متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش بیست و هفتم

2-4-4-4 واحد UPS تكي با شارژ کننده باتري جداگانه

اين پيكربندي مشابه پيكربندي توصیف‌شده در بخش قبل است با اين تفاوت كه یک‌سوساز / شارژ کننده جاي خود را به يك یک‌سوساز جدا و يك شارژ کننده باتري جدا می‌دهد. یک‌سوساز ورودي نرمال به اينورتر را تأمین و شارژ کننده باتري را در حالت شارژ كامل نگاه می‌دارد. يك عنصر بلوكه كننده مانند ديود بين باتري و لينك ac به کار می‌رود. شكل 4- 17 توصيف نوعي چنين پيكربندي را نمايش می‌دهد. عمليات آن مشابه UPS تكي با یک‌سوساز / شارژ کننده بوده ولي لازم است فقط اندازه شارژ کننده به نحوي برآورد شود كه باتري را شارژ و آن را در حالت شارژ كامل نگاهدارد.

 

شكل 4 -17: واحد UPS تكي با شارژ کننده باتري جداگانه

3-4-4-4 واحد UPS تكي با كنارگذر و سويچ انتقال

هر يك از سیستم‌های UPS تكي مندرج در بخش‌های و 4-4-4-1 2-4-4-4 را می‌توان با يك منبع كنار گذر و سويچ انتقال تركيب كرده و قابليت انجام عمليات توسط UPS يا منبع ديگري را تحقق بخشيد.

مشخصه هاي منبع بايد با مشخصههاي خروجي ac واحد UPS سازگار باشد. اضافه نمودن كنارگذر و كليد انتقال درواقع روشي براي افزايش قابليت اعتماد سراسري سيستم است. براي مثال، افزودن يك كليد انتقال ايستا ممكن است حدود 10٪ به هزينه يك واحد UPS تكي اضافه كند ولي اين امر سيستم را 8 تا 10 برابر بيشتر قابل‌اعتماد خواهد كرد. اين سيستم در شكل 4-18 نشان داده‌شده است. هنگامی‌که از كنارگذر و سويچ انتقال استفاده می‌شود، سيستم به‌صورت دو حالت زير عمل می‌کند.

- واحد UPS (حالت اوليه): حالت اوليه سويچ انتقال واحد UPS را جهت تأمین توان بار انتخاب می‌کند، حالت ديگر سويچ انتقال منبع كنارگذر را انتخاب خواهد كرد. هنگامی‌که خرابي اينورتر آشكار شود، بار بحراني رامی‌توان در زمان كمتر از 4 میلی‌ثانیه به مدار كنارگذر انتقال داد (با فرض استفاده از سويچ ايستا). شكل 4-19 نمودار اسيلوسكوپي ولتاژ بار را در طول مدت انتقال از منبع نيروي برق يا سويچ ايستا را نمايش می‌دهد.

- كنارگذر (حالت اوليه): حالت اوليه سويچ منبع كنارگذر را جهت تأمین توان بار انتخاب می‌کند. حالت ديگر سويچ انتقال UPS را انتخاب خواهد كرد.

 

شكل 4 -18: واحد UPS تكي با كنارگذر و سويچ انتقال

 

شكل 4 -19: نمودار اسيلوسكوپي خروجي UPS هنگام انتقال به منبع كنارگذر

4-4-4-4 UPS موازي با باتري انفرادي

هنگامی‌که به توان ونيروي برق بيشتر از مقداري كه يك واحد منفرد می‌تواندتامين كند، نياز باشد از واحدهاي UPS موازي بايد استفاده كرد. واحدهاي موازي به نحوي عمل می‌کنند كه به‌صورت يك UPS تنها بنظر رسيده و خروجي واحدها به يك نقطه مشترك اتصال می‌یابد. در اين پيكربندي، هر UPS موازي داراي یک‌سوساز / شارژ کننده و باتري متعلق به خود می‌باشد (شكل 4-20).

.

 

شكل 4 -20: UPS موازي با باتري انفرادي

5-4-4-4 UPS موازي با باتري تكي

در اين پيكربندي، كليه مدول هاي UPS لينك ac خود را داشته و آن‌ها به يك باتري تكي متصل هستند (شكل 4-21)

 

شكل 4 -21: UPS موازي با باتري تكي

6-4-4-4 UPS موازي جزئی

اين پيكربندي از تركيب نابرابر يك يا چند یک‌سوساز / شارژ کننده بااتصال موازي و يك يا چند اينورتر بااتصال موازي و با يك لينك dc و باتري بين آن‌ها مطابق شكل 4- 22 تشكيل يافته است.

7-4-4-4 UPS موازي با كنارگذر و سويچ انتقال

در اين پيكربندي يك كنارگذر و يك سويچ انتقال به هر پيكربندي UPS موازي مطابق شكل 4-23 اضافه می‌شود. ازنظر كاركردي UPS موازي با كنارگذر و سويچ انتقال معادل UPS تكي با كنارگذر و سويچ انتقال می‌باشد.

 

شكل 4 -22: UPS موازي جزئی

 

شكل 4 -23: UPS موازي با كنارگذر و سويچ انتقال

 

 8-4-4-4

نياز به افزونگي و اضافات به الزامات كاربرد سيستم بستگي دارد. با موازي كردن مدولهاي UPS می‌توان بهمراتب متفاوتي از افزونگي رسيد. سیستم‌های اضافي ممكن است شامل اجزايي باشند كه براي تمام مدولها مشترك است (مانند باتري). خرابي چنين عنصر مشتركي می‌تواند به از دست رفتن نيروي برق تحويلي به بار بحراني منجر شود. پيكربندي اضافي موازي كه در شكل 4-24 رسم شده است، از تعدادي مدول هاي متصل بهم به‌طور موازي جهت تغذيه بار، استفاده می‌کند. اگر اتصال يك مدول UPS از سيستم قطع شود، مدول (هاي) باقی‌مانده پيوستگي و تداوم تحويل توان به بار را حفظ خواهد كرد. اگر يك مدول دچار نقص گردد، توسط سويچ UPS ايزوله شده و از تداخل آن با ساير مدول هاي UPS در حفظ تداوم تحويل توان به بار، جلوگيري می‌شود.

 

شكل 4 -24: UPS اضافي موازي

9-4-4-4 با لينك dc مشترك (باتري تكي)

در اين پيكربندي، تعدادي یک‌سوساز / شارژ کننده و اينورتر به‌طور موازي اتصال يافته و با يك باتري به لينك dc خود متصل می‌شوند. اگر يك یک‌سوساز / شارژ کننده يا اينورتر از سيستم خارج شود، مدول هاي باقی‌مانده پيوستگي تأمین توان براي بار را حفظ خواهند كرد. اگر مدولي دچار خرابي شود از ساير مدولها كه پيوستگي توان بار را حفظ می‌کنند، ايزوله خواهد شد (شكل 4-25).

 

شكل 4 -25: UPS اضافي موازي با لينك dc مشترك (باتري تكي)

4-4-4-10 جزئی

اين پيكربندي از تركيب نامساوي دو يا چند یک‌سوساز / شارژ کننده بااتصال موازي و دو يا چند اينورتر بااتصال موازي و يك باتر تكي تشكيل يافته است. اگر يك یک‌سوساز / شارژ کننده يا اينورتر از سيستم خارج شود، مدول هاي باقی‌مانده تداوم تأمین توان براي بار را حفظ خواهند كرد. اگر مدولي دچار خرابي شود، از ساير مدول ها كه تداوم توان بار را برقرار می‌سازند، ايزوله می‌شود (شكل 4-26).

 

شكل 4 -26: UPS اضافي موازي جزئی

 

4-4-4-11 موازي با كنارگذر و سويچ انتقال

در اين پيكربندي، يك منبع كنارگذر و يك سويچ انتقال به هر يك از پيكربنديهاي UPS اضافي موازيفوق‌الذکر اضافه می‌شود (شكل 4-27). ازنظر كاركردي، UPS اضافي موازي با كنارگذر و سويچ انتقال معادل

UPS تكي با كنارگذر و سويچ انتقال (بخش 4-4-4- 3) است.

 

شكل 4 -27: UPS اضافي موازي با كنارگذر و سويچ انتقال