متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش پنجاه و هفت

8-6 سيستم خنک‌کننده منبع برق اضطراري

1-8-6 سيستم خنک‌کننده هر منبع برق اضطراري بايد به‌گونه‌ای طراحي شود كه محرك اوليه در بار اسمي كامل و شرايط ويژه محل نصب آن خنك شود.

1-1-8-6 آزمون بار كامل در محل نبايد باعث فعال شدن پيش هشدار دماي بالا يا ازکارافتادن دستگاه در شرايط اضافه دما شود.

2-8-6 براي سیستم‌های خنک‌کننده منبع برق اضطراري كه نياز به جريان يا فشار آب متناوب يا مداوم يا هر دو دارد نبايد از آب شهر استفاده شود.

1-2-8-6 براي تأمین يا جبران كمبود آب منبع سيستم خنک‌کننده برق اضطراري، استفاده از آب شهر مجاز نخواهد

بود.

3-8-6 در مواردي كه استفاده از شير و شيلنگ جبراني و كف شور توسط ساير آیین‌نامه‌ها و استانداردها الزامی‌باشد بايددر اتاق منبع برق اضطراري پیش‌بینی و نصب شود.

4-8-6 بين محل اتصال كانال تخليه هواي رادياتور محرك اوليه و دريچه خروجي هوا بايد از لوازم قابل‌انعطاف استفاده شود.

5-8-6 طراحي سيستم خنک‌کننده منبع برق اضطراري بايد با توجه به موارد زير انجام شود:

(1) تعيين ظرفيت رادياتور راه دور يا مبدل حرارتي

(2) انتخاب اندازه لولهها

(3) انتخاب اندازه پمپ

(4) پیش‌بینی قطع كننده تجهيزات براي تعمير و نگهداري

(5) اندازه دريچه هوادهي مخازن

(6) شيرهاي تخليه لازم براي شستشوي سيستم خنک‌کننده

(7) نوع شيلنگهاي قابل‌انعطاف بين محرك اوليه و لولهكشي سيستم خنک‌کننده

9-6 سيستم سوخت

9-6 -1 ظرفيت مخازن سوخت بايد متناسب با كلاس مشخص‌شده منبع برق اضطراري تعيين شود.

9-6 -1-1 نصب و نگهداري كليه سیستم‌ها و مخازن سوخت بايد برابر استانداردهاي زير صورت گيرد:

NFPA 30، آیین‌نامه مايعات قابل اشتغال و انفجار

NFPA 37، استاندارد نصب و كاربري ماشين ها و توربین‌های گازي ايستا NFPA 54، آیین‌نامه ملي گاز سوختي

NFPA 58، آیین‌نامه گاز پتروليوم مايع 9-6 -2-1 طراحي سيستم سوخت بايد به‌گونه‌ای باشد كه گاز تميز را به محرك اوليه تغذيه كند.

9-6 -3-1 ظرفيت مخازن سوخت بايد متناسب با عمر مصرف ذخيره تعيين شود و يا این‌که ترتيبي اتخاذ شود كه سوخت كهنه با سوخت تميز جايگزين شود.

9-6 -2 مخازن سوخت بايد به‌گونه‌ای استقر ار يابد كه برداشت سوخت (مكش) توسط پمپ محرك اوليه با الزاماتسيستم سوخت مطابقت نمايد، يا این‌که از يك پمپ انتقال و تانك روزانه استفاده شود.

9-6 -1-2 در مواردي كه سطح سوخت در مخزن در حداكثر قرار داشته و از حدود فشار رأس استاتيك پمپ سوخت موتور متجاوز است بايد از يك مخزن روزانه استفاده شود.

9-6 -3 لوله‌های سوخت بايد از فلزي سازگار باشد تا تجزيه الكتريكي به حداقل كاهش يابد. اندازه‌این گونه لولهها بايد به‌درستی تعيين شود. همچنين لوله‌های ورودي مخازن و هواكش آن بايد به‌گونه‌ای استقرار يابد كه از ورود آب و باران به درون آن جلوگيري شود.

9-6 -1-3 خطوط سوخت گالوانيزه نبايد استفاده شود.

9-6 -2-3 خطوط سوخت انعطاف‌پذیر مصوب بايد بين محرك اوليه و لوله‌های سوخت مورداستفاده قرار گيرد.

9-6 -4 مخازن روزانه مورداستفاده براي سیستم‌های ديزل بايد پایین‌تر از لوله بازگشت سوخت موتور قرار گيرد.

9-6 -1-4 خط بازگشت مخزن روزانه بايد پایین‌تر از خط بازگشت سوخت مخزن اصلي قرار گيرد.

9-6 -2-4 خطوط بازگشت سوخت ثقلي بين مخزن روزانه و مخزن اصلي بايد به اندازه‌ای در نظر گرفته شود كه جريان سوخت بدون گرفتگي و آزادانه صورت گيرد.

 5-9- 6 استفاده از مخازن سوخت يكپارچه با ظرفيتهاي زير در داخل ساختمان يا بر روي سقف سازه ها مجاز

خواهد بود:

(1) براي سوخت ديزل حداكثر 2500 ليتر

(2) براي سوخت بنزين حداكثر 95 ليتر

9-6 -6 ذخيره سوخت محرك هاي اوليه با سوخت گاز و گاز مايع بايد مطابق استاندارد هاي مربوط انجام شود.

9-6 -7 در مواردي كه تغذيه گاز محرك اوليه برق اضطراري به سيستم تغذيه گاز ساختمان متصل می‌شود، بايد به طرف تغذيه شير اصلي قطع گاز متصل شده و با عنوان تغذيه ژنراتور اضطراري علامت گذاري شود.

9-6 -8 شير قطع گاز اصلي ساختمان بايد علامت گذاري يا برچسب گذاري شود تا وجود شير قطع گاز جداگانه برق اضطراري را نشان دهد.

9-6 -9 تغذيه سوخت گاز و گاز مايع به محركهاي اوليه بايد به‌گونه‌ای طراحي شود كه الزامات محركهاي مزبور را با توجه به عوامل زير تأمین كند:

(1) تعيين اندازه خطوط سوخت

(2) شيرها، شامل شيرهاي دستي

(3) سلونوئيدهاي سوخت باتر يدار

(4) رگولاتورهاي گاز

(5) رگولاتور لولهكشي تهويه

(6) بخش انعطاف‌پذیر خط سوخت

(7) فيلترهاي خط سوخت

(8) مبدل هاي سوخت (گاز مايع)

(9) اثر حرارت محيطي بر نرخ تبديل مايع به گاز مخزن سوخت در موارد لازم

9-6 -10 در هر سيستم برق اضطراري، خطوط تغذيه و ذخيره گاز بايد طبق اين ضوابط، يا معيارهاي ارائه‌شده توسط مقامات ويژه صلاحيتدار، يا هر دو انجام شود.

9-6 -11 كليه شيرهاي سيستم سوخت بايد از نوع علامتگذاري شده باشد (نشانه هاي باز و بسته بودن شير).

6-10 سيستم اگزوز

6-110- تجهيزات سيستم اگزوز و نصب آن شامل لولهكشي، انباره و لوازم مربوط بايد برابر NFPA 37، استاندارد نصب و كاربري موتورهاي احتراقي ايستا و توربین‌های گازي و ديگر استانداردهاي مربوط باشد.

6-210- نصب سيستم اگزوز بايد به‌صورت عايق گاز باشد تا از ورود دود ناشي از سوخت گاز به اتاق‌های مسكوني يا ساختمان‌ها جلوگيري نمايد و بايد به‌گونه‌ای اجرا شود كه گازهاي سمي مجدداً از راه پنچرهها و وروديهاي تهويه هوا وارد ساختمان يا سيستم هواي ورودي مولد نشود.

6-310- لوله‌های اگزوز بايد توسط يك اتصال دهنده انعطاف‌پذیر به محرك اوليه وصل شود و به‌طور مستقل نگهداري شود به‌گونه‌ای كه بار يا تنش به چند شاخه اگزوز موتور يا توربو شارژ وارد ننمايد.

6-110-3- يك سيفون تقطير و شير تخليه بايد در نقطهاي در قسمت تحتاني لو لهها پیش‌بینی شود مگر این‌که لولهكشي به‌صورت خود آبگذر باشد.

6-210-3- در طراحي سيستم لوله‌کشی اگزوز بايد انبساط حرارتي و جابجايي حاصله از آن در نظر گرفته شود.

6-310-3- در موتورهاي رفت و برگشتي انباره اگزوز بايد حتيالامكان نزديك به موتور و در صورت امكان در موقعيت افقيقرار گيرد.

6-410-3- در مواردي كه لوله اگزوز از ديوار يا پارتيشن قابل احتراق عبور می‌کند بايد از يك لوله فلزي كوتاه مصوب عبور داده شود.

6-510-3- در موتورهاي رفت و برگشتي، انتهاي لوله‌کشی اگزوز بايد توسط يكي از اشكال زير باشد:

(1) درپوش باران

(2) به‌صورت تي (T)

(3) استفاده از يك خم به طرف پايين (ell)

(4) استفاده از يك زائده رو به بالا با محفظه و زهكش مناسب براي آب باران و برف (stock).

6-610-3- ملاحطات طراحي ازنظر آثار دمايي به مناسبت نزديكي به موارد زير بايد مدنظر قرار گيرد:

(1) عبور لوله‌های برق

(2) عبور لوله‌های سوخت

(3) وجود چراغ‌ها

6-710-3- عایق‌بندی سيستم اگزوز موتور در ساختمان‌ها پس از بخش انعطاف‌پذیر آن بايد ازجمله ملاحظات طراحي محسوب شود.

6-410- براي حداكثر کار آیی، راهبري اقتصادي و جلوگيري از آسيب به موتور، سيستم اگزوز بايد به‌گونه‌ای طراحي شود كه فشار برگشتي زياد به موتور وارد نشود، بنابراين انتخاب درست مسير، اندازه لولهها، اتصالات و انباره بايد موردتوجه قرار گيرد.

6-11 حفاظت

6-111- اتاقي كه تجهيزات مولد برق اضطراري در آن قرار دارد نبايد براي مقاصد ديگري كه مستقیماً به مولد ارتباط ندارد استفاده شود. قطعات يدكي، ابزارها و كتابهاي راهنماي مورداستفاده براي تعمير و نگهداري را می‌توان در اتاق مزبور نگهداري نمود.

6-211- در مواردي كه سیستم‌های اطفاي حريق در اتاق‌های مولد برق اضطراري يا در ساختمان‌های جداگانه آن نصبمی‌شود، از سیستم‌های زير نبايد استفاده شود.

(1) سیستم‌های دي اكسيد كربن يا هيلون (halon)، مگر این‌که هواي احتراق مولد اوليه از خارج ساختمان گرفته شود.

(2) يك سيستم خودكار خشك شيميايي، مگر این‌که سازنده مولد اضطراري گواهي كند كه سيستم شيميايي خشك به سيستم مولد اضطراري آسيب نرسانده، كار آن را مختل ننموده و خروجي آن را كاهش نمی‌دهد.

6-311- در مواردي كه اتاق‌ها يا ساختمان جداگانه مولد برق اضطراري مجهز به سیستم‌های تشخيص و اعلام حريق است، تأسیسات مزبور بايد بر طبق استاندارد NFPA 72 (آیین‌نامه ملي اعلام حريق) انجام شود.

6-411- تأسیسات مولد برق اضطراري سطح يك نصب در خارج ساختمان و / يا بر روي سقف بايد در برابر آذرخش برابر استانداردهاي مربوط حفاظت شود.

6-511- در مناطق شناخته‌شده زلزلهخير، مولد برق اضطراري و تجهيزات سيستم برق اضطراري، همچون خطوط توزيع برق، خطوط توزيع آب، خطوط توزيع سوخت و ديگر اجزاي مولد برق اضطراري، بايد به‌گونه‌ای طراحي شود كه خطر آسيب ناشي از زلزله به حداقل کاهش‌یافته و در صورت وقوع زلزله تعميرات لازم به سهولت انجام شود.

6-611- سیستم‌های واقع در مناطق داراي ريسك زمين لرزه مانند مولد برق اضطراري، كليدهاي انتقال، تابلوهاي توزيع، قطع کننده‌های مدار و کنترل‌های مربوط بايد بتواند در هنگام شوك زمين لرزه پیش‌بینی‌شده و بعد از آن، كاركرد موردنظر را به عمل آورد.

6-12 توزيع

6-112- سیستم‌های توزيع و سیم‌کشی سيستم نيروي اضطراري بايد برابر استاندارد NFPA 70 (آیین‌نامه ملي برق) نصب شود.

6-212- در مواردي كه سيستم نيروي برق اضطراري در تسهيلات درماني نصب می‌شود، سيستم مزبور همچنين بايد در انطباق با استاندارد NFPA 99 (استاندارد تسهيلات درماني) نيز باشد.

6-312- سیم‌کشی بين خروجي ترمینال‌های مولد اضطراري و اولين ت رمينالهاي وسيله حفاظت اضافه جريان توزيع در

سيتم تغذيه برق اضطراري بايد با حداقل فاصله در نظر گرفته شود تا از ايمني و قابليت اطمينان به آن مطمئن گرديد.

6-412- اگر نقطه اتصال لوله به مولد برق اضطراري در طرف فشاري سيستم لرزهگير واقع شود، بايد بين مولد و هر يك از موارد زير يك لوله انعطاف‌پذیر نصب شود.

(1) كليد انتقال

(2) سیم‌کشی كنترل و اعلام كنندهها

(3) هر سیم‌کشی تغذيه لوازم فرعي مانند گرمكننده آب پوشش موتور

6-112-4- به‌منظور به حداقل رساندن احتمال قطعي سيم به علت لرزش بايد از سيم رش تهاي با اندازه كافي استفاده شود.

6-212-4- براي حفاظت سيم ها در برابر سايش محل انتهايي لوله بايد بوش گذاري شود.

6-512- تمامي تجهيزات فرعي و حفاظت برق متناوب ضروري مولدبرق اضطراري بايد از طرف بار كليد يا كليدهاي انتقال، يا ترمينالهاي خروجي مولد پيش از حفاظت اضافه جريان اصلي آن تغذيه شود تا از تداوم كار و عملكرد سيستم برق اضطراري اطمينان حاصل شود.

6-612- باتری‌های راه‌انداز بايد در مجاورت راه‌انداز محرك اوليه نصب شود تا افت ولتاژ به حداقل كاهش يابد.

6-112-6- اندازه كابل ها بايد به‌گونه‌ای تعيين شود كه افت ولتاژ در مطابقت با توصیه‌های سازنده و ضوابط مهندسي پذيرفته شده به حداقل كاهش يابد.

6-212-6- سيم مثبت خروجي شارژر باتري بايد به‌طور دائمی به طرف اوليه سلونوئيد راه‌انداز اتصال داده‌شده و سيم منفي به بدنه مولد برق اضطراري يا محل اتصال زمين ديگري بسته شود.

6-13 پذيرش تأسیسات

6-113- پس از پايان نصب سيستم تغذيه برق اضطراري، مولد برق اضطراري بايد براي اطمينان از رعايت استانداردها در ارتباط با خروجي نيرو و عملكرد مورد آزمون قرار گيرد.

6-213- يك آزمون پذيرش در محل كارگاه بايد به‌عنوان تصويب نهايي براي تمامي سیستم‌های تغذيه برق اضطراري انجام شود.

6-313- آزمون پذيرش در محل كارگاه به شرح زير خواهد بود:

(1) با محرك اوليه در شرايط راه‌اندازی سرد و بار اضطراري در سطح راهبري استاندارد، تغذيه برق اوليه به ساختمان يا مجموعه بايد توسط تمامي كليدها و مدار شکن‌ها قطع شود.

(2) بار آزمون بايد شامل تمامي بارهايي باشد كه توسط سيستم برق اضطراري تغذيه خواهد شد.

(3) مدت‌زمان تأخیر در هنگام راه‌اندازی بايد ملاحظه و ثبت شود.

(4) مدت‌زمان هندل زني محرك اوليه تا هنگام راه افتادن و كار مولد بايد مشاهده و ثبت شود.

(5) مدت‌زمان رسيدن به‌سرعت كار موتور بايد مشاهده و ثبت شود.

(6) اضافه جهش ولتاژ و فركانس بايد ثبت شود.

(7) مدت‌زمان رسيدن به شرايط حالت ثابت با تمامي كليدها منتقل‌شده به وضعيت اضطراري بايد مشاهده و ثبت شود.

(8) ولتاژ، فركانس و جريان ها بايد ثبت شود.

(9) فشار روغن و دماي آب محرك اوليه، در موارد مربوط، بايد ثبت شود.

(10) نرخ شارژ باتري بايد در فواصل هر 5 دقيقه در 15 دقيقه نخست و پس از آن در فواصل هر 15 دقيقه ثبت شود.

(11) آزمون بار با بار ساختمان، يا بارهاي موردنظر ديگري كه برابر بند 44- شبیه‌سازی شده است، بايد براي حداقل مدت‌زمان لازم كلاس مربوط برابر جدول 1-3 (الف)، يا حداكثر دو ساعت و تغييرات بار و اثر آن بر ولتاژ و فركانس مشاهده و ثبت شود.

(12) هنگام بازگشت برق اوليه به ساختمان يا مجموعه موردنظر، تأخیر زمان برگشت به برق اوليه براي هر كليد با حداقل تنظيم 5 دقيقه اي بايد ثبت شود.

(13) مدت‌زمان تأخیر دوره خنك شدن محرك اوليه و خاموش شدن آن بايد ثبت شود.

6-413- پس از كامل شدن آزمون مندرج دربند 6-313-، محرك اوليه بايد براي 5 دقيقه خنك شود.

6-513- مولد بايد براي دو ساعت زير بار كامل برابر با 100٪ نرخ كيلووات مندرج در پلاك مشخصات آن منهاي عوامل كاهش نرخ به علت شرايط سايت قرار گيرد. بار ساختمان می‌تواند بخشي از اين بار محسوب شده كه همراه با يك بانك بار اعمال گردد.

6-113-5- آزمون در محل كارگاه با ضريب قدرت واحد در صورتي مجاز خواهد بود كه آزمون‌های نرخ بار با ضريب بار اسمي توسط سازنده قبل از ارسال به كارگاه انجام‌شده باشد.

6-213-5- در مواردي كه مولد برق اضطراري به‌صورت واحدهاي چندگانه موازي باشد، آزمون هر واحد به‌صورت تكي دربار اسمي مجاز خواهد بود.

6-613- يك آزمون بار كامل بايد بلافاصله پس از خنك شدن مولد به شرح بند 6-413- انجام شود. به‌این‌ترتیب كه محرك اوليه پس از رسيدن به دور (rpm) اسمي فوراً و در يك مرحله به زير بار 100٪ نرخ كيلوات مندرج در پلاك مشخصات آن منهاي عوامل كاهش نرخ به علت شرايط سايت قرارداده می‌شود.

6-113-6- در مواردي كه مولد برق اضطراري به‌صورت واحدهاي چندگانه موازي باشد، آزمون هر واحد به‌صورت تكي در بار اسمي مجاز خواهد بود.

6-713- در مواردي كه سيستم تغذيه برق اضطراري از چند مولد به‌صورت موازي تشکیل‌شده است، مولدهاي موازي بايد براي دو ساعت زير بار ساختمان به‌صورت هم‌زمان كار كند.

6-813- داده‌های مشخص‌شده دربندهای 6- 313- (4) تا 6-313- (10) بايد در اولين آزمون پذيرش بار ثبت‌شده و پس از آن هر 15 دقيقه تا پايان دوره دو ساعته ادامه يابد.

6-913- هر روش توصیه‌شده توسط سازنده براي آزمون سيكل هندل زني بايد به كار برده شود تا از به كارافتادن محرك اوليه جلوگيري شود.

6-113-9- كليد كنترل بايد بر روي run كارانداز تنظيم شود تا محرك اوليه هندل زني شود.

6-213-9- سيكل كامل هندل زني / بازنشاني مشخص‌شده دربند 2-4-6-4 و جدول 2-4-6-4 بايد رعايت شود.

6-13-10 كليد ضوابط ايمني مندرج دربندهای 4- 6- و 5 6-6-4 بايد برابر توصیه‌هاي سازنده مورد آزمون قرار گيرد.

6-13-11 در هنگام آزمون پذيرش گواهي هاي زير بايد به دستگاه نظارت ارائه شود:

(1) گواهي آزمون نمونه دستگاه

(2) گواهي تناسب گردشي محرك اوليه و ژنراتور

(3) گواهي سازنده مبتني بر رعايت ضوابط اين آیین‌نامه

(4) گواهي سازنده مبتني بر آزمون نرخ بار با ضريب قدرت اسمي در شرايط محيطي، ارتفاع و نوع سوخت ثبت‌شده