع ديگر، تعيين می‌شود.

5 -3-1-2 مشخصه هاي سويچ انتقال همĤهنگ با بار الكتريكي متصل تعيين و انتخاب می‌گردد.

5 -4-1-2 سويچ هاي انتقال ايزولاسيون (با مقدار اسمي مشخص آن) را بين بار الكتريكي و منبع جايگزين به وجود خواهد آورد.

5 -5-1-2 سويچ هاي انتقال می‌توانند وسايل جداگانه‌ای در داخل محفظه خويش يا بخش تمام و كاملي از تجهيزات تبديل انرژي باشند.

5 -6-1-2 مقادير اسمي ظرفيت و تحمل سويچهاي انتقال به ازاء كليه كلاسهاي باري كه سرويس داده می‌شوند تعيين خواهد شد.

5 -7-1-2 نحوه كار سويچهاي انتقال تضمين خواهد كرد كه محتملترين علل خرابي سويچ به بارهايي كه به سرويس ساختمان متصل هستند منجر خواهد شد.

5 -8-1-2 به‌منظور وارسي و كنترل عمليات و كار سويچ انتقال وسايل و تمهيداتي انديشيده خواهد شد.

 

 -2-2 ظرفيت سويچ

5 -1-2-2 ظرفيت سويچ انتقال، الكترونيكي يا الكترومكانيكي به به‌صورت مقادير اسمي آن به ازاء كليه كلاسهاي باري كه سرويس داده می‌شوند، تعيين خواهد شد.

5 -2-2-2 مقادير اسمي سويچ انتقال شامل تمام وسايل حاوي جريان بار، براي مقابله با اثرات جریان‌های خرابي موجود، تعيين خواهد شد.

5 -3-2 طبقه‌بندی سويچ انتقال

5 -1-3-2 به‌استثنای شرايط مندرج دربند 3-2-5- 2، هر سويچ انتقال به‌صورت يك وسيله كامل سوار شده در كارخانه و مورد آزمون قرارگرفته در كارخانه، جزء فهرست سرويس اضطراري منظور خواهد شد.

5 -2-3-2 سويچ هاي الكترونيكي يا الكترومكانيكي را كه جزء تمام و كمالي از تجهيزات تبديل انرژي باشند می‌توان به كار گرفت مشروط بر آن‌که بخشي از تجهيزات فهرست شده باشند.

5 -4-2 ویژگی‌های سويچ انتقال خودكار

5 -1-4-2. سويچ هاي انتقال خودكار به‌صورت الكتريكي يا الكترونيكي عمل خواهند كرد.

5 -2-4-2 انتقال بار از يك منبع به منبع ديگري می‌توان به‌صورت خودكار انجام پذيرد

5 -3-4-2 انتقال می‌تواند به شكل خودكار يا دستي صورت پذيرد.

5 -4-4-2 منبع بار ازنظر اضافه ولتاژ و كسر ولتاژ در تمام خطوط ورودي زيرزميني آن تحت مراقبت و مانیتور قرار خواهد گرفت.

5 -5-4-2 تجهيزات تبديل انرژي و برق شهري ازنظر شرايط غیرقابل‌قبول تحت مراقبت خواهند بود.

5 -6-4-2 اگر شرايطي كه خارج از تولرانس است آشكار و مشخص شود، سويچ انتقال به‌طور خودكار به منبع (منابع) انرژي جايگزين سويچ می‌شود، مشروط بر آن‌که منبع (منابع) جايگزين خود در محدوده تولرانس باشند.

5 -7-4-2 هنگامی‌که منبع انرژي ارجح به سطوح خروجي در محدوده تولرانس تجهيزات ازنظر پارامترهاي مندرج دربند

2-4-2-5 بازگردد، سويچ انتقال شروع به انتقال مجدد خودكار به منبع ارجح خواهد كرد.

5 -8-4-2 به‌منظور اطمينان از این‌که، قبل ازآنجام چنين انتقال مجددي، منبع ارجح در محدوده مشخصات فني حالت ـ پايدار خويش قراردارد، تأخیر زماني قابل تنظيمي در نظر گرفته خواهد شد.

 -9-4-2 مشروط بر آن‌که منبع ارجح در محدوده تولرانس قرار داشته باشد، جهت انتقال مجدد به منبع ارجح تحتفرمان دستي، تمهيداتي نيز بايد به عمل آيد.

5 -2-4-10 در صورت تمايل، انتقال هاي مجدد متوالي مجاز خواهد بود تا با بارهاي سنگين مقابله شده و درعین‌حال اختلالات بيشتري در مدار (مدارها) رخ ندهد.

5 -2-4-11 به‌استثنای شرايط مندرج دربند 5-2-4-12، به‌منظور پرهيز از اتصال غير عمدي منابع انرژي ارجح و جايگزين، ويژگي قفل داخلي بايد پیش‌بینی شود.

5 -2-4-12 در حالتي كه اتصال داخلي، از مشخصه هاي ذاتي طراحي سيستم است منابع انرژي ارجح و جايگزين فقط در مدت‌زمان لازم براي انتقال منابع ارجح، بدون اختلال در بارهاي الكتريكي متصل به آن به يكديگر متصل خواهند بود، مشروط بر آن‌که چنين اتصالي بتواند توسط دو منبع انرژي دريافتي و متصل به هم، بدون تحريك و آغاز ويژگي حفاظت جريان داخلي، تحمل گردد.

5 -2-4-13 دستورالعمل و دستگاههايي به‌منظور كنارگذر كردن يا انتقال غير الكتريكي دستي در صورت وقوع سوء عمل سويچ انتقال خودكار، بايستي پیش‌بینی شود.

5 -2-4-14 يك وسيله تأخیر زماني قابل تنظيم به همراه كنارگذر خودكار بايستي پیش‌بینی گردد تا بتوان انتقال مجدد از منبع جايگزين، منبع انرژي ارجح را به تأخیر انداخت.

5 -2-4-15 اگر تجهيزات تبديل انرژي (ECS) يا تغذيه نيروي اضطراري (EPS) دچار خرابي شوند، تأخیر زماني به‌طور خودكار كنارگذر خواهد شد.

5 -2-4-16 در هر سويچ انتقال خودكار يك كليد آزمون پیش‌بینی خواهد شد تا خرابي منبع انرژي ارجح را شبیه‌سازی كند، سپس سويچ انتقال خودكار كار اصلي خويش را آغاز و اجرا خواهد كرد.

5 -5-2 ویژگی‌های سويچ انتقال غير خودكار

5 -1-5-2 لوازم سويچينگ مستقیماً توسط دست يا ورودي دوردست عمل خواهند كرد. پس از عمل كردن، وسيله مذكور به حالت ديگر (جايگزين) سويچ كرده و در آن حالت باقي خواهد ماند. پس از قطع ورودي، وسيله سويچينگ به حالت ارجح خويش باز خواهد گشت.

 -2-5-2 مكانيسم قفل مكانيكي قابل‌اطمینان يا يك روش مورد تاييد ديگر، از اتصال غير عمدي منابع انرژي ارجح وجايگزين يا هر دو منبع انرژي جدا از هم، جلوگيري خواهد كرد.

5 -3-5-2 دو لامپ راهنما با پلاك شناسه يا نمايشگر وضعيت مورد تاييد ديگر، به‌منظور نشان دادن وضعيت سويچ بايد پیش‌بینی شود.