متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش چهل و چهارم

6-12 دستگاه‌های ماشين ـ ژنراتور متحرك

الزامات اساسي براي اتصال زمين سيستم و اتصال زمين تجهيزات كه در اين فصل بررسي و نشان داده شد به دستگاه‌های ماشين ـ ژنراتور متحرك كه نيروي برق اضطراري يا پشتيبان را براي سیستم‌هایي با مقدار اسمي V600 يا كمتر تأمین می‌کنند نيز قابل‌اعمال است. آرايش هايي كه براي نيروي برق اضطراري و پشتيبان حاصل از ژنراتورهاي ثابت و ساكن قابل‌قبول هستند همچنين براي سيستمهايي كه از ماشين ـ ژنراتورهاي متحرك تغذيه می‌شوند صادق هستند. اگر تجهيزات حفاظت خطاي زمين براي سرويس نرمال يا براي ژنراتور متحرك كه نيروي برق اضطراري يا پشتيبان را تأمین می‌کند به کار رود، اتصالات زمين سيستم و تجهيزات بايد بنحوي باشند كه از جریان‌های خنثي سرگردان جلوگيري كرده و از ايجاد جریان‌های خطاي زمين در مسيرهايي كه سبب عملكرد ناصحيح وسايل حفاظت خطاي زمين می‌شوند، ممانعت نمايد.

در شرايطي كه ژنراتورهاي متحرك براي تأمین نيروي برق اضطراري يا پشتيبان سیستم‌هایي مشابه شكل 6-11 كه در آن خنثي در ژنراتور اتصال زمين می‌شود، به كار روند، امكان دارد ارجحيت به نصب الكترودهاي اتصال زمين سيستم دائمی و از قبل آزمون شده در مکان‌های تخصيص يافته براي كار كردن تجهيزات متحرك، داده شود. اگر ژنراتورهاي متحرك كوچك در مکان‌هایی كه الكترودهاي اتصال زمين دائمی در دسترس نبوده و خنثي ژنراتور بايد زمين شود، بايستي كار كنند، ضروري است از الكترودهاي صفحه اي به علت نصب سريع آن‌ها استفاده شود. الكترودهاي صفحهاي براي اتصال زمين تجهيزات بايستي نزديك ژنراتور قرارگرفته و بايد روي سطح زمين و با وزن كافي به‌منظور اطمينان از كنارگذر الكتريكي بين پاي اپراتور وبدنه ژنراتور، نصب گردد.

به‌هرحال اين رهيافت ازنظر اتصال خنثي ژنراتور به الكترود و اتصال زمين دائمی موجود، از اولويت دوم برخوردار است.

هادی‌های اتصال زمين تجهيزات بايد به همراه ها ديهاي مدار ژنراتور متحرك پیش‌بینی و تأمین شوند. اگر براي اتصال ژنراتور متحرك به سیستم‌های برق اضطراري يا پشتيبان از سيم ها يا کابل‌های قابل‌انعطاف استفاده شود، هر كابل يا سيم بايد يك هادي اتصال زمين تجهيزات معادل داشته باشد.

هم‌بندی تجهيزات مكمل كه در بخش 3-6 موردبررسی قرار گرفت ريسك شوك الكتريكي براي افرادي كه بخش‌های فلزي غير حامل جريان روباز تجهيزات متحرك را لمس می‌کنند، كاهش می‌دهد. هم‌بندی تجهيزات مكمل بايد بين بدنه ژنراتور متحرك و سطوح هادي مجاور مانند فولاد سازهها، سيستمهـاي لوله‌کشی فلزي و محفظههاي فلزي تجهيزات، نصب گردد. اگر خنثي ژنراتور متحرك اتصال زمين نشود، بدنه ژنراتور، علاوه بر اتصال آن به شبكه هادي اتصال زمين تجهيزات، بايد مطابق شكل 6-17 (الف) به الكترود اتصال زمين متصل شود.

6-13 سیستم‌های برق بدون وقفه

مانند مورد هر سيستم الكتريكي، روش‌های صحيح اتصال زمين براي ايمني كلي و عمليات هر سيستم برق بدون وقفه (UPS) ضروري است. به‌طور اخص، ايمني پرسنل، ايمني تجهيزات، حفاظت تجهيزات و عملكرد سيستم الكترونيكي حسگري و آشكارسازي می‌تواند توسط سیستم‌های اتصال زمين نادرست و ناكارآمد، همگي در معرض خطر قرار گيرد. هنگامي اتصال زمين سيستم UPS اهميت زيادي پيدا می‌کند كه چنين سيستمهايي برق بارهاي اساسي كامپيوتر را تأمین كنند.

بسياري از مادول هاي سيستم UPS خروجي اينورتر بااتصال Υ داشته و به ورودي كنارگذر كه از منبعي بااتصال Υ تغذيه شود، نياز دارند. بخش اينورتر در مادول سيستم UPS، منبعي با تغذيه جداگانه بوده به‌طوری‌که در آن، ورودي به یک‌سوساز / شارژ کننده از خروجي اينورتر ايزوله الكتريكي می‌باشد. به‌هرحال، بهعلت این‌که خنثي ورودي كنارگذر مستقیماً به خنثي خروجي اينورتر متصل است، بسته به آرايش بخصوص خنثي ورودي كنارگذر، سيستم UPS را می‌توان به‌عنوآن‌یک سيستم تغذيه چداگانه تلقي كرد يا نكرد.

طراحي سیستم‌های UPS بنحو قابل‌ملاحظهاي تغيير كرده و متفاوت است و درنتیجه اين امر بر طرح‌های اتصال زمين چنين سيستمهايي تأثیر گذار می‌باشد براي بررسي مشروح تر توصيه می‌شود به استاندارد

. مراجعه شود IEEE Std. 142