متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش دوازدهم

2- 19 مدارهاي سيگنال

2-119- شرح كلي

يك مدار سیگنال برق دستگاهي را تغذيه می‌کند كه سيگنال قابل‌تشخیصی را توليد می‌کند. این‌گونه دستگاه‌ها شامل زنگ، بازر، تجهيزات توليد رمز (code)، چراغ، بوق، آژير و بسياري وسايل ديگر می‌باشد.

2-219- مدارهاي سيگنال در بناهاي درماني

مدارهاي سيگنال در بناهاي درماني كه هنگام قطعي برق عادي بايد طي 10 ثانيه تداوم انرژي داشته باشد، برابر استاندارد ANSI / NFPA 101، به شرح زير خواهد بود:

الف ـ سیستم‌های اعلام حريق

1- شستی‌های دستي

2- آشكارسازهاي خودكار

3- لوازم هشدار جريان آب مورداستفاده در شبکه‌های بارنده ب ـ آژيرهاي لازم براي سیستم‌های لوله‌کشی گازهاي طبي غیرقابل‌احتراق پ ـ سيستم فراخواني (paging)

ت‌ ـ سيستم ايستگاه پرستاري از مناطق بيمار

ث‌ ـ سيستم هشدار متصل به تجهيزات ايمني دستگاه‌های اصلي ج ـ تجهيزات سيگنال دهي مورداستفاده در آسانسورها در ساختمان‌هاي بيش از چهار طبقه

2-319- مدارهاي سيگنال در ساختمان‌های صنعتي و تجاري

مدارهاي سيگنال مورداستفاده در ساختمان‌های تجاري و کارخانه‌هاي صنعتي كه ممكن است نياز به برق اضطراري طي يك دقيقه داشته باشد به شرح زير است:

الف ـ سيستم اعلام حريق ب ـ سيستم برج دیده‌بانی پ ـ سيستم سيگنال آسانسور

ت‌ ـ سیگنال‌های درها (درهايي كه به فضاهاي محدودشده باز می‌شود مانند اتاق‌های ديگ بخار و آزمایشگاه‌ها با در برقي قفل‌دار)

ث‌ ـ نشان‌دهنده‌های سطح مايعات، فشار و حرارت

2-419- انواع سیستم‌های نيروي كمكلي

منبع برق اضطراري براي مدارهاي سيگنال می‌تواند موتور ـ ژنراتور، سرويس برق عادي چندگانه، يا سیستم‌های باتري شناور با نيروي برق كمكي باشد. اغلب مدارهاي سيگنال تا 70 درصد زير ولتاژ اسمي كار می‌کند و بنابراين الزامي به استفاده از رله‌های ويژه احساس ولتاژ بر روي وسيله انتقال نمی‌باشد.

توصيه می‌شود كه يك منبع اضطراري نيروي برق براي تمامي بخش‌های هر سيستم اعلام حريق و سیستم‌های حفاظتي تأمین شود. يك منبع باتري محلي با شارژ شناور، نزديك به محل نياز، براي تداوم كار بسيار قابل‌اطمینان خواهد بود. در این‌گونه موارد هنگام قطعي برق اوليه استفاده از يك كليد انتقال خودكار براي اتصال سيستم به نيروي باتري ممكن است استفاده شود.

مدارهاي سيگنال معمولاً بار الكتريكي كوچكي بوده و بخش یکپارچه‌ای از مجموع باري كه الزام به منبع برق اضطراري دارد، می‌باشد. بنابراين، انتخاب سيستم برق اضطراري و نوع سخت‌افزار مورد لزوم بستگي به الزامات ديگر بارهاي مربوط خواهد داشت.

جدول 2 -17: ضوابط فشرده نياز به برق اضطراري و پشتيبان براي مدارهاي سيگنال

توجيه علت استفاده از سيستم نوع سيستم كمكي حداقل زمان برق كمكي حداكثر زمان قطع نوع كاربري

پشتيبان اضطراري

ـ جلوگيري از زیان‌های ناشي از دزدي، آتش زني و آشوب

ـ نگهداري سیستم‌های حفاظتي

ـ مطابقت با آیین‌نامه‌ها، استانداردها و قوانين ـ نرخ‌های پایین‌تر بيمه

ـ هشدار براي موارد بحراني دما، فشار، سطح آب و ديگر شرايط مخاطره‌آمیز ـ جلوگيري از زیان‌های اقتصادي × × تا بازگشت برق اوليه 1 تا 10 ثانيه هشدارها و اعلام‌ها

ـ مطابقت با آیین‌نامه‌ها، استانداردها و قوانين ـ جلوگيري از صدمه و آسيب به كاركنان ـ جلوگيري از زیان‌های مالي و اقتصادي × × تا بازگشت برق اوليه يك ثانيه تا

يك دقيقه سیستم‌های هواپيمايي زمين پايه، راه‌آهن و اخطار كشتي