متن نشریه شماره 369 ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 369 ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

توضیحات

قسمت هجدهم

پيوست الف – مراجع

1- قانون احداث تونل مشترك تأسیساتی مصوب 27 بهمن ماه 1372

2- آئین‌نامه اجرائي تونل مشترك تأسیساتی مورخ 16/4/84

3- استاندارد و ضوابط لوله‌کشی گاز شهري – شركت ملي گاز ايران

4- آئین‌نامه طرح هندسي راه‌ها – نشريه شماره 161 سازمان مديريت و برنامه‌ریزی 1375

5- آئین‌نامه طراحي راه‌های شهري – انتشارات وزارت مسكن و شهرسازي سال 1374

6- دستورالعمل‌های كميسيون عالي حفاري

7- International Electrical Code (IEC) VDE -8

9- استاندارد وزارت نيرو در بخش الكتريكي

10- نشريه 110 سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور – مشخصات فني عمومي و اجرائي تأسیسات برقي كارهاي ساختماني

11- Electrical Installation Handbook, Siemens

12- كتاب راهنماي كابل Hand Book(BICC)

13- كتاب راهنماي ABB ويرايش دهم (Hand Book)

14- تونل اختصاصي برق فشار قوي kv 63 و kv 230 اجرا شده توسط برق منطقه‌ای تهران در مسير بين مصلاي امام خمینی و ميدان امام خمینی (ره)

15- آئین‌نامه بتون ايران

16- مبحث 55 از مقررات ملي ساختمان

17- نشريه 101 سازمان مديريت و برنامه‌ریزی كشور

18- استاندارد ASCE-26-97 – استاندارد طراحي مستقيم مقاطع جعبه‌ای بتن پیش‌ساخته

 106 ضوابط احداث تونل مشترك تأسیسات شهري

19- آئین‌نامه پل ايران 20- آئین‌نامه ASTM 1344

21- ASTM D698 آئین‌نامه

22- ASTM C-1433 آئین‌نامه

23- ASTM C 900M-00 آئین‌نامه

24- ASTM C 877M-00 آئین‌نامه

25- استاندارد NFPA

26- مقررات ملي ساختمان – مبحث 13

27- انتشارات معاونت فني سازمان برق ايران (شركت توانير و برق منطقه‌ای)

28- انتشارات اداره كل طرح و مهندسي شركت مخابرات ايران

29- استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

30- (Illuminating Engineers Society) IES كتاب

31- Mechanical & Electrical Equip. For BLDG كتاب

32- استاندارد آب منطقه‌ای تهران

33- استانداردها و ضوابط شركت مخابرات

34- استاندارد AASHTO

پيوست ب

1- متن كامل آئین‌نامه اجرائي تونل مشترك تأسیساتی مورخ 16/4/84

2- متن كامل قانون احداث تونل مشترك تأسیساتی مصوب 27 بهمن ماه 1372

 خواننده گرامی

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، باگذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر پانصد عنوان نشریه تخصصی - فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به‌صورت تألیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است. نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیتهای عمرانی به کار برده شود. به این لحاظ برای آشنایی بیشتر، فهرست عناوین نشریاتی که طی سالهای اخیر به چاپ رسیده است به اطلاع استفاده کنندگان و دانش پژوهان محترم رسانده می شود.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی http://tec.mporg.ir مراجعه نمایید.

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

تجديدنظر دوم ۱ ۱۳۸۳ ۵۵ مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني

۳ ۱۳۸۵ ۱۱۰-۲ مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسیسات برقي كارهاي ساختماني جلد دوم – تأسیسات برق جريان ضعيف

۱ ۱۳۸۵ ۱۲۸-۶ مشخصات فني عمومي تأسیسات مكانيكي ساختمان جلد ششم – نقشه هاي جزئيات

۳

 ۱۳۸۲

 ۱۳۸۱

 ۱۳۸۳

 ۱۳۸۴

۲۳۵ ضوابط و معيارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني

جلد اول – مشخصات فني عمومي و اجرايي سازه و معماري سيلو (۱-۲۳۵) جلد دوم – مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسیسات برق سيلو (۲-۲۳۵)

جلد سوم – مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسیسات مکانيکي سيلو (۳-۲۳۵)

جلد چهارم – معيارهاي فني و تحويل موقت سيلو

۳ ۱۳۸۲ ۲۴۰ راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران

۳ ۱۳۸۵ ۲۴۴-۱ فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم تسطيح و قطعه بندي اراضي كشاورزي

۳ ۱۳۸۲ ۲۴۵ ضوابط طراحي سينما

۱ ۱۳۸۲ ۲۴۶ ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي حرکتي

۳ ۱۳۸۲ ۲۴۷ دستورالعمل حفاظت و ايمني در کارگاههاي سدسازي

۳ ۱۳۸۲ ۲۴۸ فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشکنها

۲ ۱۳۸۲ ۲۴۹ فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي منابع آب زيرزميني

۱ ۱۳۸۲ ۲۵۰ آيين نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده

۳ ۱۳۸۲ ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

۳ ۱۳۸۲ ۲۵۲ رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني درحين اجرا

۱ ۱۳۸۲ ۲۵۳ آيين نامه نظارت و کنترل برعمليات و خدمات نقشه برداري

 ۳

 ۱

 ۳ ۱۳۸۲ ۲۵۴ دستورالعمل ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي عمراني:

جلد اول – دستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي عمراني (۱-۲۵۴)

جلد دوم – شرح خدمات بررسي اوليه و مطالعات تفصيلي ارزيابي آثارزيست محيطي طرح عمراني (۲-۲۵۴)

جلد سوم – دستورالعمل هاي اختصاصي پروژه هاي آب .....(۳-۲۵۴)

۳ ۱۳۸۲ ۲۵۵ دستورالعمل آزمايشهاي آبشويي خاکهاي شور وسديمي در ايران

۳ ۱۳۸۲ ۲۵۶ استانداردهاي نقشه کشي ساختماني

۳ ۱۳۸۲ ۲۵۷ دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطق تحت حفاظت

۳ ۱۳۸۲ ۲۵۸ دستورالعمل بررسی‌های اقتصادي منابع آب

۳ ۱۳۸۲ ۲۵۹ دستورالعمل آزمون ميکروبيولوژي آب

۳ ۱۳۸۲ ۲۶۰ راهنماي تعيين عمق فرسايش و روش‌های مقابله باآن درمحدوده پايه هاي پل

۱ ۱۳۸۲ ۲۶۱ ضوابط و معيارهاي فني روش‌های آبياري تحت فشار مشخصات فني عمومي آبياري تحت فشار

۲ ۱۳۸۲ ۲۶۲ فهرست جزئيات خدمات مطالعات تأسیسات آبگيري (مرحله هاي شناسایی، اول و دوم ایستگاه‌های پمپاژ)

۲ ۱۳۸۲ ۲۶۳ فهرست جزئيات خدمات مهندسي مطالعات تأسیسات آبگيري (سردخانه سازي)

۱ ۱۳۸۲ ۲۶۴ آيين نامه اتصالات سازه‌های فولادي ايران

۳ ۱۳۸۲ ۲۶۵ برپايي آزمايشگاه آب

۳ ۱۳۸۲ ۲۶۶ ۱- دستورالعمل تعييين اسيديته و قليائيت آب

۲- دستورالعمل تعيين نيتروژن آب

۱ ۱۳۸۴ ۲۶۷ آييننامه ايمني راه‌های کشور ايمني راه و حريم (جلد اول) ۱-۲۶۷ ايمني ابنيه فني (جلد دوم) ۲-۲۶۷ ايمني علائم (جلد سوم) ۳-۲۶۷

تجهيزات ايمني راه (جلد چهارم) ۴-۲۶۷ تأسیسات ايمني راه (جلد پنجم) ۵-۲۶۷ ايمني بهره برداري (جلد ششم) ۶-۲۶۷

ايمني در عمليات اجرايي (جلد هفتم) ۷-۲۶۷

۳ ۱۳۸۲ ۲۶۸ دستورالعمل تثبيت لایه‌های خاکريز و روسازي راه‌ها

۳ ۱۳۸۲ ۲۶۹ راهنماي آزمايش هاي دانه بندي رسوب

۳ ۱۳۸۳ ۲۷۰ معيارهاي برنامه ريزي و طراحي کتابخانه هاي عمومي کشور

۳ ۱۳۸۲ ۲۷۱ شرايط طراحي (DESIGN CONDITIONS) ب ـراي محاس ـباتتأسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع مخ ـصوص تع ـدادي ازشهرهاي کشور

۳ ۱۳۸۳ ۲۷۲ راهنماي مطالعات بهره برداري از مخازن سدها

۳ ۱۳۸۳ ۲۷۳ راهنماي تعيين بار کل رسوب رودخانه ها به روش انيشتين و کلبي

۳ ۱۳۸۳ ۲۷۴ دستورالعمل نمونه برداري آب

۱ ۱۳۸۳ ۲۷۵ ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه خانه هاي فاضلاب

۲۷۶ شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه يا مسيل

۳ ۱۳۸۳ ۲۷۷ راهنماي بررسي پي ـشروي آبه ـاي ش ـور در آبخ ـوانه ـاي س ـاحلي وروش هاي کنترل آن

۳ ۱۳۸۳ ۲۷۸ راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيهخانهه ـاي فاض ـلابشهري

۱ ۱۳۸۳ ۲۷۹ مشخصات فني عمومي زيرسازي راه آهن

۱ ۱۳۸۳ ۲۸۰ مشخصات فني عمومي راهداري

۳ ۱۳۸۳ ۲۸۱ ضوابط عمومي طراحي شبکه هاي آبياري و زهکشي

۳ ۱۳۸۳ ۲۸۲ ضوابط هيدروليکيطراحي ساختمانهاي تنظيم سطح آب و آبگيره ـادر کانال هاي روباز

۲۸۳ فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت طرح هاي آبياري و زهکشي

۳ ۱۳۸۳ ۲۸۴ راهنماي بهرهبرداري و نگهداري از تصفيهخانههاي فاض ـلاب ش ـهريبخش دوم - تصفيه ثانويه

۳ ۱۳۸۳ ۲۸۵ راهنماي تعيين و انتخاب وسايل و لوازم آزمايشگاه ت ـصفيهخان ـهه ـايفاضلاب

۳ ۱۳۸۳ ۲۸۶ ضوابط طراحي سیستم‌های آبياري تحت فشار

۳ ۱۳۸۳ ۲۸۷-۱ جلد يکم:راهنماي برنامه‌ریزی و طراحي معماري طراحي بناهاي درماني (۱) بخش بستري داخلي- جراحي

 ۲۸۷-۱

جل ـ ـد دوم: راهنم ـ ـاي طراح ـ ـي تأس ي ـ ـسات مكانيكي

جلد سوم:راهنماي طراحيتأسيسات برقي

جل ـ ـد چه ـ ـارم: راهنم ــاي گ ــروه بن ــدي و مشخصات فني تجهيزات

جلد يکم:راهنماي برنامه‌ریزی و طراحي معماري طراحي بناهاي درماني (۲)

۳ ۲۸۷-۲ جل ـ ـد دوم: راهنم ـ ـاي طراح ـ ـي تأسي ـ ـساتمكانيكي بخش مراقبت هاي ويژه I.C.U

 ۲۸۷-۲

جلد سوم:راهنماي طراحيتأسيسات برقي

جل ـ ـد چه ـ ـارم: راهنم ــاي گ ــروه بن ــدي و مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني

۳ ۱۳۸۴ ۲۸۷-۳ جلد يکم:راهنماي برنامه‌ریزی و طراحي معماري طراحي بناهاي درماني (۳)

بخش اعمال زايمان

 ۲۸۷-۳

جل ـ ـد دوم: راهنم ـ ـاي طراح ـ ـي تأسي ـ ـساتمكانيكي

جلد سوم:راهنماي طراحيتأسيسات برقي

جل ـ ـد چه ـ ـارم: راهنم ــاي گ ــروه بن ــدي و مشخصات فني تجهيزات بيمارستاني

۳ ۱۳۸۴ ۲۸۷-۴ جلد يکم:راهنماي برنامه‌ریزی و طراحي معماري طراحي بناهاي درماني (۴)

بخش بستري زايمان

 ۲۸۷-۴

جل ـ ـد دوم: راهنم ـ ـاي طراح ـ ـي تأسي ـ ـساتمكانيكي

۳ ۱۳۸۵ ۲۸۷-۵ جلد يکم:راهنماي برنامه‌ریزی و طراحي معماري طراحي بناهاي درماني (۵) بخش نوزادان NICU

 ۲۸۷-۵

جل ـ ـد دوم: راهنم ـ ـاي طراح ـ ـي تأسي ـ ـساتمكانيكي

جلد سوم:راهنماي طراحيتأسيسات برقي

۳ ۱۳۸۵ ۲۸۷-۶ جلد يکم:راهنماي برنامه‌ریزی و طراحي معماري طراحي بناهاي درماني (۶)

بخش خدمات زايمان

 ۲۸۷-۶

جل ـ ـد دوم: راهنم ـ ـاي طراح ـ ـي تأسي ـ ـساتمكانيكي

جلد سوم:راهنماي طراحيتأسيسات برقي

۳ ۱۳۸۵ ۲۸۷-۷ جلد يکم:راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري طراحي بناهاي درماني (۷) بخش خدمات قلب

 ۲۸۷-۷

جل ـ ـد دوم: راهنم ـ ـاي طراح ـ ـي تأسي ـ ـساتمكانيكي

جلد سوم:راهنماي طراحيتأسيسات برقي

۳ ۱۳۸۶ ۲۸۷-۸ جلد يکم:راهنماي برنامه‌ریزی و طراحي معماري طراحي بناهاي درماني (۸)

بخش مراقبت قلب

 ۲۸۷-۸

جل ـ ـد دوم: راهنم ـ ـاي طراح ـ ـي تأسي ـ ـساتمكانيكي

جلد سوم:راهنماي طراحيتأسيسات برقي

۱ ۱۳۸۳ ۲۸۸ آيين نامه طرح هندسي راه‌آهن

۱۳۸۳ ۲۸۹ راهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان ها

۲۹۰ دستورالعمل تهيه، ارائه و بررسي پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندس ـيارزش

دستورالعمل تهيه و ارسال گزارش سالانه پيشنهادهاي تغيير، ب ـا نگ ـاهمهندسي ارزش

۳ ۱۳۸۴ ۲۹۱ جزئيات تيپ کارهاي آب و فاضلاب

۲۹۲ مجموعه نقشه هاي همسان پل هاي راه دهانه ۲ تا ۱۰ متر

۲۹۳ مجموعه نقشه هاي همسان پل هاي راه آهن دهانه ۲ تا ۱۰ متر

۲۹۴ مجموعه نقشه هاي همسان پل هاي راه دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر

۲۹۵ مجموعه نقشه هاي همسان پل هاي راه آهن دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر

۳ ۱۳۸۴ ۲۹۶ راهنماي بهسازي رويه هاي شني و آسفالتي

۱۳۸۴ ۲۹۷ فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

۱۳۸۴ ۲۹۸ مجموعه مقالات كارگاه مشترك ايران و ژاپن (۵-۷ مهرماه ۱۳۸۳)

۲ ۱۳۸۵ ۲۹۹ فهرست جزئيات خدمات ساماندهي و تجهيز و نوسازي اراض ـي تح ـتپوشش تعاوني توليد روستايي

۳ ۱۳۸۵ ۳۰۰ آيين نامه طراحي بنادر و سازه‌های دريايي ايران (۱۱ جلد)

۱- ملاحظات محيطي و بارگذاري

۲- مصالح

۳- مكانيك خاك و پي

۴- اصول و مباني مطالعات و طراحي بنادر

۵- موج شكنها و سازه‌های حفاظتي

۶- سازه و تجهيزات پهلوگيري

۷- آبراهه و حوضچه

۸- تسهيلات و تجهيزات بهره برداري و پشتيباني بنادر

۹- سكوهاي دريايي

۱۰- ملاحظات زيست محيطي بنادر

۱۱- سازه و تجهيزات تعمير شناور

۱ ۱۳۸۴ ۳۰۱ مشخصات فني عمومي روسازي راه آهن

۳ ۱۳۸۴ ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي پل

۱ ۱۳۸۵ ۳۰۳ مشخصات فني عم ـومي كاره ـاي خط ـوط لول ـه ه ـاي آب و فاض ـلابشهري

۳۰۴ راهنماي طراحي نماي ساختمان هاي عمومي

۳۰۵ شرح خدمات مطالعات برنام ـهري ـزي و تهي ـه ط ـرحه ـاي تف ـصيلي – اجرايي جنگلداري جنگل هاي شمال كشور

۳ ۱۳۸۴ ۳۰۶ آماده سازي و تميزكاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش

۳ ۱۳۸۴ ۳۰۷ راهنماي پهنه بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه

۳ ۱۳۸۴ ۳۰۸ راهنماي طراحي ديوارهاي حائل

۳ ۱۳۸۴ ۳۰۹ راهنماي طراحي سازه‌ای تونل‌هاي آب بر

۱۳۸۴ ۳۱۰ دستورالعمل و ضوابط تقسيمبندي و كدگ ـذاري حوض ـهه ـاي آبري ـز ومحدوده هاي مطالعاتي در سطح كشور

۳ ۱۳۸۴ ۳۱۱ راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه‌های فولادي

۳ ۱۳۸۴ ۳۱۲ ضوابط عمومي طراحي سازه‌های آبي بتني

۳ ۱۳۸۴ ۳۱۳ فهرس ت خ دمات مهندس ي مطالع ات به رهب رداري و نگه داري از سامانه هاي آبياري و زهكشي در حال بهرهبرداري

۱۳۸۴ ۳۱۴ ارزيابي ظرفيت وامگيري كشاورزان در طرحهاي آبياري و زهكشي

۱۳۸۴ ۳۱۵ راهنماي نگهداري سامانه هاي زهكشي

۳ ۱۳۸۴ ۳۱۶ راهنماي تعيين دوره بازگشت سيلاب طراحي براي كارهاي مهندس ـيرودخانه

۳ ۱۳۸۴ ۳۱۷ ضوابط طراحي هيدروليكي ایستگاه‌های پمپ ـاژ ش ـبكهه ـاي آبي ـاري وزهكشي«

۳ ۱۳۸۴ ۳۱۸ دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيهخانه هاي آب

۳ ۱۳۸۴ ۳۱۹ ضوابط طراحي تعيين فاصله و زهكش هاي زيرزميني

۳ ۱۳۸۴ ۳۲۰ فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه هاي زهكشي زيرزميني

۳ ۱۳۸۴ ۳۲۱ ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون ها و آبگذر زير جاده

۱۳۸۴ ۳۲۲ دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك

۱۳۸۴ ۳۲۳ دستورالعمل ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرحهاي آب و فاض ـلاب درمرحله اجمالي

۱ ۱۳۸۵ ۳۲۴ ضوابط طراحي ساختمان هاي با اتصال خرجيني

۱ ۱۳۸۵ ۳۲۵ ضوابط طراحي و محاسبه ساختمان هاي صنعتي فولادي

۳ ۱۳۸۵ ۳۲۷ دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه

۱۳۸۵ ۳۲۸ واژه هاي و اصلاحات اكتشافات معدني

۳ ۱۳۸۴ ۳۲۹ فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه اي

۱۳۸۴ ۳۳۰ دستورالعمل آماربرداري از منابع آب

۱۳۸۴ ۳۳۱ راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزشگذاري و توجي ـهاقتصادي طر ح هاي توسعه منابع آب

۱۳۸۴ ۳۳۲ راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش ها در كارهاي مهندسي رودخانه

۳ ۱۳۸۵ ۳۳۳ شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي- اجتم ـاعي س ـامانهه ـاي آبي ـاريتحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)

۳ ۱۳۸۵ ۳۳۴ روشنامه مطالعات توجيه فني، اقتصادي- اجتماعي و زيستمحيط ـيسامانه هاي آبياري تحت فشار

۳ ۱۳۸۴ ۳۳۵ راهنماي بهره برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرگ

۳ ۱۳۸۵ ۳۳۶ راهنماي برداشت مصالح رودخانه اي

۳ ۱۳۸۵ ۳۳۷ ضوابط طراحي هيدروليكي ساختمانهاي حفاظتي و تقاطعي، تبديل و ايمني و ساختمان هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانههاي آبياري

۳ ۱۳۸۵ ۳۳۸ دستورالعمل ارزيابي اثرات زيستمحيطي طرحهاي آب و فاض ـلاب درمرحله تفصيلي

۱ ۱۳۸۵ ۳۳۹ مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت

۳ ۱۳۸۵ ۳۴۰ تعاريف و مفاهيم در فعالیت‌های مع ـدني؛ واژهه ـا و اص ـطلاحات پاي ـهاستخراج معدن

۱ ۱۳۸۵ ۳۴۱ مشخصات فني اجرايي بازيافت گرم آسفالت

۳ ۱۳۸۵ ۳۴۲ راهكار كاهش نوفه ترافيك براي ساختمانهاي حواش ـي بزرگ ـراهه ـايشهري

۳ ۱۳۸۵ ۳۴۳ راهنماي طراحي آكوستيكي فضاهاي آموزشي

۱۳۸۵ ۳۴۴ آيين نامه سازه‌های بتني حجيم

۳ ۱۳۸۵ ۳۴۵ راهنماي طراحي و ضوابط اجرايي تقويت ساختمانهاي بتني موجود ب ـااستفاده از الياف تقويتي FRP

۳ ۱۳۸۵ ۳۴۶ ضوابط و مباني طراحي، تجهي ـز، نوس ـازي و يكپارچ ـهس ـازي اراض ـيخشكه زاري (پنج جلد)

۱ ۱۳۸۵ ۳۴۷ شرح خدمات مرحله دوم آبياري تحت فشار

۳ ۱۳۸۵ ۳۴۸ ضوابط انتخاب و طراحي مزرعه آزمايشي زهكشي زيرزميني

۱ ۱۳۸۵ ۳۴۹ شرح خدمات مرحله دوم آبياري تحت فشار

۳۵۰ مقررات تهويه در معادن

۳۵۱ مراحل مختلف اكتشاف ذغال سنگ

۳۵۲ معيارهاي فني طراحي پايانه هاي مسافري جاده اي

۳۵۳ راهنماي طراحي روسازي فرودگاه

۳۵۴ راهنماي طراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راه‌های كشور

۳۵۵ دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه آهن

۳۵۶ ضوابط و دستورالعمل پردازش رق ـومي ت ـصاوير م ـاهوارهايETM دراستخراج نقشه كاربري و پوشش اراضي مطالعات ساماندهي دشت

۳۵۷ ض ـوابط عم ـومي و دس ـتورالعمل ايج ـاد پايگ ـاه اطلاع ـات جغرافي ـايي (GIS) براي كاربردهاي مطالعاتي بخش كشاورزي و منابع طبيعي

۳۵۸ ضوابط طراحي سازه‌های اتصال و تخليه زهكشهاي روباز

۳۵۹ راهنماي كاربرد مدلهاي تجربي و نظري آب ـشويي نمكه ـاي خاكه ـايشور

۳۶۰ دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

۳۶۱ تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

۳۶۲ جزئيات اجرايي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

۳۶۳ راهنماي كار براي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

۳۶۴ دستورالعمل ارزيابي سريع لرزه اي ساختمانهاي موجود

۳۶۵ شرح خدمات بهسازي لرزه اي سامانه هاي آبرساني

۳۶۶ شرح خدمات بهسازي لرزه اي تأسیسات صنعت برق

۳۶۷ شناسنامه فني پل‌ها

۳۶۸ راهنماي طراحي و انتخاب مواد و مصالح براي زهكشهاي زيرزميني

۳۶۹ ضوابط احداث و بهره برداري از تونل مشترك تأسیسات شهري

۳۷۰ راهنماي نگهداري علائم و تجهيزات ايمني راه

۱۳۸۵ ۳۷۱ مجموعه مقالات همايش تكنولوژيهاي نوين بهسازي لرزه اي (۲۷-۲۶ دي ماه ۱۳۸۵)

۱۳۸۵ ۳۷۲ مجموعه مقالات كنفرانس هفتم تونل ايران (۱۹-۲۱ تير ماه ۱۳۸۵)