متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش پنجاه و پنج

7-9-6-4 عملكرد سيستم ژنراتور (يعني، برحسب مورد، محرك اوليه، ژنراتور، تحريك كننده و رگولاتور ولتاژ) بايد به شرح زير باشد:

(1) پايداري ولتاژ و فركانس در برابر تمامي بارها و تا بار كامل

(2) افت فركانس و ولتاژ در حد الزامات كاربر

(3) افت ولتاژ هنگام تغييرات بار در ترمینال‌های ژنراتور نبايد از حداكثري كه توسط كاربر تعیین‌شده باعث ازکارافتادن رله بار شود.

(4) افت فركانس و بازگشت آن به حالت ثابت در موارد تغييرات ناگهاني بار نبايد از مقداري كه توسط كاربر مشخص‌شده تجاوز نمايد.

8-9-6-4 پانل ابزار دقيق ژنراتور براي كاربردهاي سطح يك بايد شامل ابزارهاي زير باشد:

(1) يك (يا چند) ولت‌متر برق متناوب براي هر فاز يا ولتمتري كه مجهز به‌کلید انتخاب فاز باشد.

(2) يك (يا چند) آمپرمتر برق متناوب براي هر فاز يا آمپرمتري كه مجهز به‌کلید انتخاب فاز باشد.

(3) يك فركانس متر

(4) يك رئوستات تنظيم ولتاژ با درجه تنظيم 5+ درصد

5 تجهيزات كليد انتقال

5- 1 كليات

5 -1-1 كليدهاي انتقال بارهاي الكتريكي را از يك منبع نيرو به منبع ديگر انتقال می‌دهد.

5 -2-1 ظرفيت الكتريكي كليد بايد متناسب با بار طراحي متصله در نظر گرفته شود.

5 -3-1 هر يك از كليدها بايد مجهز به محفظه جداگانه باشد.

5 -4-1 كليد و كليه اجزاي حامل بار الكتريكي بايد براي انواع بار موردنظر مناسب باشد.

5 -5-1 كليد و كليه اجزاي حامل بار بايد به‌گونه‌ای طراحي شود كه در برابر اثرات جریان‌های خطاي موجود ايستادگي كند.

 

 -6-1 در موارد موجود، هر كليد مورداستفاده براي سرويس اضطراري بايد کاملاً در كارخانه سوار شده و مورد آزمون قرارگرفته باشد.

5- 2 ویژگی‌های كليد انتقال خودكار

5 -1-2 كليات: كليدهاي انتقال خودكار بايد حائز شرايط زير باشد:

(1) عملكرد الكتريكي و نگهداري مكانيكي

(2) انتقال خودكار بار و تجديد آن

(3) نشانه چشمي در شرايط غير خودكار

5 -2-2 مانيتور منبع نيرو

5 -1-2-2 تمامي خطوط زمين نشده منبع نيروي اوليه بايد توسط لوازم نشان دادن ولتاژ كم به شرح زير مانيتور شود:

(1) هنگام افت ولتاژ در هر فاز به كمتر از حداقل ولتاژ كار بار، كليد انتقال بايد به‌طور خودكار موتور را راه‌اندازی و فرآيند انتقال به برق اضطراري را انجام دهد.

(2) هنگامی‌که تمامي فازهاي منبع اوليه بازگشت نموده و طي مدت معين به حدود مشخص‌شده می‌رسد، فرآيند بازگشت به نيروي برق اوليه بايد صورت گيرد.

5 -2-2-2 تجهيزات سنجش ولتاژ و فركانس، هر دو بايد براي مانيتور يك خط زمين نشده برق اضطراري در نظر گرفته شود.

5 -3-2-2 انتقال به برق اضطراري نبايد تا هنگامی‌که ولتاژ و فركانس به طيف مشخص موردنیاز بار نرسيده، انجام شود.

5 -1-3-2-2 تجهيزات سنجش در كليد انتقال در صورتي موردنیاز نخواهد بود كه در پانل كنترل موتور در نظر گرفته‌شده باشد.

5 -2-3-2-2 دستگاه سنجش فركانس براي مانيتور برق شهري كه به‌عنوان برق اضطراري استفاده می‌شود، همچنآن‌که دربند 4-1-4 ذکرشده، موردنیاز نخواهد بود.

5 -3-2 هم قفلي مكانيكي يا روش مصوب ديگري از اتصال ناخواسته بين منبع برق اوليه و برق اضطراري، يا هر منبع نيروي ديگر جلوگيري خواهد نمود.

5 -4-2 دستورالعمل و تجهيزات لازم براي انتقال دستي ايمن، در صورت عدم عملكرد سيستم انتقال خودكار، بايد پیش‌بینی و در نظر گرفته شود.

 -5-2 تأخیر زماني هنگام راه‌اندازی برق اضطراري: يك وسيله تأخیر زماني بايد براي زمان راه‌اندازی برق اضطراري پیش‌بینی شود. اين زمان سنج از راه‌اندازی ناخواسته برق اضطراري و امكان انتقال متعاقب بار در صورت افت لحظه‌ای بي ضرر و قطعي برق اوليه جلوگيري می‌کند.

5 -6-2 تأخیر زماني در پانل كنترل موتور: استفاده از وسيله تأخیر زماني در پانل كنترل موتور بجاي نصب بر روي كليد انتقال مجاز خواهد بود.

5 -7-2 استفاده از وسيله تأخیر زماني هنگام انتقال بار به برق اضطراري: در مواردي كه برق اضطراري براي

 سیستم‌های سطح يك طراحي می‌شود، به‌منظور جلوگيري از افت ولتاژ اضافي و ترتيب انتقال بار به برق اضطراري بايد يك وسيله قابل تنظيم تأخیر زماني پیش‌بینی و در نظر گرفته شود.

5 -1-7-2 شروع به كار زمان تأخیر ـ تأخیر زمان هنگامي شروع خوادهد شد كه ولتاژ و فركانس مربوط انجام‌شده باشد.

5 -2-7-2 تأخیر زمان بر روي پانل كنترل موتور ـ استفاده از وسيله تأخیر زماني در پانل كنترل موتور بجاي نصب بر روي كليد انتقال مجاز خواهد بود.

5 -8-2 تأخیر زمان هنگام بازگشت به برق اوليه ـ يك وسيله تأخیر زماني قابل تنظيم با كنار گذر خودكار بايد براي هنگام بازگشت به برق اوليه پیش‌بینی شود تا منبع مزبور پيش از انتقال بار تثبيت گردد.

5 -9-2 در مواردي كه مولد برق اضطراري عمل نكند رله تأخیر زمان بايد كنار گذر شود.

5 -1-9-2 كليد انتقال ممكن است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود كه براي قطع ل حظهاي بار بتوان انتقال به برق اوليه را به‌طور دستي انجام داد.

5 -2-9-2 در مواردي كه از ترتيبات مندرج دربند 5- 1-9-2 استفاده می‌شود، در صورت عمل نكردن برق اضطراري بايد با استفاده از يك كليد كنار گذر خودكار انتقال به برق عادي انجام شود (در صورت موجود بودن برق عادي).

5 -2-10 تأخیر زمان هنگـام خاموشي موتـور ـ يك تأخیر زمـان حداقـل پنج دقیقه‌ای بايـد هنگام خامـوش شدن موتور ـ ژنراتور پیش‌بینی شود تا موتور در شرايط بی‌باری خنك شود.

5 -2-110- تأخیر زمان حداقل پنج دقيقه اي در مورد محركهاي اوليه كوچك (15 كيلووات و كمتر) كه با هوا خنك می‌شود موردنیاز نخواهد بود.

5 -2-210- وسيله تأخیر زماني الزامي نخواهد بود مشروط بر این‌که در پانل كنترل موتور پیش‌بینی‌شده باشد، يا اگر برق شهر به‌عنوان برق اضطراري استفاده شود.

 -2-11 يك وسيله زمان سنج برنامه‌ای بايد براي هنگام انجام تمرينات برق اضطراري در نظر گرفته شود (به شرح بند 7).

5 -2-111- كليدهاي انتقال بار متصله را به برق اضطراري انتقال داده و در صورت عدم عملكرد برق مزبور فوراً به‌طور خودكار به برق اوليه بازمی‌گردد.

5 -2-211- زمان سنج هاي مورداستفاده براي تمرينات را می‌توان بجاي نصب در كليدهاي انتقال در پانل كنترل موتور مستقر نمود.

5 -2-311- در مواردي كه در بناهاي درماني آزمون‌های برنامهاي مندرج در استاندارد NFPA 99 (استاندارد تسهيلات درماني) اجرا شود، وسيله زمان سنج برنامه‌ای مورد لزوم نخواهد بود.

5 -2-12 كليد آزمون ـ يك كليد آزمون بايد بر روي هر كليد انتقال خودكار نصب شود كه خرابي منبع نيروي اوليه را شبیه‌سازی نموده و بار را به برق اضطراري منتقل كند.

5 -2-13 نمايش موقعيت كليد انتقال ـ دو چراغ نشانه با پلاك شناسايي يا ديگر نشان‌دهنده مصوب بايد براي نمايش موقعيت كليد انتقال پیش‌بینی شود.

5 -2-14 انتقال بار موتور ـ در مواردي كه جریان‌های ناشي از انتقال بار موتور باعث صدمه و آسيب به تجهيزات برق اضطراري يا عملكرد وسايل حفاظتي اضافه جريان می‌شود، تمهيداتي بايد در نظر گرفته شود كه جریان‌های مزبور كاهش داده شود.

5 -2-15 جدايي هادی‌های خنثي ـ تمهيداتي بايد در نظر گرفته شود براي اطمينان از تداوم، انتقال و جدايي هادی‌های خنثاي برق اوليه و اضطراري هر جايي كه آن‌ها به‌طور جداگانه زمين شده‌اند كه سنجش خطاي زمين انجام شود.

5 -2-16 ویژگی‌های كليد انتقال غير خودكار ـ وسايل کلید زنی بايد به‌صورت مكانيكي نگه‌داشته شده و به‌صورت دستي مستقيم يا كنترل دستي از راه دور راهبري شود.

5 -2-116- هم قفلي ـ هم قفلي مكانيكي قابل‌اطمینان يا يك روش مصوب ديگر بايد از اتصال بيني ناخواسته منبع برق اوليه و برق اضطراري جلوگيري كند.

5 -2-216- نمايش موقعيت كليد انتقال ـ دو چراغ نشانه با پلاك شناسايي يا ديگر نشان‌دهنده مصوب بايد براي نمايش موقعيت كليد انتقال پیش‌بینی شود.