متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

افزودن به پسندها
متن نشریه 380 - راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

توضیحات

بخش هشتم

2-114- انواع متغيرها

در يك محيط کنترل‌شده ممكن است متغيرهاي زير وجود داشته باشد:

- دما- بو

- بخار- گاز

- تهويه- غبار

- روشنايي- موجودات زنده

- صدا

جدول 2 -11: ضوابط فشرده نياز به نيروي برق اضطراري و پشتيبان براي فرآوري يا توليد

توجيه علت استفاده از سيستم نوع سيستم برق كمكي حداقل زمان برق كمكي حداكثر زمان

قطع برق نوع كاربري

پشتيبان اضطراري

- جلوگيري از خسارت به تجهيزات و محصولات

- تداوم توليد به‌صورت عادي

- كاهش هزينه (مزد و عدم توليد)

- كاهش نرخ بيمه

- اجتناب از خاموشي دستگاه‌ها به مدت طولاني به علت خاموشی‌های نامنظم × تا بازگشت برق عادي يا خاموش نمودن منظم دستگاه‌ها يك دقيقه نيروي برق فرآيندهاي بحراني (توليد فولاد، فرايندهاي شيميايي، توليد شيشه، شكر و غيره)

- پيشگيري در برابر ازکارافتادن ماشین‌آلات و برنامه‌هاي كنترل فرآيند كامپيوتري

- تداوم توليد

- پيشگيري از مخاطرات ايمني

- پيشگيري از توليد محصولات خارج از استاندارد × × تا بازگشت برق اوليه بدون وقفه تا

يك دقيقه برق كنترل فرآيند

2-314- ملاحظات كاربري

در طراحي آماده‌سازی شرايط محيطي ملاحظات کاربری‌هاي مختلف به شرح زير بايد موردتوجه قرار گيرد.

2-14-3-1 بارهاي تهويه مطبوع كه براي آسايش كاركنان در نظر گرفته می‌شود معمولاً بار حياتي محسوب نمی‌شود و حتي به‌عنوان شرايط بار قابل قطع هنگام سنگيني بار تلقي می‌شود، ليكن در مواردي كه تجهيزات و دستگاه‌ها به افزايش حرارت حساس است مانند وجود اجزاي الكترونيكي حالت‌جامد در محيط، استفاده از سيستم خنک‌کننده حياتي بوده و بايد موردتوجه قرار گيرد. جايي كه پشتيباني نيروي مداوم وجود ندارد می‌توان از

يك ژنراتور اضطراري خودكفا (self – contained) يا پشتيبان استفاده نمود. در این‌گونه موارد معمولاً استفاده از سيستم برق بدون وقفه ضروري نمی‌باشد زير هیچ‌گونه تغيير دماي فوري و لحظه‌ای مطرح نخواهد بود.

2-14-3-2 نمونه‌های زمان قطعي برق قابل‌تحمل براي كاربردهاي مختلف در جدول 2-12 ارائه‌شده است. بهترين شيوه آن است كه براي هر مورد، زمان قطعي قابل‌تحمل توسط طراح يا برنامه‌ریز مورد آزمون قرارگرفته و اندازه‌گیری شود. مقدار نيروي برق لازم، زمان قطعي قابل‌قبول و جهات اقتصادي، منبع برق مورد لزوم را تعيين می‌کند. اغلب به لحاظ جهات اقتصادي نيروي لازم براي آماده‌سازی شرايط محيطي در برابر الزامات كل نيرو، امري جزئی محسوب می‌شود و كاربر بايد با بررسي نتايج نهايي از دست رفتن نيروي برق مسئله را ارزيابي كند. همچنين در این‌گونه موارد استفاده از يك سيستم هشداردهنده مناسب بايد بررسي و در نظر گرفته شود.

2-14-3-3 مدارهاي سيگنال و هشدار اغلب بايد از قابليت اطميناني برابر يا حتي بيش از تجهيزات آماده‌سازی شرايط محيطي حياتي برخوردار باشد. در مواردي كه حتي يك خاموشي موقت ممكن است افراد را در معرض مخاطره قرارداده يا باعث صدمه شديد به دستگاه‌ها شود بايد از سيستم برق بدون وقفه استفاده شود.

2-414- نمونه‌های آماده‌سازی شرايط محيطي قابل توجيه

 نمونه‌های مواردي كه در آن‌یک مطالعه فراگير نياز به نيروي برق كمكي مطرح است به شرح زير است:

- در بناهاي درماني و فضاهاي مختلف بيمارستاني نياز به محافظت و نگهداري شرايط محيطي از قبيل كنترل دما، رطوبت، روشنايي، تعويض هوا، عفونت و جلوگيري از تداخل امواج الكترومغناطيسي و مانند آن امري حياتي و اجتناب‌ناپذیر است.

 بخش‌ها و فضاهاي بيمارستاني همچون بخش‌های جراحي، زايمان و مراقبت‌های ويژه نوزادان، مراقبت‌های قلبي، مراقبت‌های ويژه، كانتراسيون قلب، آزمايشگاه، بانك خون و مانند آن نياز به كنترل شرايط محيطي خاص دارد. پايداري كاركرد دستگاه‌ها و تجهيزات در این‌گونه فضاها مستلزم برنامه‌ریزی و طراحي وسيع در زمينه تأمین برق اضطراري و پشتيبان و همچنين در موارد ويژه سيستم برق بدون وقفه است.

براي شرح كامل موارد نياز به آماده‌سازی شرايط محيطي بناهاي درماني و نياز به برق اضطراري، پشتيبان و بدون وقفه به نشريات زير مراجعه شود:

- مشخصات فني تأسیسات برق بيمارستان (تجدیدنظر اول)، نشريه شماره 89

- طراحي بناهاي درماني ـ (جلدهاي اول، دوم و سوم)، نشریه‌های شماره 1-287 تا 12-287

- در کارخانه‌هاي فرآيندي بزرگ، اولویت‌ها ممكن است به بارهاي ضروري داده‌شده و بارهاي غیرضروری و ازجمله تهويه در هنگام سنگيني بار و احتمال قطع برق خودبه‌خود از سيستم قطع شود. در این‌گونه موارد بايد يك ارزيابي مجدد اولویت‌ها صورت گيرد به‌گونه‌ای كه كنترل دماي بحراني بر تهويه فضاهاي توليدي پیش‌بینی شود تا هنگام خاموش كردن کنترل‌شده منظم دستگاه‌ها به علت فقدان تهويه يا سرمايش، سيستم دچار نقص فني نشده و به‌درستی عمل نمايد.

- تأسیسات تجاري و ازجمله آزمايش گاه‌های گیاه‌شناسی براي رشد محصولات يا آزمون‌های گياهي نياز به كنترل برنامه‌ریزی‌شده دورهاي حرارت، رطوبت و روشنايي دارند. در این‌گونه موارد فقدان كنترل دما و رطوبت براي 6 تا 8 ساعت می‌تواند منتهي به تخريب كل محصول شود. گلخانه‌ها نيز براي توليد و نگهداري محصولات به نگهداري دما نياز دارند، بنابراين پیش‌بینی برق اضطراري يا پشتيبان بايد مدنظر قرارگرفته و رعايت شود.

- پرورش دام‌های گرمسيري نياز به كنترل تهويه، دما، رطوبت و روشنايي دارد، كه تمامي آن‌ها به نيروي برق وابسته است. فقدان كنترل دما يا سرمايش می‌تواند باعث تلفات يا بيماري دام‌ها شود. همچنين تغييرات روشنايي و دما از مقدار تعیین‌شده ممكن است باعث نتايج ناخواسته شده و موجودات عجیب‌وغریبی به وجود آورد. تولید تخم‌مرغ نيز ممكن است بر اثر تغيير حرارت يا از بين رفتن روشنايي دچار مشكل شود.

- مراحل نهايي و بسته‌بندی مواد حساس به آلودگي در محیط‌های موسوم به اتاق تميز انجام می‌شود. قطع برق باعث ازکارافتادن دستگاه‌ها و كاهش فشار مثبت اتاق‌های مزبور شده و محصولات را در معرض آلودگي قرار می‌دهد. این‌گونه آلودگی‌ها مستلزم پاک‌سازی مجدد اتاق براي استفاده دوباره از آن نيز می‌شود.

- ساختمان‌ها يا اتاق‌های بدون پنجره ممكن است هنگام قطع ممتد برق براي ساكنان آن غير ايمن شود در.

صورتي كه تخلیه این اتاق‌ها قابل‌قبول نباشد بايد يك سيستم تهويه با استفاده از برق اضطراري براي آن پیش‌بینی شود.

2-514- سیستم‌های برق كمكي نوعي

انواع سیستم‌های برق اضطراري و پشتيبآن‌که براي کاربری‌های مندرج در اين بخش ممكن است مورداستفاده قرار گيرد برحسب نوع نياز متفاوت است. به‌طورکلی استفاده از موتور يا توربين ژنراتور ممكن است موردتوجه و بررسي قرار گيرد. استفاده از خط تغذيه دوم، درصورتی‌که موجود باشد، مستلزم سرمایه‌گذاری كمتر می‌باشد.

يك سيستم بـرق بـدون وقـفه کوتاه‌مدت نيز بـراي كاربـردهاي حياتـي در هنگام کلید زنی يا راه‌اندازی موتور ـ ژنراتور موردنیاز خواهد بود.

جدول 2 -12: ضوابط فشرده نياز به نيروي برق اضطراري و پشتيبان براي آماده‌سازی شرايط محيطي

توجيه علت استفاده از سيستم نوع سيستم برق كمكي حداقل زمان برق كمكي حداكثر زمان

قطع برق نوع كاربري

پشتيبان اضطراري

- حفاظت كاركنان در برابر مخاطرات

- پيشگيري در برابر صدمه به محصول يا اموال

- كاهش نرخ بيمه

- تداوم فعالیت‌های عادي

- پيشگيري در برابر ازکارافتادن كامپيوتر × × يك دقيقه تا بازگشت برق اوليه 10 ثانيه كنترل دما(كاربردهاي حياتي)

- حفاظت كاركنان در برابر مخاطرات

- تداوم فعالیت‌های عادي

- پيشگيري در برابر آسيب به توليد يا اموال

- كاهش نرخ بيمه

- مطابقت با قوانين، استانداردها و آیین‌نامه‌ها × × يك دقيقه تا بازگشت برق اوليه يك دقيقه فشار (بحراني) اتمسفر مثبت يا منفي

- پيشگيري در برابر عدم عملكردهاي كامپيوتري

- نگهداري راهبري و آزمون‌های عادي

- پيشگيري از انفجار و مخاطرات ديگر × تا بازگشت برق اوليه يك دقيقه رطوبت (بحراني)

- پيشگيري در برابر الکتریسیته ساكن و مخاطرات آن

- تداوم توليد عادي (عمليات چاپي، نقاشي با اسپري) × × تا بازگشت برق اوليه 10 ثانيه يا كمتر شارژ استاتيك

- پيشگيري در برابر خسارت ناشي از انجماد

- نگهداري کار آیی كاركنان

- تداوم فعالیت‌های عادي × تا بازگشت برق اوليه 30 دقيقه گرمايش و سرمايش ساختمان

- كاهش مخاطرات تندرستي

- انطباق با مقررات، استانداردها و آیین‌نامه‌ها

- كاهش آلودگي × × تا بازگشت برق اوليه يا خاموش كردن منظم دستگاه‌ها 15 ثانيه تهويه (گازهاي سمي)

جدول 2 -12: ضوابط فشرده نياز به نيروي برق اضطراري و پشتيبان براي آماده‌سازی شرايط محيطي (ادامه)

توجيه علت استفاده از سيستم نوع سيستم برق كمكي حداقل زمان برق كمكي حداكثر زمان قطع برق نوع كاربري

پشتيبان اضطراري

- كاهش خطر انفجار

- پيشگيري از خسارات مالي

- كاهش برخ بيمه

- مطابقت با قوانين، استانداردها و آیین‌نامه‌ها

- كاهش خطر آتش‌سوزی

- كاهش آسيب به كاركنان × × تا بازگشت برق اوليه يا خاموش نمودن منظم دستگاه‌ها 10 ثانيه تهويه (هواي قابل‌انفجار)

- نگهداري کار آیی كاركنان

- تدارك هواي مطلوب × تا بازگشت برق اوليه يك دقيقه تهويه (ساختمان به‌طورکلی)

- عمليات پاك سازي براي روشن و خاموش كردن دستگاه‌ها

- كاهش مخاطرات نسبت به كاركنان و اموال

- مطابقت با الزامات شرکت‌های بيمه

- مطابقت با قوانين، استانداردها و آیین‌نامه‌ها

- تداوم راهبري عادي × × تا بازگشت برق اوليه يـا

خ اموش كـردن مـنظم دستگاه‌ها 15 ثانيه تهويه (تجهيزات و غيره)

- نگهداري آسايش

- پيشگيري از صدمه به آزمون‌ها × اختياري يك دقيقه تهويه (تمامي رسته‌های غير بحراني)

- تداوم راهبري عادي

- مطابقت با قوانين، مقررات، استانداردها و آیین‌نامه‌ها × × نامحــدود تــا تخليــه؛ ایجاب يــ ا خـ اموشنمودن اختياري يك دقيقه كنترل آلودگي هوا