متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش چهل و هشتم

7-7 سويچ هاي انتقال خودكار

مانند اغلب اقلام و وسايل تأسیسات الكتريكي، سويچهاي انتقال خودكار به نگهداري نياز دارند. در مکان‌هایي كه دو منبع نيروي برق براي تأمین توان به بار مهم و حياتي، بايد در دسترس باشد معمولاً از سويچ انتقال خودكار استفاده می‌شود. ضرورت نگهداري و تعمير مطمئن سويچ انتقال خودكار نيازمند ازکارافتادن هر دو منبع نيروي برق يا استفاده از يك سويچ كنار گذر است. سويچ كنارگذر به‌منظور ايزوله و جداسازي سويچ انتقال خودكار درحالی‌که رساندن نيروي برق به بار حياتي همچنان برقرار است، به کار می‌رود. در باز رسيهاي نگهداري و دورهاي، می‌توان از يك سويچ ايزولاسيون كنار گذر دو راهه كه با يك سويچ انتقال خودكار تركيب يافته، به‌عنوان بخشي از سيستم استفاده كرد. اگرچه هزينه آن بيشتر است، اين نوع سويچ آزمون و نگهداري دوره‌ای را امکان‌پذیر مي سازد.  

 جدول 17-: برنامه زماني بازرسي جهت نگاهداري باتري

سلول‌های نيكل ـ

كادميوم منفذ دار سلول‌های اسيد ـ سربي

با دريچه قابل تنظيم سلول‌های اسيد ـ سربي منفذ دار شرح a

 

بازرسی‌هاي ديداري

 × × × × × × × × × × × × × × × ظاهر كلي:

باتري / راك / محل

 × × × × × × × × × × × × × × × كثافــ ت / الكتروليـــت روي بدنه ها يا پوشش ها و غيره

 × × × × × × × × × × × × × × × ولتـــاژ / جريـــان خروجـــيشارژكننده ها

 × × × × × × × × × × سطح الكتروليت

 × × × × × × × × × × × × × × × تركها يانشتيهاروي بدنـههـايا پوششها

 × × × × × × × × × × × × × × × علائم خوردگي

 × × × × × × خاموش كننده شعله

× × × × × × × بازرسي دقيق راك

× × × × × × پوشش هاي عايقي روي راك ها

× × × × × × اجزاء مرتعش راك

× × بازرسي دقيق سلول

× × × صفحهها: تـركهـا/ سـولفاتهشدن/ هيدراسيون

× × انباشــته شــدن غیرعادیرسوب

× × × × × × × × × × آب‌بندی بدنه و ميله

× × × × × × × × اعوجاج اضافي بدنه / پوشش

× × × توليد اضافي گاز

a براي اطلاعات اضافي و اقدامات اصلاحي به استانداردهاي IEEE Std. 1106, IEEE Std. 450 و IEEE P1188 مراجعه كنيد.

b بازرسي ابتدايي در زمان نصب انجام می‌شود.

c تعداد توصیه‌شده براي بازرسي عمومي، يكبار در هر ماه است.

d در هر بازرسي ديگر (يعني هر شش ماه) قرائت كنيد.

e در هر فصل 25٪ نمونه برداري كنيد. اگر نمونه افزايشي در مقاومت را نشان دهد، اندازه‌گیری ها را در هر اتصال انجام دهيد.

f 10٪ سلول‌ها را وارسي كنيد.

g دما را در ترمينال منفي هر سلول / مادول اندازه بگيريد.

جدول 7 -1: برنامه زماني بازرسي جهت نگاهداري باتري (ادامه)

سلول‌های نيكل ـ كادميوم منفذ دار سلول‌های اسيد ـ سربي

با دريچه قابل تنظيم سلول‌های اسيد ـ سربي منفذ دار

شرح a

 

× × × × × علائم نوسان

اندازه‌گیری ها

 × × × × × × × × × × × × × × × ولتاژ شناور باتري

× × × × × ولتاژ سلول پايلوت

× × × × × × × × × × دماي الكتروليت سلول پايلوت

× × × × × وزن مخــصوص الكتروليــت هــر سلول پايلوت

× × × × × × d

× × × × × × ولتاژ هر سلول

g

× g

× g

× g

× × × f

× × وزن مخــصوص الكتروليــت هــرسلول

f

× × دماي سلول

× × e

× × × × مقاومت اتصال بين سلولي

× × × × امپــدانس / هــدايت / مقاومــت سلول

× × × ولتاژ / جريان موجك AC

 × × × گشتاور اتصال بين سلولي

ساير بازرسی‌ها

× × × × × × × × × × × دماي محيط

 × × × × × × × × × × × × × × × كافي بودن تجهيزات تهويه هوا

× × × وارسي راك باتري

× × × × × × وارسي اتصالات به زمين

a براي اطلاعات اضافي و اقدامات اصلاحي به استانداردهاي IEEE Std. 1106, IEEE Std. 450 و IEEE P1188 مراجعه كنيد.

b بازرسي ابتدايي در زمان نصب انجام می‌شود.

c تعداد توصیه‌شده براي بازرسي عمومي، يكبار در هر ماه است.

d در هر بازرسي ديگر (يعني هر شش ماه) قرائت كنيد.

e در هر فصل 25٪ نمونه برداري كنيد. اگر نمونه افزايشي در مقاومت را نشان دهد، اندازه‌گیری ها را در هر اتصال انجام دهيد.

f 10٪ سلول‌ها را وارسي كنيد.

g دما را در ترمينال منفي هر سلول / مادول اندازه بگيريد.