متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش پنجاه و هشت

7 نگهداري عادي و آزمون راهبري

1-7 كليات

1-1-7 نگهداري عادي و آزمون راهبري بايد بر پايه تمامي موارد زير برنامه‌ریزی شود:

(1) توصیه‌هاي سازنده

(2) دفترچه هاي راهنماي كاربر

(3) حداقل الزامات مندرج در اين بند

(4) مقامات صلاحيتدار

2-1-7 پیش‌بینی استفاده از يك منبع قابل‌حمل يا جايگزين براي مواردي كه ژنراتور اضطراري خارج از سرويس است بايد موردتوجه قرار گيرد.

2-7 دفتر چههاي راهنماي كاربر، ابزارهاي ويژه و قطعات يدكي

1-2-7 حداقل دو جلد دفترچه راهنماي كاربر حاوي اطلاعات زير بايد براي كليه اجزاي اصلي سيستم برق اضطراري توسط سازندگان تحويل شود:

(1) شرح راهبري سيستم با جزييات كامل

(2) دستورا لعملهاي نگهداري عادي

(3) دستورا لعملهاي مشروح براي تعمير مولد برق اضطراري و ديگر اجزاي اصلي سيستم برق اضطراري

(4) فهرستي از قطعات همراه با شكل و شماره قطعه

(5) نقشههاي سیستم‌های سیم‌کشی الكتريكي مشتمل بر وسايل راهبري و ايمني، پ انلهاي كنترل، ابزار دقيق و نشان‌دهندهها

2-2-7 براي سیستم‌های سطح يك دو سري دف ترچههاي راهنماي كاربر بايد تأمین شود كه يكي در محلي مطمئن و در دسترس نزديك دستگاه و ديگري در محل جداگانه نگهداري شود.

3-2-7 ابزارهاي ويژه و وسايل آزمون لازم براي نگهداري عادي بايد به هنگام نياز در اختيار باشد.

4-2-7 قطعاتي كه به تجربه داراي استهلاك بالا است بايد به تعداد لازم پیش‌بینی و در محل مناسبي نگهداري شود.

توصیه‌هاي سازنده در این‌گونه موارد بايد مدنظر قرار گيرد.

3-7 نگهداري و آزمون راهبري

3-7 -1 سيستم تغذ يه برق اضطراري بايد به‌گونه‌ای نگهداري شود كه تا درجه معقولي سيستم بتواند سرويس مورد لزوم را براي نوع و مدت‌زمان مشخص‌شده براي كلاس مربو تأمین كند.

3-7 -2 يك برنامه راهبري و نگهداري بايد پیش‌بینی شود تا بلافاصله پس از آزمون‌های پذيرش يا انجام تعميرات از قابليت اطمينان به سيستم اطمينان حاصل شود.

3-7 -1-2 آزمون راهبري بايد پس از هر تعمير يا نگهداري هر يك از اجزاي سيستم انجام‌شده و سپس انتقال از برق عادي به اضطراري توسط كليدهاي خودكار يا دستي صورت گرفته و كار مولد براي 30 دقيقه در شرايط محيطي تداوم يابد.

3-7 -3 آزمون‌ها، بازرسی‌ها، تعميرات، نگهداري و راهبري سيستم برق اضطراري بايد ثبت‌شده و به سهولت در دسترس باشد.

3-7 -1-3 موارد ثبت‌شده بايد داراي جزييات زير باشد:

(1) تاريخ گزارش نگهداري

(2) شناسايي كاركنان سرويس كننده

(3) يادداشت نوع خرابي و اقدام انجام‌شده شامل تعويض قطعات

(4) آزمون و تعمير برابر توصيه سازنده

3-7 -4 كليدهاي انتقال بايد برابر برنامه آزمون و نگهداري مشتمل بر موارد زير انجام شود:

(1) كنترل اتصالات

(2) بررسي و آزمون فرا دمايي و فرسايش كنت اكتها

(3) تميز نمودن گردوغبار و كثافات

(4) تعويض كنتاكت ها در موارد لازم

3-7 -5 برنامه كنترل ابزارهاي موازي كننده شامل بازرسي، آزمون و نگهداري بايد عمليات زير را در بر گيرد:

(1) كنترل اتصالات

(2) بررسي و آزمون فرادمايي و فرسايش كن تاكتها

(3) تميز نمودن گردوغبار و كثافات

(4) جايگزيني کنتاکی‌ها در موارد لازم

3-7 -6 باتری‌های انباره اي بايد ازنظر سطح الكتروليت و ميران ولتاژ به‌صورت هفتگي برابر توصیه‌های سازنده بازرسي و نگهداري شود.

3-7 -1-6 باتری‌های اسيد ـ سرب بايد به‌طور ماهيانه مورد آزمون قرارگرفته و وزن مخصوص الكتروليت آن ثبت شود.

آزمون ميزان هدايت باتري در موارد مجاز ممكن است جايگزين اندازه‌گیری وزن مخصوص الكتروليت شود.

3-7 -2-6 باتری‌های معيوب بايد فوراً جايگزين شود.

3-7 -7 يك آزمون كيفيت سوخت بايد حداقل به‌صورت سالانه برابر استانداردهاي ASTM انجام شود.

4-7 آزمون و بازبيني راهبري

1-4-7 سيستم تغذيه برق اضطراري و اجزاي وابسته به آن بايد به‌طور هفتگي مورد بازرسي قرارگرفته و حداقل به‌طور ماهيانه در زير بار آزمايش شود.

1-1-4-7 در مواردي كه دستگاه ژنراتور به‌عنوان برق پشتيبان يا براي روند كاهش مصرف برق عادي در زمان اوج مصرف استفاده می‌شود، موارد مربوط بايد مشخص‌شده و آزمون‌های برنامه‌ای برابر بند 3-3-7 صورت گيرد.

2-4-7 دستگاه‌های ديزل ژنراتور بايد حداقل يك بار در ماه براي حداقل مدت 30 دقيقه با يكي از روش‌های زير مورد آزمايش قرار گيرد:

(1) بارگذاري در حدي كه حرارت گاز اگزوز را برابر توصيه سازنده نگهدارد.

(2) در شرايط حرارت كاري و نه بيش از 30 درصد نرخ كيلووات مندرج در پلاك مشخصات

(3) اگر موتور را نتوان برابر آنچه دربند 2() آمده است بارگذاري نمود، موتور بايد تا حد تثبيت دماي آب و فشار روغن به كار انداخته شده و سپس قبل از پايان 30 دقيقه خاموش شود.

1-2-4-7 تاريخ و زمان اجراي آزمون بايد متناسب با امكانات كاربر تعيين شود.

2-2-4-7 بارهاي معادل مورداستفاده براي آزمون بايد در صورت قطع برق اوليه به‌طور خودكار به برق اضطراري منتقل شود.

3-2-4-7 مولد هاي برق اضطراري ديزل ـ ژنراتور كه با الزامات مندرج دربند 7- 2-4 مطابقت ندارد بايد به‌طور ماهيانه با بار سيستم تغذيه اضطراري موجود مورد آزمون قرارگرفته و به‌طور سالانه با بار تكميلي بر اساس نرخ پلاك اسمي ابتدا معادل 25 درصد براي مدت 30 دقيقه، سپس با نرخ 50 درصد براي 30 دقيقه و آنگاه با نرخ 75 درصد براي 60 دقيقه و نهايتا با بار كامل براي دو ساعت به‌طورمداوم آزمايش شود.

4-2-4-7 دستگاه‌های ژنراتور با محرك اوليه روشن شونده جرقه اي بايد حداقل ماهي يك بار براي حداقل 30 دقيقه به يكي از شيوههاي زير مورد آزمايش قرار گيرد:

(1) بارگذاري در شرايطي كه حداقل دماي گاز اگزوز برابر توصیه‌هاي سازنده شود

(2) بارگذاري در شرايط دماي كار براي حداقل 30 درصد نرخ كيلووات پلاك اسمي

1-4-2-4-7 تاريخ و زمان آزمون بايد متناسب با شرايط كار توسط كاربر تعيين شود.

2-4-2-4-7 بارهاي معادل مورداستفاده براي آزمون بايد در صورت قطع برق اوليه به‌طور خودكار به برق اضطراري منتقل شود.

3-4-7 آزمون مولد برق اضطراري بايد با شبیه‌سازی قطعي برق عادي توسط كليدهاي خودكار انتقال يا با باز نمودن كليد قطع مدار عادي مربوط صورت گيرد.

4-4-7 آزمون‌های دستگاه‌های موتور ـ ژنراتور بايد راه‌اندازی سرد را شامل شود.

5-4-7 ر لههاي تأخیر زماني بايد به شرح زير تنظيم شود:

(1) تأخیر زمان راه‌اندازی

(الف) حداقل يك ثانيه

(ب) براي واحدهاي توربين گازي حداقل نيم ثانيه

(2) تأخیر زمان هنگام انتقال به اضطراري: تعيين حداقل ضرورت ندارد

(3) تأخیر زمان هنگام بازگشت برق عادي: حداقل پنج دقيقه

(4) تأخیر زمان هنگام خاموش نمودن: حداقل پنج دقيقه

6-4-7 كليدهاي انتقال بايد به‌صورت ماهانه به كار انداخته شود.

1-6-4-7 آزمون ماهانه كليد انتقال بايد شامل به كار اندازي الكتريكي آن از وضعيت معمول به‌موقعيت ديگر و بازگشت مجدد به وضعيت نخست شود.

7-4-7 كليدهاي خودكار قطع مدار سيستم تغذيه برق اضطراري براي سیستم‌های سطح يك، شامل قطع کننده‌های اصلي و تغذيه بين مولد برق اضطراري و ترمینال‌های كليد انتقال بار، بايد در حالت قطعي مولد برق اضطراري سالانه مورد آزمون قرار گيرد.

1-7-4-7 كليدهاي قطع مدار با نرخ اسمي بيش از 600 ولت مورداستفاده در سیستم‌های سطح يك بايد هر شش ماه يك بار در شرايط عادي بار و هر دو سال يك بار در شرايط اضافه‌بار مورد آزمون قرار گيرد.

8-4-7 برنامه آزمون‌های راهبري و نگهداري بايد توسط فرد آموزش ديده اي نظارت شود.

9-4-7 سیستم‌های تغذيه برق اضطراري سطح يك بايد برابر كلاس مربوط (به بند 2-3 نگاه كنيد) حداقل هر 36 ماه يك بار براي چهار ساعت مورد آزمون قرار گيرد.

1-9-4-7 بار آزمون سيستم بايد بار عادي سيستم در زمان آزمون باشد. اين آزمون بايد با باز نمودن تمامي كليدها يا قطع كنند ههاي مدار سيستم برق عادي صورت گيرد.

2-9-4-7 قطع برق بارهاي غير اضطراري نبايد صورت گيرد.