متن نشریه شماره 501-2- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 501-2- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

توضیحات

قسمت 17

6-2- دستگاه آزمون

دستگاه آزمون باید کلیه نیازمندیهاي ارائه شده در استاندارد IEC شماره 60507 را برآورده سازد.

6-3- دستگاههاي اندازه گیري و روشهاي اندازه گیري

6-3-1- انداز هگیري بار الکتریکی

از وسیله اي مناسب جهت اندازه گیري بار می‌بایستی استفاده گردد. براي اندازه گیري بار داخلی، تنها مؤلفه اهمـی جریـان بایـد در نظر گرفته شود و اثر جریان خازنی بر روي اندازه گیري بار باید حذف گردد. نمونه اي از روشهاي حذف اثـر جریـان خـازنی عبارت‌اند از

“روش کسر شکل موج”1 یا انتگرا لگیري فراتر از یک سطح آستانه2 (به‌عنوان مثال 2 میل یآمپر، رجوع کنید به جدول 3-7).

حداقل نیازمندیها براي وسیله اندازه گیري در جدول زیر ارائه شده است.

.1 Waveform subtraction method

.2 Integeration upon exceeding a threshold limit

جدول 9-3: نیازمندیهاي وسیله اندازه گیري مورد استفاده براي اندازه گیري بار الکتریکی

نیازمندي مشخصه

2/0 میلی آمپر حداقل قدرت تشخیص1 جریانی

0-2000 هرتز حداقل پهناي باند آنالوگ

1000 هرتز حداقل فرکانس نمونه برداري

یک دقیقه حداقل دوره بروزرسانی اطلاعات بار2

01%± کل بار در دوره بروزرسانی اطلاعات حداکثر بارخازنی باقی مانده در دوره بروزرسانی اطلاعات

 0- 005 mA حداقل محدوده یکپارچگی جریان3

 ±%10 حداکثر عدم قطعیت در تمام محدوده اندازه گیري

در مورد برق‌گیرهای دو واحدي، بارهاي داخلی و خارجی باید در هر دو ترمینال خط و زمین انداز هگیري شوند.

در حالتی که برق‌گیر شامل بیش از دو واحد مجزا باشد، روال اندازه گیري زیر باید انجام گیرد:

- بارهاي داخلی و خارجی باید در هر دو ترمینال خط و زمین برق‌گیر اندازه گیري شوند.

- براي واحدهاي میانی تنها بار خارجی باید اندازه گیري شود.

- بار داخلی با استفاده از معادله زیر محاسبه می‌گردد:

Q i =  - Q e (7-3)

در این رابطه:

Qi: بار داخلی واحد میانی است.

QiT : بار داخلی واحدي است که در قسمت فوقانی برق‌گیر قرار گرفته است.

QiB : بار داخلی واحدي است که در قسمت تحتانی برق‌گیر قرار گرفته است.

Qe : بار خارجی واحد میانی است.

QeT: بار خارجی واحدي است که در قسمت فوقانی برق‌گیر قرار گرفته است.

QeB: بار خارجی واحدي است که در قسمت تحتانی برق‌گیر قرار گرفته است.

6-3-2- انداز هگیري دما

دماي قسمت‌های داخلی برق‌گیر می‌تواند به جاي بار داخلی آن اندازه گیري شود. در این حالت اندازه گیري دمـا بایـد بـا اسـتفاده ازسنسورهایی که (حداقل در سه نقطه) به‌طور یکنواخت در طول هر واحد توزیع شده‌اند، انجام گیرد. فاصله بین سنسورها باید برابر بـا

h

1+n   باشد که در آن h ارتفاع واحد و n تعداد سنسورهاي مورد استفاده می‌باشد.

1. Resolution

.2 Maximum residual capacitive charge in the updating period

.3 Minimum current integeration range

حداقل نیازمندیها براي وسایل اندازه گیري دما در جدول زیر ارائه شده‌اند.

جدول 3-01: نیازمندیهاي وسیله مورد استفاده براي اندازه گیري دما.

نیازمندي مشخصه

02 تا 220 درجه سان تیگراد محدوده اندازه گیري دما

1± درجه مقدار مطلق عدم قطعیت در اندازه گیري

کوچک‌تر یا مساوي 4/0 درجه رزلوشن

یک دقیقه حداکثر ثابت زمانی حرارتی

 1

 

دقیقه حداقل نرخ نمونه برداري

توجه: افزایش دماهاي نوعی در آزمون کمتر از100 درجه هستند.

در حالت اندازه گیري دماي داخلی، بار Qtot باید تنها در ترمینال زمین برق‌گیر اندازه گیري گردد.

6-4- مراحل آماد هسازي آزمون

6-4-1- تمیز نمودن نمونه آزمون

محفظه برق‌گیر باید به‌طور مناسبی تمیز گردد به نحوي که کلیه آثار ناشی از چرك و گریس برداشته شود. پـس از تمیـز کـاري، قسمت‌های عایقی برق‌گیر نباید مورد تماس دست قرار گیرند. آبی ک ه تا دماي50 درجه سانت یگراد گـرم شـده اسـت و بـه آن فسـفاتتري سدیم یا عامل تمیزي معادل دیگري افزوده شده است باید استفاده شده و عایق در آن غوطـه ور گـردد یـا بـا فشـار بـر روي آنپاشیده شود. سطح عایق هنگامی به‌طور مناسب تمیز و به دور از هر گونه گریس فرض می‌شود که سطوح خیس پیوسـته بزرگـی درروي آن مشاهده گردد.

6-4-2- مونتاژ نمونه آزمون

برق‌گیر مورد آزمون باید به‌طور کامل (همانگونه که در سرویس واقعی قرار است استفاده گردد) مونتاژ و سوار شده باشـد. وسـایلمورد استفاده براي اندازه گیري بار و دما نباید تأثیر قابل توجه اي بر روي رفتار برق‌گیر تحت آزمون داشته باشند.

7 ـ روشهاي آزمون

یکی از دو روش آزمونی که در بخشهاي 1-7(و) (7-2) توصیف شده‌اند، ممکن است مورد استفاده قرارگیرد.

7-1- روش لایه سطحی١

7-1-1- فراهم نمودن آلودگی

آلودگی باید در یک ظرف انباشته شود به نحوي که بتوان آن را درست قبل از استعمال آن پخش نمود. آلـودگی بایـد متشـکل ازسطوح زیر باشد:

آب.

Bentonite، پنج گرم بر هر لیتر از آب.

مادة پاك کننده غیریونی رقیق نشده شامل نونیل، فنل، پلی اتیلن، گلی کول، اتر یـا و دیگـر مـواد اتـري غیریـونی بـا زنجیـرهطولانی، یک گرم بر هر لیتر از آب.

سدیم کلراید

مقاومت حجمی لایه سطحی باید به وسیله اضافه نمودن کلراید سدیم در محدوده اي مابین تا004 500 اهم ـ سانتی متـر تنظـیمگردد. این مقاومت باید در دماي 20 درجه سانت یگراد اندازه گیري شود. اگر در حین اندازه گیري، دمـاي لایـه سـطحی متفـاوت از02 درجه سانتی‌گراد باشد، محاسباتی باید جهت تصحیح آن صورت پذیرد.

7-1-2- شرایط محیطی

در شروع آزمون، برق‌گیر باید در حالت توازن حرارتی با محفظه آزمون باشد. دماي محـیط نبایـد کمتـر از 5 درجـه سـانت یگـراد وهمچنین بیش از 40 درجه سانتی‌گراد باشد.

7-1-3- فراهم نمودن شرایط در سطح برق‌گیر

ابتدا ولتاژ مبناي برق‌گیر باید مطابق با بند 2-1-3() تعیین گردد.

مراحل زیر باید انجام گیرد:

ـ در حالی که برق‌گیر بدون برق می‌باشد، آلودگی باید به برق‌گیر کامل اعمال گردد. این کار شامل پاشیدن آلودگی بـه سـطح زیـرینچتر مقره نیز می‌گردد. لایه آلودگی باید به‌صورت یک لایه پیوسته ظاهر گردد. حداکثر زمان براي اعمال آلودگی 10 دقیقه می‌باشد.

ـ سه دقیقه پس کامل شدن پاشش لایه سطحی آلودگی برق‌گیر باید تحت ولتاژ Uc براي مدت زمان 10 دقیقه برقدار گردد.

ـ برق‌گیر باید به‌وسیله شستشو با آب تمیز گردد و سپس رها شده و از طریق چکیدن آبها خشک گردد.

ـ گام‌هاي،1 و2 3 باید سه بار تکرار گردند.

در پایان کار، برق‌گیر باید مدتی در جاي خود باقی مانده تا اینکه تا دماي محیط خنک گردد.

به جهت اثبات اینکه هیچ گونه خسارتی به برق‌گیر در حین مراحل فوق وارد نشده است، ولتاژ مبناي برق‌گیر باید مجدداً اندازه گیري شود و با مقدار اندازه گیري شده قبل از فرآیند مقایسه گردد. محدوده مجاز تغییرات ولتاژ مبنا باید از سوي سازنده مشخص گردد.

آزمون باید بلافاصله پس از کامل شدن پروسه آماد هسازي شرایط آغاز گردد.

1. Slurry method