متن نشریه شماره 501-2- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 501-2- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

توضیحات

قسمت 22

4-2-5-2-آزمون‌های ضریب توان

هر برقگی ر نو داراي یک ضریب توان مشخص است. آزمون‌های دوره اي می‌تواند به‌منظور بررسی میـزان انحـراف ضـریب تـوانبرقگیر از مقدار اولیه اش انجام گیرد. میزان انحراف قابل توجه ضریب توان برق‌گیر از مقدار اولیه اش به معناي خرابی برق‌گیر به جهتآسیب هاي مکانیکی یا نفوذ رطوبت می‌باشد.

4-3- دستورالعملهاي بازدیدهاي دوره اي برق‌گیرهای اکسیدفلز

 از آنجایی که بازدیدهاي دوره اي نقش مؤثري در جلوگیري از آسیب رسیدن به برق‌گیرها دارند، کلیه بهره برداران ملزم به رعایـتدستورالعملهاي تدوین شده در این زمینه می‌باشند. نحوه یا زمان بازدیـد بسـتگی بـه خصوصـیات برق‌گیر مـورد اسـتفاده و اهمیـتبرقگیرهاي مورد نظر و شرایط محیطی پست داشته و علاوه بر این دستورالعملهاي صادره از سوي سازنده برق‌گیر نیز باید مدنظر قرارگیرد. با توجه به عوامل فوق الذکر بازدیدهاي روزانه، هفتگی و ماهانه از برق‌گیرها مورد نیاز خواهد بود.

هدف از تدوین این دستورالعملها، ارائه چگونگی انجام بازدیدهاي دوره اي جهت برق‌گیرها می‌باشد که باید توسط اپراتورهـا انجـامگرفته و درفرمهاي مربوطه ثبت و به‌صورت مرتب به مسئولین مربوطه گزارش شود.

4-3-1- بازدیدهاي روزانه از برق‌گیر

در باز دیدهاي روزانه برق‌گیر در صورت مشاهده عیبی در آن، مشخصات برق‌گیر به همراه نوع اشکال مشاهده شـده بایـد در فـرممخصوصی که در پیوست 1-4() نشان داده شده است، ثبت گردد تا بر اساس نوع اشکال ثبت شـده، از طریـق مسـئولین مربوطـه درمورد ادامه بهره برداري از برق‌گیر تصمیم گیري گردد.

مواردي که در بازدید روزانه مورد توجه قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

- وضعیت ظاهري از نظر صداي غیر عادي

- وضعیت مقره ها از نظر آلودگی، ترك و شکستگی

- سالم بودن شمارنده موج ضربه

- بررسی اتصال زمین برق‌گیر

4-3-2- بازدیدهاي هفتگی از برق‌گیر

بازدیدهاي هفتگی از برق‌گیر در واقع بازدیدهایی هستند که با اعمال آن‌ها وضعیت دقیقتري از برق‌گیرها نسبت به بازدیدهاي روزانهفراهم می‌شود و سعی شده است اهم مواردي که بازدید کننده ممکن است با آن‌ها برخورد کند در نظر گرفتـه شـود. در هنگـام انجـامبازدیدهاي هفتگی از برق‌گیرها باید فرم مخصوص بازدیدهاي هفتگی برق‌گیرها که در پیوست 2-4() نشان داده شـده اسـت، تکمیـلگردد.

مواردي که در بازدید هفتگی برق‌گیرها باید لحاظ گردند عبارت‌اند از:

- سالم یا معیوب بودن وضعیت ظاهري

- وجود یا عدم وجود ترك و شکستگی در مقر هها

- کامل یا ناقص بودن اتصالات هادي هاي ورودي و خروجی فشار قوي

- سالم یا معیوب بودن وضعیت ظاهري شمارنده موج ضربه و آمپرمتر (در صورت وجود)

- کامل یا ناقص بودن اتصال سیم زمین

- سایر اشکالات مشاهده شده

4-3-3- بازدیدهاي ماهیانه از برق‌گیرها

بازدیدهاي ماهیانه که در واقع به‌صورت دقیق تر انجام می‌گیرند در برگیرنده کلیه معایبی هسـتندکه ممکـن اسـت در برقگیرهـاوجود داشته باشد و در واقع این بازدید پوشش دهنده بازدیدهاي روزانه و هفتگی است ولی این بازدیها دلیلی بر عدم انجام بازدیـدهايروزانه و هفتگی نخواهد بود.

در هنگام انجام بازدیدهاي ماهیانه، همانند بازدیدهاي روزانـه و هفتگـی مـوارد اشـکال مشـاهده شـده بایـد در فـرم مخصـوصبازدیدهاي ماهیانه برق‌گیرهای اکسید فلز که در پیوست 3-4() ارائه گردید است، ثبت گردند.

مواردي که در هنگام انجام بازدیدهاي ماهیانه برق‌گیر اکسید فلز باید مورد بررسی قرار گیرند، عبارت‌اند از:

- کامل یا ناقص بودن اتصال هادی‌های ورودي

- سالم یا معیوب، تمیز یا کثیف بودن مقره هاي برق‌گیر و نیاز یا عدم نیاز به شستشو یا تمیز کردن

- کامل یا ناقص بودن اتصال سیم زمین

- سالم یا معیوب بودن شمارنده موج ضربه و شمارنده آن

- طبیعی بودن یا غیرطبیعی بودن حلقه‌های توزیع میدان

- ثبت مقدار جریان نشتی برق‌گیر

- سایر اشکالات مشاهده شده

4-4- سرویس هاي دوره اي برق‌گیرهای اکسید فلز

سرویس و تعمیرات به موقع و همچنین آزمون‌های دوره اي و پیشگیرانه برق‌گیرها علاوه بر اینکه در سلامتی و طولانی شدن عمـرآنها مفید خواهد بود، از آسیب دیدن و یا تعمیرات اصلاحی مکرر و احتمالاً از گسترش عیب در سایر تجهیزات پسـت (کـه می‌توانـدسبب خروج طولانی مدت یا غیر قابل بهرهبرداري شدن تجهیزات شود) نیز جلوگیري به عمل می آورند.

دستورالعملهاي ارائه شده در اینجا به همراه دستورالعملهاي سازنده برق‌گیر باید مورد توجه قرارگیرند. معمولاً این سـرویس هـا بـهصورت سالیانه انجام می‌گیرند مگر اینکه سازنده دوره زمانی مشخصی را تعیین نماید.

4-4-1- مراحل انجام کار

- کنترل و آچارکشی اتصالات (استراکچر و ترمینال فشارقوي)

- کنترل و آچارکشی سیم اتصال زمین از لحاظ شل شدگی و فرسودگی اتصالات و پارگی آن‌ها

- انداز هگیري جریان نشتی

- آزمون‌های صحت عملکرد شمارنده برق‌گیر بر اساس روش سازنده (در صورت وجود)

- کنترل وضعیت مقره و تمیز نمودن آن‌ها در صورت نیاز

- آزمون ترموویژن برق‌گیر

4-4-2- مهارتهاي لازم

 یک نفر - کارشناس

 یک نفر - تکنیسین

 یک نفر - کارگر ماهر

4-4-3-تجهیزات لازم

- جعبه ابزار کامل

- میگر یک کیلوولت

- میلی آمپر چنگکی

- سمباده

- دستگاه آزمون شمارنده موج ضربه برق‌گیر

- بالابر (در صورت نیاز)

- خودرو

- دستگاه اندازه گیري جریان اهمی برق‌گیر

- ترموویژن