متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش پنجاه و یک

جدول 8 -8: خلاصه جزييات سیستم‌های برق اضطراري يا پشتيبان براي صنعت پتروشيمي

ملاحظات نوع منبع نيرو

يادآوري

ب) مدت موردنیاز طيف رواداري

زمان خاموشي قابل‌تحمل اهداف

يادآوري

الف) كاربرد نوع كاربري نيرو

براي جلوگيري از هجوم گازهاي انفجاري يا سمي به درون ماشين ها، ابزار دقيق (آناليزورها و غيره)، يا مناطق كاركنان 5 4، برحسب مورد 10 ثانيه 1 يا 4 منبع پمپ هواي تميز

بازبيني لوازم پس از خاموشي، پيش از شروع خاموشي، يا تخليه مناطق خطرناك نزديك 1 تا 6 حداقل 5 دقيقه صفرتا 10 ثانيه 1 تخليه اضطراري

روشنايي

1 تا 5 برحسب نوع فرآيند صفرتا 30 دقيقه 1، 2، 4 يا 5 تداوم بهرهبـردارييا خاموشي مـنظم

دستگاه‌ها يا هر دو کنترل‌کننده‌های فرآيند

2، 4، يا 5 حداكثر 30 دقيقه صفر 1، 2 يا 4 جداسازي حريق توسط انسداد جريان هيدروكربن ها شيرهاي موتوري بـــراي مـــوارد اضطراري

به بند 2-10 در فصل دوم نگـاهكنيد 3، 4، يا 5 برحسب مورد

تعیین‌شده صفر تا مقدار تعیین‌شده 1، 2، 4 يا 5 خاموشــي مــنظمدستگاهها يا تداومبهره‌برداری توليد بخار

برحسب نوع

 فرآيند ويژه صفر تا مقدار تعیین‌شده 1، 2، يا 4 خاموشــي مــنظمدستگاه‌ها آشكارســـازهاي شعله

جدول 8 -9: خلاصه جزييات سیستم‌های برق اضطراري يا پشتيبان براي صنعت تفريحي اسكي

ملاحظات نوع منبع نيرو

يادآوري

ب) مدت موردنیاز طيف رواداري

زمان خاموشي قابل‌تحمل اهداف

يادآوري

الف) كاربرد نوع كاربري نيرو

تخليــه همچنــين می‌تواند توسط موتورهاي پشتيبان بـاكوبله مكانيكي انجام شود، كهدر بــسياري منــاطق الزامــياست. 4 ــ تـا بـ الابرتخليـه شود

ـ 5 تا 20 دقيقه ــ يـا بـراي تـداوم بهره‌برداری يك تا 10 دقيقه 5 3، انتقال بـه بـالايتپه بالابرها

با خاموشي چراغ اسكي كننده ممكن است براثر تصادف يا افتادن مجروح شود.

تخليـه مـ يتوان د ب ا مي زان روشنايي كمتـر قابل‌تحملباشد. 5 4، 2، 10 ثانيه تا توقف اسكي

15 تا 30 دقيقه براي تخليه صفرتا يك ثانيه 3 1، اسكي در شب

چراغ‌های شيب

برابر استاندارد ANSI B 77.1 براي تخليـهبار يا انسان الزامي ميباشد. 5 4، 2، تا تخليه بالابر 5 تا 20 دقيقه صفرتا يك دقيقه 3 1، بهره‌برداری از بالابر در شب روشنايي اضطراري بالابر

جدول 8 -10: خلاصه جزييات سیستم‌های برق اضطراري يا پشتيبان براي صنعت فاضلاب

ملاحظات نوع منبع نيرو

يادآوري

ب) مدت موردنیاز طيف رواداري

زمان خاموشي قابل‌تحمل اهداف

يادآوري

الف) كاربرد نوع كاربري نيرو

ضــوابط ســازمان حفاظــت محیط‌زیست و ديگر مقرراتمربوط بايد رعايت شود. 4 در طول قطعي برق صفرتا 10 دقيقه 5 4، 2، نفوذ، انتـشار، يـافرآيند فاضلاب پمپ‌ها

ضوابط فوق بايد رعايت شود. 5 4، 3، 2، 1، در طول قطعي برق صفرتا 10 دقيقه 5 4، 2، كنترکننده‌هایفرآيند

پراكندگي جغرافيايي نياز بـهنوعي سيستم ارتباطي دارد. 5 4، 2، در طول قطعي برق صفرتا يك دقيقه 5 4، 2، علامــت دهــي و مكالمه تلفن

 

 فصل نهم

 

ملاحظات طراحي و راهبر ي براي افزايش پايدار ي سیستم‌های برق

اضطراري

 

 

9- 1 مقدمه

عوامل بی‌شماری وجود دارد كه به پايداري و قابليت اطمينان به سیستم‌های برق پشتيبان و اضطراري كمك می‌کند. بسياري از اين عوامل در فصل هاي پيشين موردبررسی و مطالعه قرارگرفته است.

قابليت اطمينان، كه اغلب مقدار آن به‌صورت كميّ قابل اندازه‌گیری نيست، بستگي به موجود بودن براي استفاده دارد. تعاريف زير از قابليت اطمينان اين بـستگي را نـشان می‌دهد. بـراي تعريـف كمـيّ قابليـت اطمينـان بـهسیستم‌های برق اضطراري و پشتيبان دو روش زير وجود دارد:

- محاسبه متوسط زمان بين خرابيها

 (Mean time between failures MTBF)

- محاسبه متوسط زمان تعمير پس از خرابي

(Mean time to repair a failure MTTR) مخرج مشترك هر دو روش زمان است. با افزايش MTBF و / يا كاهش MTTR، سيستم از قابليت آماده به كار بودن يا آمادگي بيشتري در ارتباط با كاهش خرابيها برخوردار خواهد بود كه درنتیجه قابليت اطمينان بالاتري خ واهد داشت.

هدف از مطالب مطروحه در اين فصل بيان روش‌های تحليلي گسترده براي بهبود آمادگي سيستم نمی‌باشد، بلكه ارائه برخي عوامل و مطالب مربوط به قابليت اطمينآن‌که بايستي طراحان و كاربران سیستم‌های برق اضطراري و پشتيبان در كاربردها و استفاده از اين نوع سیستم‌ها مدنظر داشته و رعايت نمايند، می‌باشد. براي جزييات كامل روش‌های یادشده به استاندارد IEEE Std. 493 رجوع شود.

عواملي كه در اين فصل موردبررسی قرار می‌گیرد به شرح زير است:

- كاربردها

- شرايط محيطي

- مشخصات و آزمون پذيرش

- نگهداري و آموزش

- روش‌های خرابي

- آگاهي مديريت

9- 2 كاربردها

 اصليترين عاملي كه در قابليت اطمینان به سیستم‌های برق پشتيبان و اضطراري بايد موردتوجه قرار گيرد كاربرد آن است. كاربرد نادرست این‌گونه تجهيزات، زود يا دير، ضعف قابليت اطمينان به آن را آشكار ميسازد.

طراح بايد انتظارات كاربر را از عملكرد سيستم موردبررسی قرار دهد. طراحي يك سيستم قابل‌اطمینان بايد با بررسي و رعايت موارد زير به عمل آيد:

- تجربه كاربر در ارتباط با نوع دستگاه موردنظر

- بررسي محل‌هاي نصب ممكن براي تجهيزات

- بررسي ميزان و نوع باري كه بايد تغذيه شود

- بررسي استانداردها و آیین‌نامه‌ها و الزامات بيمه اي كه بايد اعمال شود

- بررسي الزامات برق منطقه‌ای و اثرات احتمالي برق اضطراري

- چگونگي استفاده از سيستم

- بررسي و مطالعه اتصال كوتاه در سيستم موجود و سيستم پيشنهادي و نتايج آن

- بررسي همآهنگي حفاظتي سيستم پيشنهادي

- بررسي و تاييد سازگاري عناصر سيستم پيشنهادي با سيستم موجود، به ويرژه يو ـ پي ـ اس و دستگاه موتور ـ ژنراتور. سيستم يو ـ پي ـ اس حالت‌جامد (solid state) داراي جريان هارمونيكهايي است كه با کنترل‌های ژنراتور تداخل می‌کند. در برخي موارد ژنراتور نمی‌تواند هارمونیک‌هاي لازم را توليد نمايد و باعث درست كارنكردن يو ـ پي ـ اس می‌شود.

- شرايط گذرا بايد بررسي و ارزيابي شود، به‌ویژه در مورد بارهاي گامي روي ژنراتورها. ژنراتور بايد بتواند این‌گونه بارها را با ايمني تحمل نمايد. همچنين جریان‌های هجومي از سيستم يو ـ پي ـ اس و راه‌انداز هاي موتوري و اثر آن بر روي سيستم نيز بايد ارزيابي شود.

- ميزان افزونگي (redundancy) لازم بايد بررسي شود.

- مهارت كاركنان براي راهبري و نگهداري سيستم بايد به وجود آيد

علاوه بر در نظر گرفتن موارد فوق، طراح بايد عملكرد كل سيستم را کاملاً تعريف نمايد. طراح نبايد در دام تفكر تناسب و تكافوي سیستم‌های برق بدون وقفه (UPS) يا ديزل ژنراتور بيفتد. براي مثال، يك مركز كامپيوتر اصلي (main frame) معمولاً براي تداوم عملكرد به يك سيستم خنک‌کننده نياز دارد. طراحي برق پشتيبان با تفكر صرفاً تغذيه كامپيوتر، بدون لحاظ نمودن سيستم خنک‌کننده، سيستم قابل‌اطمیناني نخواهد بود.

گسترش كامپيوترهاي شخصي و نرم افزارهاي كاربردي، وفور ابزارهاي طراحي را در برداشته است. اكنون با استفاده از برنامههاي كاربردي می‌توان عملكرد يك سيستم مدل كامل برق اضطراري شامل بارگذاري ژنراتور و محاسبه جریان‌های لحظه‌ای، تخليه باتري و ديگر ویژگی‌های سیستم‌های برق پشتيبان را برنامهر يزي و طراحي نمود.

طراحان سیستم‌های برق پشتيبان همچنين بايد از محصولات ويژه موجود ونيز گرايشها و مباحث صنعتي جديد همواره آگاهي داشته باشند.