متن نشریه شماره 501-2- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 501-2- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

توضیحات

قسمت 20

مقدمه

در این فصل دستورالعملهاي نصب و نگهداري برق‌گیر ارائه خواهد شد. همچنین نحوه بازدیدهاي دوره اي و انجام سرویس روي برق‌گیرها نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل خواهد بود.

4-1- دستورالعملهاي نصب برق‌گیر

دستورالعملهاي نصب برق‌گیر باید از سوي سازنده برق‌گیر ارائه شده و بر اساس مندرجات آن‌ها نصب برق‌گیر می‌بایستی انجام پذیرد.

در صورت عدم دسترسی به دستورالعملهاي نصب برق‌گیر می‌توان از دستورات ارائه شده در ذیل جهت نصب و استقرار برق‌گیر استفادهنمود.

4-1-1- چک کردن قسمت‌های برق‌گیر قبل از مونتاژ

یک پلاك مشخصه باید در انتهاي هر یک از واحدهاي برق‌گیر نصب شده باشد. این پلاك مشخصه باید مشخصات واحد، شمارهسریال، شماره تولید و مکان واحد مورد نظر نسبت به سایر واحدها را نشان دهد. به‌عنوان مثال اگر برق‌گیر از سه واحد تشـکیل شـدهاست در پلاك مشخصه واحد میانی باید نشان“2“ در فضاي فراهم دیده شده براي بیان این موضوع درج شود و براي واحـد بـالاییهم به طریق مشابهی باید نشان “ “3 درج گردد. در هنگام باز کردن واحدها باید به طریقی واحدهاي هر برق‌گیر و محـل قرارگیـريآنها در آن برق‌گیر مشخص شود. این امر بدان جهت است که در هنگام مونتاژ مجدد، تنها واحدهاي بـا شـماره سـریالهاي یکسـان ومحلهاي قرارگیري صحیح می‌بایستی مورد استفاده قرار گیرند.

4-1-2- مونتاژ کردن برق‌گیر

چنانچه برق‌گیر مجهز به رینگهاي توزیع میدان باشد، این قسمت در ابتدادر سر واحد بالایی برق‌گیر (در صورتی که برق‌گیر چنـدواحدي باشد) نصب می‌گردد. سپس در صورتی که برق‌گیر از چند واحد تشکیل شده باشد مطابق شکل 1-4() واحدها بر روي هـم بـااستفاده از یک جرثقیل یا وسیله مشابه اي، سوار ش ده و سپس برق‌گیر کامل بر روي استراکچر فلـزي در نظـر گرفتـه شـده بـراي آن، نصب می‌گردد. در هنگام بلند کردن واحدها توسط جرثقیل، یک پوشش لاستیکی نرم می‌بایستی اطـراف مقـره هـاي چینـی برقگیـرقرارداده شود تا در اثر فشار کابل جرثقیل، برق‌گیر آسیب نبیند. نصب ترمینال‌های برق‌گیر و سـایر مـواردي کـه ممکـن اسـت جهـتواحدهاي برق‌گیر در نظر گرفته شده باشند باید همگی بر روي زمین و قبل از مونتاژ کامل واحدها و سوار کردن برق‌گیر صورت گیـرد. نصب برق‌گیر باید به‌گونه‌ای باشد که کلیه فواصل آزاد مشخص شده در اطلاعات کاتالوگ برق‌گیر را پوشش دهد. شکل 2-4() نحوه مونتاژ یک نمونه از برق‌گیرها را نشان می‌دهد.

شکل 4-1: نحوه مونتاژ و سوار کردن برق‌گیر  

شکل 4-2: مونتاژ یک نمونه برق‌گیر

4-1-3- نصب شمارنده موج ضربه و زمین کردن برق‌گیر

چنانچه برق‌گیر مجهز به شمارنده موج ضربه باشد، می‌توان آن را مطابق مدارهاي نشان داده شده درشکل (4-3) نصب نمـو د در.

صورت استفاده از شمارنده موج ضربه، برق‌گیر باید نسبت به زمین ایزوله گردد و از این رو ضروري است در هنگام نصـب برق‌گیر بر روی استراکچر فلزي اش توسط عایقهایی نسبت به آن و در نتیجه نسبت به زمین ایزوله گردد. جهت اتصال ترمینال زمین برق‌گیر بـهترمینال شمارنده موج ضربه باید از یک کابل مسی پوشش دار استفاده نمود. طول این کابل حداقل باید 5/0 متر و حداکثر 5 متر باشد. ولتاژ آزمون کابل، 5L کیلوولت پیک نسبت به زمین می‌باشد که L طول آن به متر است. اتصال زمین شمارنده موج ضربه باید توسط یک کابل بدون پوشش و با حداقل طول ممکنه به سیستم زمین پست انجام گیرد. استقامت مکـانیکی ایـن اتصـالات و کابلهـا بایـدمطابق استاندارد باشد.

سه گونه مختلف از اتصال ترمینال زمین برق‌گیر به ترمینال مخصوص شمارنده موج ضربه در شکل 4-4() نشان داده شده است.

شکل 4-3: دو فرم متداول براي نصب شمارنده موج ضربه در سیستم‌های سه فاز

شکل 4-4: سه گونه مختلف اتصال ترمینال زمین برق‌گیر به ترمینال مخصوص شمارنده موج ضربه