متن نشریه شماره 501-1- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 501-1- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی

توضیحات

قسمت اول

1- نیازهای عمومی

این مشخصات برای برق‌گیرهای با مقاومت غیرخطی اکسید فلز از نوع بدون فاصله هوایی بکار می‌رود و حداقل نیازهای طراحی، مواد، ساخت و آزمون‌ها را در برمی گیرد.

برق‌گیرها مگر در مواردی که در این مشخصات طور دیگری مشخص شده باشند، می‌بایستی بر طبق نیازمندی‌های اسـتانداردهای IEC شماره 4-60099 و ISO شماره 1461 و نشریات و مراجع منـدرج در ایـن اسـتانداردها، طراحـی، سـاخته و آزمـایش شـوند.

برق‌گیرها برای انجام وظیفه صحیح خود باید کلیه مشخصات ارائه شده در جدول برق‌گیر شماره (I) این مشخصات فنی را دارا بوده و مناسب برای شرایط آب و هوایی ذکر شده در محل نصب باشند.

2- طراحی و ساخت

طراحی برق‌گیر باید به نحوی باشد که ولتاژ اعمالی به شکل یکنواخت روی واحدهای برق‌گیر توزیع شود و این عامل نباید در اثر هر گونه اعوجاج میدان‌های استاتیکی یا حضور رطوبت و آب روی مقره برق‌گیر تحت تأثیر قرار گیرد.

واحدهای برق‌گیر باید با واحدهای مشابه از همان نوع قابل تعویض باشند.

برق‌گیرها باید طوری نصب شوند که بازبینی آن‌ها به‌راحتی صورت گیرد و باید به گونه‌ای طراحی و ساخته شوند که تحت شرایط محیطی موجود در منطقه، عملکرد رضایت بخشی داشته باشند.

عملکرد یک برق‌گیر نباید تحت تأثیر تغییرات ناگهانی ولتاژهایی که ممکن است در شرایط کاری در سیستم اتفاق بیافتـد، مختل گردد.

بلوکه‌ای مقاومت غیرخطی می‌بایستی دارای توزیع چگالی جریان و دمای یکنواخت باشند. مواد طراحی شده برای ایـن بلوک‌ها باید به نحوی باشند که تحت شرایط بسیار سنگین مخصوصاً در زمان وقوع اضافه ولتاژها در سیستم، ناپایداری حرارتی صورت نگیرد.

در لبه‌های واحدهای مقاومتی باید از یک پوشش عایقی با استقامت الکتریکی و مکانیکی بالا استفاده نمود تا جرقه‌های موجود در لبه‌ها را حذف نماید.

سطح تماس بلوک‌ها می‌بایستی به‌صورت فلزی باشد تا تماس بین بلوک‌ها و اتصالات انتهایی به شکل بهتر انجام گیرد.

منحنی مشخصه ولتاژ فرکانس قدرت نسبت به زمان برای به دست آوردن مدت زمان تحمل حرارتی برق‌گیر در اثر اضافه ولتاژهـای موقت، باید توسط سازنده ارائه گردد.

شیوه سوار کردن برق‌گیر می‌بایست چنان باشد که فشار لازم جهت تماس کافی بین واحـدهای مقاومـت غیرخطـی آن به‌طور مداوم برقرار باشد. طراحی واحدهای غیرخطی و برق‌گیر باید به نحوی صورت گیـرد کـه عملکـرد برق‌گیر در مقابـل لـرزش، ضربه مکانیکی یا تغییر درجه حرارت، تحت تأثیر قرار نگیرد. همچنین سطح حفاظتی برق‌گیر نباید تحت تأثیر آلـودگی عـایق بیرونـی قرار گیرد.

تمامی اتصالات می‌بایستی توسط موادی که تحت کلیه شرایط کاری فسادپذیر نیستند مهر و موم شوند.

برق‌گیر باید شامل وسیله رها کردن فشار زیاد (دریچه اطمینان) باشد.

آب بندی برق‌گیر باید به نحوی باشد که در اثر حمل و نقل دچار اشکال نگردد و امکان شستشوی در حالت برق‌دار را فراهم نماید.

مقدار تخلیه جزئی در برق‌گیری که با ولتاژی برابر 05/1 برابر ولتاژ کار دائم خود برق‌دار شده اسـت نبایـد از 50 پیکوکـولن بالاتر باشد.

برق‌گیرها و متعلقات نصب مربوطه می‌باید طوری طراحی شوند که از نقطه نظر مکانیکی در مقابل نیروی بـاد، نیروهـای کششـی ترمینال‌ها بعلاوه نیروهای ناشی از زلزله بتوانند ایستادگی نمایند.

برق‌گیر می‌بایستی برای نصب بر روی پایه‌های فلزی یا بازوهای نگه‌دارنده فلزی بر روی ترانسفورماتورها مناسب باشد.

برق‌گیر می‌بایستی با ترمینال‌های گالوانیزه گرم و کلمپهایی برای اتصال برق‌گیر به سـمت فشـار قـوی و زمـین به‌وسیله هادی‌های آلومینیومی یا مسی تجهیز شود.

محفظه برق‌گیر می‌بایست از عایق مناسب ساخته شود.

کلیه اجزائی که در معرض خوردگی قرار دارند می‌بایستی از مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شوند یا مطـابق اسـتاندارد ISO شماره 1461 گالوانیزه گرم شوند.

3- شمارنده برق‌گیر

شمارنده برق‌گیر می‌بایستی دارای اجزاء استاتیکی با شمارنده الکترومکانیکی بدون نیاز به منبع تغذیه کمکی و مناسـب کـار دائم باشد.

 شمارنده‌ها می‌بایستی مقاوم و دارای توانایی ایستادگی مکرر و بدون خرابی در مقابل حداکثر جریـان برق‌گیر باشـند. قسمت‌های داخلی شمارنده باید از شرایط جوی محل کار متأثر نگردند و از محفظه مقاوم در برابر هوا استفاده شود که در آن امکان مشاهده مقدار ثبت شده بدون در معرض هوا قرار گرفتن اجزاء داخلی فراهم گردد.

 شمارنده باید در مسیر اتصال اصلی برق‌گیر به نحوی متصل شود که امپدانس موجی آن تغییر چندانی نکند.

برای اینکه شمارنده را بتوان بدون خارج کردن برق‌گیر از سرویس، اتصال کوتاه نموده و از مدار خارج کرد باید اتصـالات بـا پـیچ انجام گیرد.

پایه برق‌گیر باید نسبت به زمین عایق باشد و توسط کابل عایق دار به شمارنده متصل گردد. ترمینال خروجی شمارنده بایـد توسط هادی مسی لخت مستقیماً به زمین اتصال داشته باشد. کابل عایق دار و اتصالات لخت می‌بایستی استقامت مکانیکی و حرارت کافی برای وظیفه‌ای که به عهده دارند، داشته باشند.

یک حس کننده جریان نشتی بایستی به‌عنوان قسمتی از شمارنده ضربه تهیه گردد. این وسیله باید به نحوی نصب شود که دامنه جریان نشتی بتواند به‌راحتی از روی سطح زمین قابل رؤیت باشد. مقدار حد غیرمجاز جریان نشتی که نشان‌دهنده عملکـرد صـحیح برق‌گیر می‌باشد باید بارنگ قرمز علامت گذاری گردد.

پلاک مشخصات برق‌گیر- آزمون‌ها

4- پلاک مشخصات برق‌گیر

برق‌گیر می‌بایستی به پلاک مشخصات از جنس فولاد ضدزنگ یا آلومینیوم آنودایز شده مجهز گردد. پلاک شناسایی باید در مکان قابل‌مشاهده‌ای نصب شود و اطلاعات زیر را نشان دهد:

- ولتاژ کار دائم

- ولتاژ نامی

- فرکانس نامی

- جریان نامی تخلیه

- جریان تخلیه نامی دریچه اطمینان بر حسب کیلو آمپر مؤثر

- کلاس تخلیه خط

- سطح استقامت آلودگی محفظه

- نام کارخانه سازنده یا علامت تجاری آن با نوع و مشخصه برق‌گیر کامل

- سال ساخت

- شماره سریال

نوشته‌های روی پلاک مشخصه باید با حکاکی، قلمکاری یا سایر روش‌های تأیید شده انجام گیرد.