متن نشریه شماره 501-2- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 501-2- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

توضیحات

قسمت 19

9-1- آزمون گر مکردن پیش آماده سازي شرایط

نتایج آزمون پیش آماد هسازي شرایط به شرح زیر می‌باشند:

t:5/1 ساعت.

K/C : b 19 (یعنی یک بار 3/5 کولنی موردنیاز بوده تا برق‌گیر را از تا02 120 درجه سانت یگراد گرم نماید).

9-2- بررسی نیاز یا عدم نیاز به انجام آزمون آلودگی

محاسبه DTz max، با استفاده از رابطه 6-3() منجر به نتایج جدول زیر گردیده است.

جدول 3-11: مقادیر محاسبه شده DTz max براي مثال انتخاب شده

ناحیه

آلودگی مدت زمان تداوم آلودگی بر حسب ساعت DTz max[k] آیا نیاز به انجام آزمون‌های آلودگی هست؟

 I 2 1/1 خیر

6 0/7

2 7/5

 II خیر

6 7/3

2 54/4

 III بله

6 42/3

2 124/7

 IV بله

6 108/8

استفاده از برق‌گیر در نواحی آلودگیI و II مستلزم انجام آزمون آلودگی نمی‌باشد و دماي آغازین آزمون دوره کاري بایـد برابـر06 درجه سانتی‌گراد قرار داده شود.

9-3- آزمون‌های افشانه نمک

نتایج آزمون‌های افشانه نمک، در میزان غلظت 3Kg/m 14 در جدول 12-3() نشان داده شده‌اند.

9-4- انجام محاسبات پس از پنج دوره آزمون

9-4-1- محاسبه Kie

انجام محاسبات بر روي اطلاعات به دست آمده در حین نخستین 5 دوره آزمون آلودگی منجر به نتایج زیر می‌شود:

0/166= Kiem (یعنی متوسط حسابی مقادیر Kn).

130/0=s (یعنی مقدار انحراف معیار مقادیر Kn)

نسبت آماري Kie مطابق با معادله زیر محاسبه می‌گردد:

 Kie = 0/166 + 2/9 0/ 31× 0 = 0/256 (13-3)

جدول 3-21: نتایج آزمون افشانه نمک براي مثال انتخاب شده

K n Qebot[

  C] Qetop[C]

Qitop[C]

Qibot [C]

شماره آزمون

 0/18 6/7 4/1 2/3 0 1

 0/12 5/9 4/2 1/3 0 2

 0/15 6/4 4/3 1/8 0 3

 0/18 6/7 4/5 2/2 0 4

 0/20 5/9 3/5 2/2 0 5

0/19 5/7 3/6 2 0 6

0/21 6/2 3/5 2/4 0 7

0/21 6/0 3/5 2/4 0 8

0/20 6/8 4/0 2/6 0 9

0/18 6/2 3/8 2/1 0 10

Qebot: بار سطحی اندازه گیري شده در ترمینال زمین واحد پایینی می‌باشد.

Qibot: بار داخلی اندازه گیري شده در ترمینال زمین واحد پایینی می‌باشد.

Qetop: بار سطحی اندازه گیري شده در ترمینال زمین واحد بالایی می‌باشد.

Qitop: بار داخلی اندازه گیري شده در ترمینال زمین واحد بالایی می‌باشد.

9-4-2- محاسبه DTz و TOD

محاسبه افزایش دماي مورد انتظار در سرویس (DTz) به ازاي نواحی آلودگی مختلف در جدول زیر ارائه شده‌اند.

جدول 4-9: مقادیر محابه شده DTz و TOD پس از پنج دوره آزمو ن آلودگی براي مثال انتخاب شده

 TOD[ C] DTz[k] مدت زمان تداوم پدیده آلودگی بر حسب ساعت ناحیه آلودگی

60 26 2 III

60 20 6

79 59 2 IV

71 51 6

بنابراین در حالتی که برق‌گیر در ناحیه آلودگیIII استفاده گردد، آزمون آلودگی دیگري لازم نمی‌باشد و دمـاي آغـاز آزمـون دورهکاري باید 60 درجه سانتی‌گراد باشد، اما در مورد ناحیه آلودگیIV، پنج دوره آزمون آلودگی دیگر نیز باید انجام گیرد.

9-5- انجام محاسبات پس از 10 دوره آزمون

9-5-1- محاسبه Kie

انجام محاسبات بر روي اطلاعات به دست آمده در حین نخستین 10 دوره آزمون آلودگی منجر به نتایج زیر شده است:

281/0= Kiem، (یعنی متوسط حسابی مقادیر Kn)

0/028= s، (یعنی انحراف معیار مقادیر Kn).

نسبت آماري Kie مطابق معادله زیر محاسبه می‌گردد.

 Kie = 0/182 + 2 0/028 = × 0/238 (14-4)

9-5-2- محاسبه DTz و TOD

نتایج محاسبات افزایش دماي مورد انتظار در سرویس (DTz) و دماي آغاز براي آزمون دوره کـاري (TOD) مربـوط بـه نـواحیمختلف (در این حالت محاسبات تنها براي ناحیه آلودگی IV انجام می‌شود) در جدول زیر ارائه شده‌اند.

جدول 3-41: مقادیر محاسبه شده DTz و TOD پس از 10 دوره آزمون براي مثال انتخاب شده

 TOD[ C] DTz[k] مدت زمان تداوم پدیده

آلودگی بر حسب ساعت ناحیه آلودگی

74 54 2 IV

67 47 6

بنابراین، در حالتی که برق‌گیر در ناحیه آلودگیIV استفاده می‌گردد، آزمون دوره کاري باید با دماي آغاز آزمون معادل با 74 درجه سانتی‌گراد انجام گیرد.

پیوست 2-3(): مدار نوعی مولد موج ضربه باثوابت توزیع شده جهت انجام آزمون تحمل موج ضـربه جریـانطولانی مدت

دیاگرام این مدار در شکل 3-3() نشان داده شده است. در این مدار با صرف‌نظر کردن از مقاومت مـدار، امپـدانس مـوجی مولـد ازرابطه زیر تعیین می‌گردد:

Z = L/C (15-3)

تعداد قسمتهايLC مولد بطور معمول حدود 10 بخش، براي تولید یک شکل موج قابل قبول، خواهـد بـود. به‌منظور محـدودنمودن نوسانات در آغاز و پایان پیک موج، ممکن است ضروري باشد اندوکتانسهاي هر دو انتهاي مولد افزایش داده شوند و علاوه برآن مقاومت‌های موازي R جهت جبران کاهش شیب پیشانی موج که به موجب افزایش اندوکتانسها به وجود آمده است، وارد مدار گردند.

فاصله جرقه می‌تواند به شکل ساده شامل یک سوئیچ باشد. چنانچه یک مولد موج ضربه کمکی جهت شروع تخلیه مولد با ثوابت توزیع شده استفاده شده باشد، انرژي ذخیره شده مولد اصلی نباید بیش از 05/0 درصد انرژي ذخیره شده مولد کمکی باشد.

جریان عبوري از برق‌گیر نمونه و ولتاژ دو سر آن باید ثبت گردد.

 

شکل 3-3: مدار نوعی مولد موج ضربه با ثوابت توزیع شده جهت انجام آزمون موج ضربه جریان طولانی مدت

پیوست 3-3(): آزمون تحقیق تعادل حرارتی میان برق‌گیر کامل و بخش برق‌گیر

این آزمون به‌منظور اثبات تعادل حرارتی میان برق‌گیر کامل و بخش برق‌گیر باید با توافق سازنده و خریدار به‌صورت زیـر یـا هـرروش مشابه دیگري انجام گیرد.

برق‌گیر کامل یا واحدي از برق‌گیر که داراي بیشترین مقاومت در واحد طول از برق‌گیر چند ستونه است در هواي راکد تحت دمـايمحیط 15±20 درجه سانت یگراد، قرار داده می‌شود. در دماي انتخابی، میزان تغییرات مجاز درجه حرارت 3± درجه سانتی‌گراد می باشـ د.

وسایلی مانند ترموکوپلها و یا سایر سنسورهاي سنجش دما، براي اندازه گیري دما به مقاومت‌ها چسبانده می‌شوند. تعداد نقـاط مناسـبیباید براي محاسبه دماي میانگین بازبینی گردند (سازنده ممکن است که نقطه اي مشخص را در حد فاصل1 تا 1 طول برق‌گیر، از

 3 2

سر برق‌گیر را براي انداز هگیري دما مشخص نماید).

با اس تفاده از ولتاژ فرکانس قدرتی با دامنه بالاتر از ولتاژ مبنا، مقاومت‌ها تا دماي حدود 120 درج هسانتی‌گراد گرم می‌شوند. این دمـاباید مطابق با مقدار میـانگین دمـا (اگـر دمـا بـر روي چنـدین مقاومـت انـدازه گیـري مـی شـو د) یـا مقـدار دمـاي یـک نقطـه اگـر

نقطه 1 تا 1 تنها کنترل می‌گردد باشد. اگر زمان تقریباً یکسانی هم براي گرم کردن بخش آزمون استفاده شود، زمان گـرم کـردن

 3 2

خیلی مهم نخواهد بود. این زمان می‌تواند از چندین دقیقه تا چندین ساعت (با توجه قدرت منبع ولتاژ) انتخـاب گـردد. وقتیکـه ایـندماي از پیش تعیین شده فراهم شد، منبع ولتاژ باید جدا شده و منحنی زمان خنک شدن، در پریود زمانی که نباید کمتـر از 2 سـاعتباشد، تعیین گردد. در حالتی که چندین نقطه براي اندازه گیري دما انتخاب شده اسـت، منحنـی دمـاي متوسـط گیـري شـده اي تهیـهمی‌گردد. پس از انجام آزمون بر روي برق‌گیر کامل، آزمون مشابهی در هواي راکد با دماي محیط 15–20 درجه سانت یگـراد بـر رويبخش برق‌گیر، صورت می‌گیرد. دماي محیط باید بیش از 3 درجه سانتی‌گراد تغییرات نداشته باشد. بخش مورد آزمـون را بایـد بوسـیلهاعمال ولتاژ فرکانس قدرت تا دماي بالاتر از دماي محیط همانند آنچه که براي برق‌گیر کامل انجام گرفت، گرم نمود. اندازه ولتـاژ بـهگو نهاي انتخاب می‌شود که زمان گرم شدن بخش تقریباً بازمان گـرم شـدن برقگیرکامـل یکسـان باشـد. دمـاي میـانگین بایـد بـا

انداز هگیري دماي چندین مقاومت تعیین گردد، یا اینکـه بـه طریـق دیگـر، دمـا ممکـن اسـت از روي جعبـهاي کـه در حـد فاصـل

1 تا 1 فاصله از سر بخش قرار داده شده، اندازه گیري شود. هنگامی که دماي بخش به میزان از پیش تعیین شده رسید، منبع ولتاژ

 3 2

باید جداشده و منحنی زمان خنک شدن بخش در فاصله زمانی که نباید کمتر از 2 ساعت باشد، تعیین می‌گردد.

منحنی هاي خنک شدن برق‌گیر کامل و بخشهاي برق‌گیر باید با یکدیگر مقایسه گردند. هر یک از مقادیر میانگین یا منفـرد قابـلاستفاده می‌باشد. این منحنی ها باید براي میزان دماي محیط یکسانی با افزودن اختلاف دمـاي محـیط بـه منحنـی کوچک‌تر تنظـیمگردند. براي اثبات تعادل حرارتی، بخش برق‌گیر باید براي کلیه زمانها در طول دوره خنک شدن داراي دماي معادل یا بزرگ‌تر از برق‌گیر کامل باشد.