متن نشریه شماره 501-1- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 501-1- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

توضیحات

قسمت دوم

5- آزمون‌ها

برق‌گیرها می‌بایستی تحت آزمون‌های نوعی، جاری و پذیرش مطابق استاندارد IEC شماره 4-60099 مشتمل بر آزمون‌های زیر قرار گیرند:

5-1- آزمون‌های نوعی

با توجه به نوع مقره آزمون‌های زیر می‌بایستی انجام گیرد.

5-1-1- آزمون‌های نوعی برای مقره های چینی

- آزمون استقامت عایقی برای محفظه در حالت خشک و خیس

- آزمون ولتاژ باقی مانده جهت به دست آوردن سطوح حفاظتی برق‌گیر

- آزمون استقامت در برابر موج ضربه جریان با دوره طولانی برای نشان دادن توانایی برق‌گیر جهت تحمل فشارهای مختلف بدون خرابی برق‌گیر

- آزمون تخلیه دریچه اطمینان جهت نشان دادن توانایی محفظه برق‌گیر جهت تحمل جریان‌های اتصال کوتاه

- آزمون آلودگی مصنوعی

- آزمون وظایف عملکرد جهت نشان دادن پایداری حرارتی برق‌گیر تحت شرایط مشخص

- آزمون تخلیه جزئی

5-1-2- آزمون‌های نوعی برای مقره های پلیمری

- آزمون‌های عایقی بر روی محفظه برق‌گیر

- آزمون‌های استقامت در برابر موج ضربه جریان با دوره طولانی

- آزمون‌های عملکردی

- آزمون‌های قطع کننده برق‌گیر یا نشان‌دهنده خطا

- آزمون آلودگی مصنوعی

- آزمون نفوذ رطوبت جهت نشان دادن توانایی برق‌گیر در مقابل نفوذ رطوبت پس از قرارگیری تحت تنش‌های مکانیکی مشخص

- آزمون فرسایش آب و هوایی جهت نشان دادن توانایی برق‌گیر برای اسـتقامت در شـرایط آب و هـوایی مشـخص (ایـن آزمون نمی‌بایستی بر روی برق‌گیرهای پلیمری داخلی انجام گیرد).

5-2- آزمون‌های جاری

- اندازه گیری ولتاژ مرجع

- آزمون تخلیه جزئی و اغتشاش ناشی از تماس هر واحد برق‌گیر (بر اساس استاندارد IEC شماره 60270)

- آزمون نشتی برای برق‌گیرهای با محفظه آب‌بندی شده

- آزمون عملکرد شمارنده موج ضربه

- آزمون توزیع جریان برای برق‌گیرهای چند ستونه

- آزمون ولتاژ باقی مانده

5-3- آزمون‌های پذیرش

آزمون‌های زیر بر روی تعدادی از برق‌گیرها که برابر کوچک‌ترین عدد صحیح نزدیک به ریشه سوم تعـداد کـل برق‌گیرهای ساخته‌شده می‌باشد، می‌بایست انجام شود:

- اندازه گیری ولتاژ با فرکانس شبکه در جریان مرجع

- آزمون ولتاژ باقی مانده ناشی از جریان ضربه صاعقه نامی

- آزمون تخلیه جزئی در ولتاژ نامی با مدت زمان کمتر از 10 ثانیه و ولتاژی برابر 05/1 برابر ولتاژ کار دائم

نقشه‌ها و مدارک

6- نقشه‌ها و مدارک

6-1- مدارکی که باید پیشنهاددهندگان ارائه نمایند

- جدول (II) تکمیل شده برق‌گیر

- کاتالوگ و کتابچه مشخصات فنی برق‌گیر و شمارنده آن

- خلاصه‌ای از گزارش آزمون‌های نوعی

- نقشه‌های ابعادی

- شرح خلاصه‌ای از استثنائات بر مشخصه‌های فنی مناقصه

- لیست برق‌گیرهای فروخته شده

- لیست لوازم مخصوص

- لیست لوازم یدکی

6-2- مدارکی که باید پیمانکار یا سازنده ارائه نماید

مدارک و نقشه‌های الکتریکی و مکانیکی مربوط به طراحی، ساخت، آزمون‌های کارخانه‌ای، علامـت گـذاری، بسته‌بندی، حمـل، انبارداری، نصب و آزمون‌های محلی، بهره‌برداری و عملکرد برق‌گیر که به شرح زیر می‌باشند ولی به آن‌ها محدود نمی‌شوند، باید ارسال گردد:

- محاسبات طراحی لازم برای اثبات کیفیت مطلوب برق‌گیر ساخته شده از هر نظر

- نقشه‌های ابعادی و مقاطع برق‌گیر که شامل ترمینال‌های فشارقوی مربوط به آن نیز می‌باشد

- بارگذاری روی پایه‌های فلزی و فونداسیون‌ها

- نقشه پلاک مشخصات

- نقشه مدار داخلی

- دستورالعمل تعمیرات دوره‌ای

- قرائت جریان نشتی کنتور به ازاء شرایط مختلف بهره‌برداری از برق‌گیر

- تست شیت آزمایش دوره‌ای کنتور و برق‌گیر

- جزئیات بسته بندی

- دستورالعمل حمل، انبارداری، مونتاژ، نصب، راه‌اندازی، بهره‌برداری و نگهداری برق‌گیر

- مدارک مربوط به منحنی قابلیت جذب انرژی ویژه برق‌گیر

- دستورالعمل آزمون‌های محلی

- لیست تجهیزات

- گواهی موفق بودن آزمون‌های جاری

- اسناد آزمون‌های نوعی

- جداول کار و گزارش پیشرفت ماهانه

- نقشه‌های برابر ساخت

- دستورالعمل‌های مونتاژ، مونتاژ مجدد و تنظیم

7- بسته بندی، حمل و نصب

جهت اطمینان از ایمنی برق‌گیر حین حمل و نقل، این تجهیز می‌بایستی در جعبه‌های مخصوصی که حفاظت در مقابـل نیروهای ناشی از حمل و نقل را فراهم می‌کنند بسته‌بندی شو د. لازم است که صندوق‌ها در تمامی زمان حمـل و نقـل و انبـارداری در جهت صحیح به‌وسیله پیکان‌هایی که روی صندوق‌ها نشان داده شده روی زمین قرار گیرند.

صندوق‌ها نمی‌بایستی از انتها برداشته شوند و حرکت افقی داشته باشند زیرا خطر افتادن وجود دارد.

قبل از خارج کردن واحدهای برق‌گیر، هر صندوق جهت بررسی صدمات ناشی از افتادن یا حمل و نقل نادرسـت می‌بایستی به‌دقت مورد بازرسی قرار گیرد.

در هر سمت صندوق‌ها می‌بایستی روزنه‌ای طراحی شود تا هر صدمه‌ای به مقره چینی برق‌گیر قابل مشاهده باشد.

برق‌گیر پس از خارج شدن از صندوق می‌بایستی جهت بررسی وقوع صدمات احتمالی به‌دقت مورد بازبینی قرار گیرد. اگر هر نوع صدمه‌ای مشاهده شود یا احتمال آن وجود داشته باشد، برق‌گیر نمی‌بایستی نصب شود.

برق‌گیر می‌بایستی مطابق با دستورالعمل سازنده نصب گردد.

8- بررسی و آزمون‌های راه اندازی

پیشنهاد می‌شود که پس از نصب و تکمیل اتصالات برق‌گیرها، روی آن‌ها آزمون‌های راه‌اندازی صورت گیرد تا مشـخص شـود که حمل و انبارداری به برق‌گیر آسیبی نرسانده است.

8-1- بررسی اولیه

- بررسی محکم بودن اتصالات (استراکچر و ترمینال فشارقوی)

- بررسی محکم بودن سیم اتصال زمین

- بررسی وضعیت ظاهری مقرهها و تمیز نمودن آن‌ها

8-2- آزمون راه اندازی

- اندازه گیری مقاومت عایقی با مگر

- اندازه گیری جریان نشتی

- آزمایش صحت عملکرد کنتور برق‌گیر

 

جدول شماره (I) برق‌گیرها مقادیر نامی و مشخصه‌های برق‌گیر

مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم‌های با ولتاژ نامی

توضیحات ردیف

 400kV 230kV 132kV 63/66kV 33 kV 20 kV

مشخصات سیستم: 1

 400 230 132 63/66 33 20 kVrms ولتاژ نامی سیستم 1-1

 420 245 145 72/5 36 24 kVrms حداکثر ولتاژ سیستم 2-1

 50 50 50 50 50 50 Hz فرکانس نامی سیستم 3-1

 * * * * * * نوع زمین شدن نقطه نوترال سیستم 4-1

 1 1 1-3 1-3 3 3 sec حداکثر مدت زمان اتصال کوتاه در سیستم 5-1

 * * * * * * kV/sec حداکثر مقـدار اضـافه ولتـاژ موقـت و مدت‌زمان استمرار آن 6-1

 1050/1175/1300/1425 650/750/850/950/1050 450/550/650 325 145/170 95/125/145 kVpeak سطح عایقی تجهیزات در برابر موج ضربه صاعقه 7-1

 850/950/1050 ــــ ـــ __ __ __ kVpeak سطح عایقی تجهیزات در برابر موج ضربه کلیدزنی 8-1

 * * * * * * kArms جریان اتصال کوتاه سیستم در محل برق‌گیر 9-1

 * * * * * __ ضریب زمین سیستم در محل نصب برق‌گیر 10-1

شرایط عملکرد: 2

 40/45/50/55 40/45/50/55 40/45/50/55 40/45/50/55 40/45/50/55 40/45/50/55 °C حداکثر درجه حرارت محیط 1-2

 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40 -25/-30/-35/-40 °C حداقل درجه حرارت محیط 2-2

 * * * * * * حداکثر متوسط دمای روزانه 3-2

 1000/1500/2000/2500 1000/1500/2000/2500 1000/1500/2000/2500 1000/1500/2000/2500 1000/1500/2000/2500 1000/1500/2000/2500 m ارتفاع از سطح دریا 4-2

ادامه جدول شماره (I) برق‌گیرها

مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم‌های با ولتاژ نامی

توضیحات ردیف

 400kV 230kV 132kV 63/66kV 33kV 20kV

بیش از 95/95/90 بیش از 95/95/90 بیش از 95/95/90 بیش از 95/95/90 بیش از 95/95/90 بیش از 95/95/90 % رطوبت نسبی 5-2

سبک/ متوسط/ سنگین/

خیلی سنگین/ ویژه سبک/ متوسط/ سنگین/ خیلی سنگین/ ویژه سبک/ متوسط/ سنگین/

خیلی سنگین/ ویژه سبک/ متوسط/ سنگین/

خیلی سنگین/ ویژه سبک/ متوسط/ سنگین/

خیلی سنگین/ ویژه سبک/ متوسط/ سنگین/

خیلی سنگین/ ویژه نوع آلودگی 6-2

 * * * * * * W/m2 میزان تشعشع خورشیدی 7-2

 0/2/0/25/0/3/0/35 0/2/0/25/0/3/0/35 0/2/0/25/0/3/0/35 0/2/0/25/0/3/0/35 0/2/0/25/0/3/0/35 0/2/0/25/0/3/0/35 g شتاب زمین لرزه بر حسب شتاب ثقل زمین 8-2

 30/35/40/45 30/35/40/45 30/35/40/45 30/35/40/45 30/35/40/45 30/35/40/45 m/sec حداکثر سرعت باد 9-2

 20 20 20 20 20 20 m/sec حداکثر سرعت باد در شرایط یخ 10-2

 * * * * * * تعداد روزهای رعد و برقی در سال 11-2

 5/10/20/25 5/10/20/25 5/10/20/25 5/10/20/25 5/10/20/25 5/10/20/25 mm ضخامت بار یخ 12-2

 ** ** ** ** ** ** شرایط غیرعادی بهره‌برداری 13-2

وظایف برق‌گیر: 3

بیرونی بیرونی بیرونی بیرونی بیرونی بیرونی بیرونی/ درونی کلاس 1-3

فاز به زمین فاز به زمین فاز به زمین فاز به زمین فاز به زمین فاز به زمین نحوه اتصال به سیستم 2-3

از روی نقشه جانمایی و بنا به نظر مهندس طراح مشخص می‌گردد. از روی نقشه جانمایی و بنا به نظر مهندس طراح مشخص می‌گردد. از روی نقشه جانمایی و بنا به نظر مهندس طراح مشخص می‌گردد. از روی نقشه جانمایی و بنا به نظر مهندس طراح مشخص می‌گردد. از روی نقشه جانمایی و بنا به نظر مهندس طراح مشخص می‌گردد. از روی نقشه جانمایی و بنا به نظر مهندس طراح مشخص می‌گردد. m محل قرارگیری برق‌گیرها و فاصـله آن‌ها تا آخرین تجهیز مورد حفاظت 3-3

مشخصات برق‌گیر: 4

        kVrms ولتاژ کار دائم برق‌گیر 1-4

 342/360/378/396 180/192/204/216/228 kVrms ولتاژ نامی برق‌گیر 2-4

 3/4/5 2/3/4 2/3 2/3 2/3 2/3 کلاس تخلیه خط مطابق با اسـتاندارد IEC شماره 4-60099 3-4

 10/20 10 10 10 10 10 kApeak جریـان نـامی تخلیـه بـا شـکل مـوج 20/8 میکرو ثانیه 4-4

ادامه جدول شماره (I) برق‌گیرها

مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم‌های با ولتاژ نامی

توضیحات ردیف

 400kV 230kV 132kV 63/66kV 33kV 20kV

ولتاژهای باقی مانده: 5-4

 * * * * * * kVpeak حداکثر ولتاژ باقی مانده در مقابل موج صاعقه 20/8 میکرو ثانیه 1-5-4

 * * * * * * kVpeak حداکثر ولتاژ باقی مانده در مقابل موج کلیدزنی 80/30 میکرو ثانیه 2-5-4

 * * * * * * حداقل سطوح استقامت عایقی محفظه برق‌گیر در شرایط استاندارد: 6-4

 * * * * * * kVrms در برابر ولتاژ فرکانس قدرت 1-6-4

 * * * * * * kVpeak در برابر موج صاعقه استاندارد 2-6-4

 * * * * * * kVpeak در برابر موج کلیدزنی استاندارد 3-6-4

 * * * * * * mm فاصله خزشی مقره برق‌گیر 7-4

بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی/ خیر آیا قابلیت شستشو مقره برق‌گیر در حین کار وجود دارد؟ 8-4

قهوه‌ای / خاکستری قهوه‌ای / خاکستری قهوه‌ای / خاکستری قهوه‌ای / خاکستری قهوه‌ای / خاکستری قهوه‌ای / خاکستری رنگ مقره برق‌گیر 9-4

چینی/پلیمری چینی/پلیمری چینی/پلیمری چینی/پلیمری چینی/پلیمری چینی/پلیمری نوع مقره 10-4

تجهیزات و متعلقات اضافی: 5

بلی بلی * * * * تک فاز/ سه فاز آیا شمارنده موج ضربه مورد نیاز می‌باشند؟ (بلی/ خیر) 1-5

مجهز به عقربه مجهز به عقربه مجهز به عقربه مجهز به عقربه مجهز به عقربه مجهز به عقربه نوع شمارنده 2-5

 * * * * * * بلی/خیر شمارنده موج ضربه مجهز به جریان نشتی می‌باشد؟ 3-5

 * * * * * * یک عدد در هــر فاز/ یک عدد در هر سه فاز تعداد شمارنده موج ضربه 4-5

ادامه جدول شماره (I) برق‌گیرها

مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم‌های با ولتاژ نامی

توضیحات ردیف

 400kV 230kV 132kV 63/66kV 33kV 20kV

بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی/ خیر آیا پایه برق‌گیر عایق شده است؟ 5-5

 * * * * * * صفحه‌ای/میله‌ای نوع ترمینال‌های فشار قوی 6-5

بلی بلی خیر خیر خیر خیر بلی/ خیر آیا حلقه کرونا مورد نیاز می‌باشد؟ 7-5

 *** *** *** *** *** *** بلی/خیر آیا نمایش دهنده جریان نشتی قابل حمل مورد نیاز می‌باشد؟ 8-5

* با نظر مهندس طراح انتخاب می‌گردد.

** شرایط غیرعادی بهره‌برداری شامل موارد زیر می‌گردد:

- دود و بخارهایی که ممکن است باعث فساد سطح عایقی و متعلقات آن گردد.

- وجود بیش از حد رطوبت، نم، باران و بخار آب.

- مخلوط‌های قابل انفجار متشکل از گرد و غبار، گاز و دود.

- شرایط غیرعادی مکانیکی مانند: زمین لرزه، ارتعاش، سرعت زیاد باد، بارگذاری سنگین یخ و نیروهای اهرمی بزرگ.

- شرایط غیرعادی هنگام حمل و نقل و انبار کردن.

- منابع تولیدکننده حرارت در مجاورت برق‌گیر.

*** بهتر است با نظر بهره‌بردار انتخاب شود.

جدول شماره (II) برق‌گیرها

 خصوصیات فنی داده‌های تضمین شده برق‌گیرها که باید توسط پیشنهاددهنده به همراه مناقصه ارائه گردد

مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم‌های با ولتاژ نامی

توضیحات ردیف

 400kV 230kV 132kV 63/66kV 33kV 20kV

اطلاعات عمومی: 1

نام سازنده و نام کشور سازنده 1-1

علامت مشخصه 2-1

نام سازنده قرص ZnO 3-1

بیرونی/ درونی کلاس 4-1

استاندارد اجرائی 5-1

مشخصات محل و شرایط محیطی: 6-1

°C حداکثر درجه حرارت محیط در طراحی 1-6-1

°C حداقل درجه حرارت محیط در طراحی 2-6-1

حداکثر دمای متوسط روزانه 3-6-1

m ارتفاع از سطح دریا در طراحی 4-6-1

میزان آلودگی 5-6-1

mm حداکثر ضخامت مجاز یخ 6-6-1

g شتاب زلزله در طراحی 7-6-1

m/s حداکثر سرعت مجاز باد روی برق‌گیر 8-6-1

بلی/خیر مدارک لازم شامل گزارش‌های آزمون‌ها/ طرح‌ها / نقشه‌ها/ کاتالوگ‌ها / راهنمـای تعمیـرات و نصـب / کتابچـه آموزشـی / مراجع/ لیست اقلام یدکی موجود است 7-1

مقادیر نامی و مشخصات: 2

kVrms ولتاژ کار دائم 1-2

kVrms ولتاژ نامی برق‌گیر 2-2

ادامه جدول شماره (II) برق‌گیرها

مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم‌های با ولتاژ نامی

توضیحات ردیف

 400kV 230kV 132kV 63/66kV 33kV 20kV

Hz فرکانس نامی 3-2

kVrms ولتاژ مرجع (در دمای محیط مشخص شده) 4-2

A جریان مرجع (در دمای محیط مشخص شده) 5-2

جریان دائمی (در دمای محیط مشخص شده): 6-2

mA مؤلفه اهمی 1-6-2

mA مؤلفه خازنی 2-6-2

mA کل جریان دائمی 3-6-2

حداکثر ولتاژ باقی مانده در جریان صاعقه با شکل موج 20/8 میکروثانیه: 7-2

kVpeak با پیک جریان معادل با 5 کیلو آمپر 1-7-2

kVpeak با پیک جریان معادل با 10کیلو آمپر 2-7-2

kVpeak با پیک جریان معادل با 20کیلو آمپر 3-7-2

حداکثر ولتاژ باقی مانده در جریان کلیدزنی با شکل موج 80/30 میکروثانیه: 8-2

kVpeak با پیک جریان 500 آمپر 1-8-2

kVpeak با پیک جریان یک کیلو آمپر 2-8-2

kVpeak با پیک جریان 2 کیلو آمپر 3-8-2

kVpeak با پیک جریان 3 کیلو آمپر 4-8-2

حداکثر ولتاژ باقی مانده برای جریان با شیب تند با شکل مـوج 20/1 میکـروثانیه: 9-2

kVpeak با پیک جریان 10 کیلو آمپر 1-9-2

kVpeak با پیک جریان 20 کیلو آمپر 2-9-2

ادامه جدول شماره (II) برق‌گیرها

مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم‌های با ولتاژ نامی

توضیحات ردیف

 400kV 230kV 132kV 63/66kV 33kV 20kV

kApeak جریان تخلیه نامی 10-2

کلاس تخلیه خط مطابق با استاندارد IEC شماره 4-60099 11-2

kJ/kV(UR) قابلیت جذب انرژی ویژه برق‌گیر 12-2

بلی/ خیر آیا منحنی مشخصه ولتاژ فرکانس قدرت برحسب زمان ارائه شده است؟ 13-2

pC حداکثر سطح تخلیه جزئی در 05/1 برابر ولتاژ کار دائم 14-2

kApeak استقامت در مقابل جریان‌های ضربه با دامنه زیاد و مدت زمان کم 15-2

استقامت در مقابل جریان‌های ضربه با دامنه کم و مدت زمان طولانی (موج مستطیلی): 16-2

kA مقدار پیک جریان -116-2

µsec محدودۀ زمانی مقدار پیک جریان -216-2

kA-sec قابلیت جریانی دریچه اطمینان 17-2

تحمـــل حرارتی نســـبت بـه تخلیـــه یـک مـــوج کلیدزنی روی خطی با مشخصات زیر: 18-2

kA/µsec تحمل حرارتی -118-2

km طول خط -218-2

امپدانس موجی خط -318-2

kVpeak ولتاژ موج کلیدزنی -418-2

µV حداکثر ولتاژ تداخل رادیویی اندازه گیری شده در Um 1.1 و در فرکانس یک مگا هرتز 19-2

بلی/ خیر آیا سطوح حفاظتی و جریان‌های نشتی تحت تأثیر آلودگی قرار می‌گیرند؟ 20-2

مشخصات ظاهری: 3

mm×mm ابعاد قرص ZnO به کار رفته در برق‌گیر (قطر × ارتفاع) 1-3

mm ابعاد برق‌گیر 2-3

kg وزن کل برق‌گیر 3-3

روش آب بندی برق‌گیر 4-3

روش‌های بکار رفته برای آزمون آب بندی برق‌گیر 5-3

ادامه جدول شماره (II) برق‌گیرها

مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم‌های با ولتاژ نامی

توضیحات ردیف

 400kV 230kV 132kV 63/66kV 33kV 20kV

مشخصات مقره برق‌گیر: 4

نوع و علامت مشخصه کامل سازنده 1-4

کشور سازنده 2-4

جنس 3-4

mm ماکزیمم قطر مقره 4-4

mm فاصله خزشی 5-4

بلی/ خیر آیا قابلیت شستشو در حین سرویس وجود دارد؟ 6-4

نوع گریس استفاده شده روی مقره (در صورت وجود) 7-4

ولتاژ تحمل در مقابل اضافه ولتاژهای فرکانس قدرت: 8-4

kVpeak در شرایط خشک 1-8-4

kVpeak در شرایط خیس 2-8-4

تعداد مقره به کار رفته در هر فاز 9-4

kVpeak استقامت در برابر موج صاعقه 10-4

kVpeak استقامت در برابر موج کلیدزنی 11-4

حد تحمل نیروی خمشی استاتیک: 12-4

N نیروی افقی 1-12-4

N نیروی عمودی 2-12-4

N حد تحمل نیروی خمشی دینامیک 13-4

نوع مقره 14-4

شمارنده موج ضربه: 5

نوع و علامت مشخصه کامل سازنده 1-5

کشور سازنده 2-5

kApeak حساسیت شمارنده موج (میزان حداقل جریان برای عملکرد) 3-5

µsec/ µsec شکل موج آزمایشی برای تضمین عملکـرد بـر حسـب زمان‌های پیشانی و پشت موج 4-5

ادامه جدول شماره (II) برق‌گیرها

مشخصات فنی جهت سطوح ولتاژی سیستم‌های با ولتاژ نامی توضیحات ردیف

 400kV 230kV 132kV 63/66kV 33kV 20kV

V پیک ولتاژی که در هنگام آزمون عملکرد شمارنده روی آن می‌افتد 5-5

بلی/خیر آیا از یک نمایش دهنده جریان برای نشان دادن جریان دائمی برق‌گیر استفاده می‌شود؟ 6-5

بله/خیر آیا در موقع خرابی برق‌گیر آلارم داده می‌شود؟ 7-5

mA اندازه جریان دائمی هنگام خرابی برق‌گیر 8-5

یک عدد در ه ر ف از/ یک عدد برای سه فاز تعداد شمارنده 9-5

mA ماکزیمم محدوده صفحه نشان دهنده جریان نشتی 10-5

کابل ارتباطی بین شمارنده و برق گیر 11-5

سازنده و نوع 1-11-5

kV سطح استقامت الکتریکی کابل 2-11-5

mm2 سطح مقطع کابل 3-11-5

ترمینال‌ها: 6

صفحه‌ای/ میله‌ای نوع ترمینال‌ها 1-6

جنس مواد 2-6

kVrms ولتاژ شروع کرونا 3-6

kArms جریان نامی 4-6

حد تحمل نیروی خمشی استاتیک: 5-6

N نیروی افقی 1-5-6

N نیروی عمودی 2-5-6

N حد تحمل نیروی خمشی دینامیک 6-6

بلی/خیر آیا حلقه کرونا مورد استفاده قرار گرفته است؟ 7-6

تعداد حلقه کرونا 1-7-6

mm قطر حلقه کرونا 2-7-6