متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش پنجاه و نه

پيوست پ

سیستم‌های ذخيره انرژي الكتريكي اضطراري و پشتيبان (بر اساس NFPA 111) 1 كليات

در اين بخش دامنه پوشش، هدف و كاركرد سیستم‌های ذخيره انرژي الكتريكي اضطراري و پشتيبان موردبررسی قرار می‌گیرد.

1-1 دامنه پوشش

1-1-1 الزامات عملكرد سیستم‌های ذخيره انرژي الكتريكي، كه در صورت ازکارافتادن منبع انرژي الكتريكي نرمال به‌عنوان منبع جايگزين، تأمین انرژي الكتريكي ساختمان‌ها و تأسیسات را بر عهده می‌گیرند، در اين استاندارد مطرح و پوشش داده می‌شود.

2-1-1 سیستم‌های مطروحه در اين استاندارد شامل منابع انرژي، تجهيزات انتقال، كنترل ها، تجهيزات نظارتي و دستگاه‌ها و لوازم مربوطه می‌باشد.

3-1-1 اين استاندارد، تجهيزات نصب، نگهداري، راهبري و آزمون ر ا در صورت مرتبط بودن با عملكرد سيستم ذخيره انرژي الكتريكي اضطراري و پشتيبان، مورد پوشش قرار می‌دهد.

4-1-1 اين استاندارد موارد زير را شامل نمی‌شود.

الف) كاربرد سيستمهـاي تغذيه برق ذخیره‌شده اضطراري (SEPSS)1 ب) سیم‌کشی

پ) سيستمهايي كه خروجي كل آن‌ها كمتر از VA500 يا كمتر از V24 باشد.

ت) دستگاه واحد روشنايي اضطراري ث) منابع انرژي هسته‌ای، سلول‌های سوختي، سیستم‌های خورشيدي و سیستم‌های انرژي ذخیره‌شده بادي

5-1-1 موارد زير در دامنه پوشش اين استاندارد قرار ندارند.

الف) ساختم آن‌ها يا تاسيات معين، يا هر دو كه به سيستم SEPSS نياز دارند ب) بارهاي مشخص و معيني كه بايد توسط سيستم SEPSS سرويس داده شوند.

 1- Stored Emergency Power Supply System

 

2-1 هدف

1-2-1 اين استاندارد الزامات عملكرد در سيستم SEPPS را تعيين كرده و همچنين به اتفاق ساير استانداردها مورداستفاده و استناد قرار می‌گیرد.

2-2-1 ساير استانداردهاي NFPA موظف هستند كه ساختمان‌ها و تأسیسات نيازمند به SEPSS و سطح، نوع و كلاس مربوطه را مشخص سازند.

3-2-1 اين استاندارد، درواقع، راهنمايي براي بازرسان، طراحان، نصب كنندگان، سازندگان و كاربران سيستم SEPSS بوده و می‌تواند به‌عنوان مبنايي جهت ارتباط بين طرفين درگير مسأله، عمل نمايد.

4-2-1 اين استاندارد نبايستي به‌عنوان دفترچه طراحي در نظر گرفته‌شده يا تلقي شود.

5-2-1 رعايت اين استاندارد طرفين درگير را از مسووليتهاي مربوط به طراحي، نصب، نگهداري، عملكرد يا رعايت ساير آیین‌نامه‌ها و استانداردهاي قابل‌اعمال، مبرا نخواهد ساخت.

6-2-1 نصب سيستم (هاي) انرژي ذخیره‌شده بر طبق اين استاندارد باعث اطمينان خاطر از وجود انرژي جايگزيني خواهد شد كه خطرات ايمني حاصل از اتلاف توان در برخي از فرآيندهاي صنعتي يا شيميايي مداوم مشخص، سیستم‌های تحت كنترل با كامپيوتر، روشنايي اضطراري و مشابه را به حداقل مي رساند.

3-1 كاركرد

1-3-1 سيستم SEPSS منبعي است كه انرژي الكتريكي با ظرفيت، قابليت اعتماد و كيفيت مورد لزوم را براي تغذيه بارها به مدت‌زمان معيني و در زمان مشخصي پس از قطع، خرابي يا وقفه در منبع تغذيه نرمال، تأمین می‌کند.

2-3-1 سيستم SEPSS شامل وسايل و ادواتي جهت شارژ مجدد سيستم انرژي ذخیره‌شده می‌باشد.

2 تعاريف

1-2 كليات

تعاريف مندرج در اين بخش بر اساس عبارت هاي به‌کاررفته در استاندارد NFPA 111 است. در مورد عباراتي كه در اين بخش يا ساير بخش‌ها تعريف نشدهاند، تعريف آن‌ها مبتني بر مفهوم متداول و همآهنگ با متني كه در آن عبارات مذكور به كار می‌روند خواهد بود.

2-2 باتري با دريچه قابل تنظیم (VRLA): باتري اسيد ـ سربي متشكل از سلولهاي آب‌بندی‌شده و مجهز به دريچه اي است كه در صورت تجاوز كردن فشار داخلي باتري از فشار محيط به مقدار از پيش تعیین‌شده‌ای، باز می‌شود.

3-2 باتري منفذ دار (سيلابي): باتري اسيد ـ سربي كه از سلول‌هایی تشكيل يافته كه الكترودهاي آن‌ها در الكتروليت مايع غوطه‌ور هستند.

4-2 سيستم تغذيه نيروي اضطراري (EPSS)1: سيستم نيروي برق اضطراري مستقل با كاركردهاي كامل بوده و با سیستم‌هادي ها، وسايل قطع مدار و ادوات حفاظت اضافه جريان، سويچهاي انتقال و كليه وسايل كنترل، نظارت و پشتيباني تا و شامل ترمینال‌های بار دستگاه انتقال، كوپله و متصل شده تا بتواند به‌عنوآن‌یک منبع نيروي برق ايمن و قابل‌اطمینان عمل كند.

5-2 سيستم تغذيه برق ذخیره‌شده اضطراري (SEPSS): سيستمي است متشكل از يك UPS، يك سيستم باتري مركزي يا يك موتور ژنراتور، كه از يك منبع انرژي الكتريكي ذخیره‌شده تغذيه گرديده و به همراه يك كليد انتقال جهت مانيتور نيروي برق بار ارجح و جايگزين و اجراي سويچينگ موردنظر بار و ساير تجهيزات كنترل ضروري براي راهبري سيستم، به كار گرفته می‌شود.

6-2 دستگاه تبديل انرژي (ECE)2: سيستمي است كه از يك UPS، بانك (رديف ها) باتري و شارژ كننده باتري

(سيستم باتري مركزي) يا از يك موتور ژنراتور دوار (با يا بدون چرخ لنگر اينرسي) كه اغلب توسط توسط منبع انرژي سيستم باتري مركزي تغذيه می‌شود، تشکیل‌شده است.

7-2 منبع نيروي برق بدون وقفه (UPS)3: سيستمي است مركب از يك منبع باتري، يك مبدل، يك اينورتر و دستگاه كنترل كه به‌منظور توليد انرژي الكتريكي به‌صورت موج سينوسي تميز و بدون نويز براي مدت‌زمان محدودي، طراحی‌شده است.

8-2 سويچ انتقال خودكار: دستگاهي است كه به‌طور خودكار عمل كرده و يك يا چند اتصال هادي بار را از يك منبع انرژي به منبع ديگري تغيير و انتقال می‌دهد.

9-2 سويچ انتقال غير خودكار: وسيله اي است كه توسط نيروي انساني به‌طور مستقيم يا كنترل الكتريكي از دور توسط او، براي انتقال يك يا چند اتصال هادي بار از يك منبع انرژي به منبع ديگري، به كار گرفته می‌شود.

1- Emergency Power Supply System

2- Energy Conversion Equipment

3- Uninterruptible Power Supply

3 طبقه‌بندی سیستم‌های تغذيه برق ذخیره‌شده اضطراري (SEPSS)

1-3 كليات

سيستمهـاي تغذيه برق ذخیره‌شده اضطراري به‌صورت مشروح در بخش‌های 2-3 الي 3- 5 طبقه‌بندی شده اند.

2-3 انواع

1-2-3 نوع سيستم SEPSS حداكثر زماني (برحسب ثانيه) را تعيين می‌کند كه به ازاء آن سيستم اجازه می‌دهد ترمینال‌های بار سويچ انتقال، فاقد نيروي برق قابل‌قبول باشد.

2-2-3 زمان وقفه انواع سیستم‌های SEPSS مطروحه در اين استاندارد در جدول 2-2-3 ارائه‌شده است.

جدول 3 -2-2: انواع س يستمهاي SEPSS

زمان وقفه نوع

هیچ‌گونه وقفه ـ UPS بار را تغذيه می‌کند صفر ثانيه نوع O

سيستم UPS با برق شهري به‌عنوان منبع ارجح نوع U

25/0 سيكل: 0042/0 ثانيه نوع A

0/1 سيكل: 0167/0 ثانيه نوع B

10 ثانيه نوع 10

به‌صورت دستي يا غير خودكار ـ بدون محدوديت زماني نوع M

3-3 كلاس

كلاس سيستم SEPSS حداقل زماني (برحسب ساعت) را تعيين می‌کند كه به ازاء آن سيستم مذكو براي كار در بار اسمي بدون سوختگيري مجدد با شارژ محدود، طر احي شده است. كلاس هاي SEPSS در جدول 3-3 نشان داده‌شده است.

جدول 3 -3: انواع كلاس هاي SEPSS

زمان شارژ مجدد كلاس

033/0 ساعت 2(دقيقه) كلاس 033/0

083/0 ساعت 5(دقيقه) كلاس 083/0

25/0 ساعت (15 دقيقه) كلاس 25/0

5/1 ساعت (90 دقيقه) كلاس 5/1

زمان متقاوت، برحسب ساعت، كه بر اساس الزامات كاربرد، آیین‌نامه يا كاربر تعيين می‌شود. كلاس x

4-3 طبقه

اين استاندارد دستگاه‌های انرژي ذخیره‌شده را به دو طبقه تقسیم‌بندی كرده است.

الف) طبقه A شامل دستگاه‌های انرژي ذخیره‌شده‌ای است كه انرژي خويش را منحصراً از منبع نرمال دريافت می‌کنند.

ب) طبقه B شامل كليه دستگاه‌هایي است كه در طبقه A منظور نشده و به‌طور مشخص در ساير بخش‌های اين استاندارد مستثني نگردیده‌اند.

5-3 سطح

اين استاندارد الزامات دو سطح نصب، عملكرد و نگهداري تجهيزات را تعيين می‌کند.

1-5-3 دستگاه‌های سطح 1 به‌طور دائم نصب‌شده و الزامات عملكرد تجهيزات را براي سخت گيرانهترين كاربردها كه در آن‌ها خرابي تجهيزات می‌تواند منجر به مرگ انسان ها يا صدمات جدي گردد، برآورده سازند.

2-5-3 دستگاه‌های سطح 2 به‌طور دائم نصب‌شده و الزامات عملكرد تجهيزات را براي كاربردهايي كه در آن‌ها خرابي SEPSS در مقايسه با تجهيزات سطح 1 خطرات كمتري براي زندگي و ايمني انسان دارند، برآورده سازند.

3-5-3 سیستم‌های SEPSS سطح 1 و سطح 2 انرژي الكتريكي جايگزيني را تأمین خواهند كرد كه راهبري قابل‌اعتماد بار در مدت‌زمان تعیین‌شده توسط نوع سيستم و در طول زمان مشخص‌شده به‌وسیله كلاس سيستم را تضمين كند.

4-5-3 ساير دستگاه‌ها و كاربردها از قبيل سیستم‌های پشتيبان اختياري كه در سطوح 1 و 2 تعريف نشدهاند در دامنه پوشش اين استاندارد قرار ندارند.

4 منابع انرژي، مب دلها، اينورترها و لوازم مربوط

1-4 منابع انرژي

منابع انرژي فهرست شده در اين بخش را می‌توان در منابع تغذيه اضطراري به كار گرفت.

1-1-4 باتري ذخيره الكتريكي

باتری‌های ذخيره الكتريكي به‌صورت يكي از انواع زير خواهند بود:

الف) باتری‌های اسيد ـ سربي ثانوي كه داراي ساختار و تركيب شيميايي مناسب جهت عمليات پشتيباني و سرويس غير ثابت می‌باشند.

ب) باتری‌های نيكل ـ كادميوم ثانوي كه داراي ساختار و تركيب شيميايي مناسب جهت عمليات پشتيباني و سرويس غير ثابت می‌باشند.

پ) باتری‌های ثانوي مركب از ساير زوجها كه براي عمليات پشتيباني و سرويس غير ثابت طراحی‌شده و مورد تاييد مقامات مربوطه می‌باشند.

باتری‌های اسيد ـ سربي ثانوي مجاز به داشتن الكتروليت آزاد يا فاقد تحرك بوده و می‌توانند داراي ساختاري با دريچه قابل تنظيم (آب‌بندی‌شده) يا ساختار آب‌بندی نشده باشند. باتری‌های نيكل ـ كادميوم می‌توانند داراي ساختاري با دريچه قابل تنظيم (آب‌بندی‌شده) يا ساختار آب‌بندی نشده باشند.

2-1-4 سیستم‌های پشتيبان و اضطراري

منابع تغذيه اضطراري در محل كار (سايت) مستقرشده و بايد الزامات NFPA 70 را برآورده سازد. باتری‌ها به‌صورت سیستم‌های باتري مركزي و به شرح زير خواهند بود:

الف) از نوع قفسه (رك) باز ب) از نوع كنسول يا پكيج پ) تركيبي از (الف) و (ب)

2-4 تجهيزات تبديل انرژي

1-2-4 تجهيزات

تجهيزات تبديل انرژي در نظر گرفته‌شده در اين استاندارد به سيستمهايي تعلق دارند كه از منابع باتري يا ادوات اينرسي يا هر دو، به همراه لوازم كنترل، تبديل و اقلام مربوطه، استفاده می‌کنند.

2-2-4 سیستم‌ها

تجهيزات تبديل انرژي به سیستم‌های زير محدود خواهند بود.

الف) سيستمهـاي منبع نيروي برق بدون وقفه (UPS) ب) سیستم‌های منبع نيروي برق پشتيبان (سیستم‌های باتري مركزي)

3-2-4 سطح

تجهيزات تبديل انرژي براي سطح 1 از طراحي و اقلام مورد تاييدي برخوردار خواهد بود كه عملكرد و قابليت اطمینان آن‌ها فهرست شده باشد.

2-2-4 كلاس

تجهيزات تبديل انرژي در بار اسمي كامل به ازاء كلاس تعیین‌شده توسط سازنده مورد آزمون و گواهي قرار خواهند گرفت.

5-2-4 خروجي

خروجي تجهيزات تبديل انرژي از نوع dc يا ac بوده و ولتاژ، شكل موج و فركانس اسمي بار را دارا خواهد بود.

6-2-4 دما

مبدل هاي انرژي بايد به نحوي طراحي شوند كه بتوانند در گستره دماي مورد انتظار محيط بدون خرابي كار كنند. در داخل ساختمان اين گستره 10 الي 40 درجه سانتی‌گراد خواهد بود. در خارج ساختمان يا نواحي كه هیچ‌گونه كنترل دمايي ندارند، گستره مذكور 34- الي 50 درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

7-2-4 رطوبت

تجهيزات تبديل انرژي بايستي به نحوي طراحي شوند كه در اتمسفري با رطوبت نسبي متغير از 5 درصد تا 95 درصد، بدون تغليظ يا تبديل به مايع، بتوانند عمل نمايند.

8-2-4 ظرفيت

تجهيزات تبديل انرژي بايد به ازاء كلاسي كه براي آن تعیین‌شده است داراي ظرفيت تأمین انرژي باشد. در صورت قطع انرژي به مدت طولاني (كامل)؛ تجهيزات تبديل انرژي بايستي قادر به تغذيه خودكار بار اسمي و مدت‌زمان كامل در طول 48 ساعت و تغذيه 60 درصد مدت‌زمان در بار اسمي كامل در طول 24 ساعت باشد.