متن نشریه شماره 501-2- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 501-2- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

توضیحات

قسمت 23

 

126 مشخصاتفنی عمومی و اجراییبرقگیرهادر پستهاي فشارقوي (جلد دوم)

پیوست (4-1): فرم بازدید روزانه برق‌گیر

نا م پست: ولتاژ: ماه: سال:

ایام ماه وضعیت ولتاژ شماره برق‌گیر معیوب  

 31 30 2

 9 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

معیوب

مجاز بهره

برداري

غیرمجاز

معیوب

مجاز بهره

برداري

غیرمجاز

معیوب

مجاز بهره

برداري

غیرمجاز

معیوب

مجاز بهره

برداري

غیرمجاز

معیوب

مجاز بهره

برداري

غیرمجاز

معیوب

مجاز بهره

برداري

غیرمجاز

معیوب

مجاز بهره

برداري

غیرمجاز

معیوب

مجاز بهره

برداري

غیرمجاز

نام و نام خانوادگی اپراتور بازدیدکننده و امضاء

نام و نام خانوادگی مسئول پست و امضاء

* کلیه برق‌گیرها می‌بایستی مورد بازبینی قرار گیرند.

فصل چهارم- دستورالعملهاي نصب، نگهداري و بازدیدهاي دور هاي برق‌گیر 127

پیوست (4-2): فرم بازدید هفتگی برق‌گیر

 

128 مشخصاتفنی عمومی و اجراییبرقگیرهادر پستهاي فشارقوي (جلد دوم)

پیوست (4-3): فرم بازدید ماهانه برق‌گیر

 

 

منابع و مراجع 129

 

منابع و مراجع

[1] IEC 60099-1, “Non-linear resistor type gapped surge arresters for a.c systems”

[2] IEC 60099-3, “Artificial pollution testing of surge arresters”

[3] IEC 60099-4, “Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c systems”

[4] IEC 60099-5, “Selection and application recommendations”

[5] IEEE C62.11, “IEEE standard for metal-oxide surge arresters for alternating current power circuits”

[6] IEEE C62.22, “IEEE guide for the application of metal-oxide surge arresters for alternating current systems”

[7] IEC 60071.1, “Insulation co-ordination – part1: definitions, principles and rules”

[8] IEC 60071.2, “Insulation co-ordination – part2: application guide”

[9] “Metal oxide surge arrester in AC systems”, working group of study committee 33 of CIGRE,

ELECTRA 1288133

[10] استاندارد طراحی بهینه پستهاي و032 400 کیلوولت ایران، جلد 208، معیارهاي طراحی و مهندسی انتخاب برق‌گیر.

11[] استاندارد طراحی بهینه پستهاي و032 400 کیلوولت ایران، جلد 308، مشخصات فنی برق‌گیر.

[12] استاندارد پستهاي (132/20)33 کیلوولت معمولی، جلد 1201، هماهنگی عایقی و برق‌گیرها.

13[] استاندارد برق‌گیرهای اکسید فلز براي سیستم با ولتاژ نامی،36 و66 132 کیلوولت.

[14] استاندارد و آئین بهره برداري، تعمیرات و آزمون دوره اي تجهیزات و تأسیسات پستهاي 230 و 400 کیلوولـت، شـماره،404-37 بازدیدهاي دوره اي.

15[] استاندارد و آئین بهره برداري، تعمیرات و آزمون دوره اي تجهیزات و تأسیسات پستهاي 230 و 400 کیلوولت، شـماره504-،37 تعمیرات، سرویس و آزمون‌های دوره اي تجهیزات بیرونی پستهاي و032 400 کیلوولت.

[16] Selection guide for ABB HV surge arresters, zinc oxide surge arresters, technical information pub.SES WG/A 2300, Edition 2, 1991.

[17] ZnO surge arresters application guide, ASEA, HV apparatus LB200 – 144E, Jan. 1986.

[18] برق‌گیرهای فشارقوي بدون فاصله هوایی، تألیف مهندس طهماسبقلی شاهرخشاهی.