متن نشریه شماره 369 ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 369 ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

توضیحات

قسمت پانزدهم

7- 6-2- 3 عناصر سيستم حفاظت الكترونيكي

7- 6-2- 3-1 سنسورهاي حفاظتي

به‌منظور افزايش ضريب ايمني سيستم حفاظتي تونل، امكان حفاظت برخي از دسترسی‌ها توسط سنسورها به شرح زير وجود دارد:

 (SHOCK SENSOR) الف – حسگر ضربه

 DD (DOOR DETECTOR) ب – حسگرهاي وضعيت درب‌ها

‌ج (INFRA- RED SENSOR) ج – حسگرهاي مادون قر

‌د (RADAR DETECTOR) د – حسگرهاي رادا

7- 6-2- 3-2 شستی‌های اعلام‌خطر

در همه مسيرها و ورودی‌ها شستی‌های مخصوص در نقاط مناسب نصب می‌گردد تا افراد بتوانند شرايط خطر را به اطلاع مركز برسانند و امكان غافلگيري به حداقل برسد.عملكرد اين شستی‌ها به نحوی خواهد بود كه حركت تصادفي موجب عمل نمودن آن‌ها نشود. براي مثال داراي پوشش محافظ شیشه‌ای خواهند بود كه جهت فعال نمودن شستي می‌بایست پوشش محافظ شكسته شود.

استفاده از شستی‌های اعلام خطر در تمام مسيرها الزامي می‌باشد.

7- 6-2- 3-3 آلارم صوتي

در صورت بروز خطر در هر يك از نقاط تحت پوشش سيستم حفاظتي، آلارم صوتي ابتدا در مركز حفاظت و ناحيه مربوطه شنيده خواهد شد، سپس در صورت نياز و طبق فرمان صادره از مركز، آژير خطر در قسمت‌هایی از تونل كه در معرض خطر باشند به صدا در خواهد آمد.

طراحي و پیش‌بینی اين سيستم براي تمام نقاط تونل الزامي بوده و ميزان و نحوه عملکرد با توجه به حساسيت محل تعيين مي-گردد.

7- 6-2- 3-4 مركز كنترل اعلام‌خطر

سیگنال‌های ارسال‌شده از سنسورهاي فوق‌الذکر از طريق سیم‌ها و کابل‌های سيستم به مركز كنترل اعلام‌خطر منتقل می‌شوند.

وظيفه كلي اين مركز بررسي سیگنال‌های وارده و سپس در صورت تشخيص خطر به صدا در آوردن آژيرها جهت نگهبانان می‌باشد تا آنان قادر باشند به مقابله با خطر بپردازند.ضمناً “ می‌توان به اين مركز يك دستگاه تلفن کننده خودكار متصل نمود تا در مواقع بروز خطر به‌طور خودكار با نزدیک‌ترین پاسگاه نيروي انتظامي ارتباط برقرار كرده و مأمورین را در جريان امر قرار دهد تا آن‌ها قادر باشند بدون اتلاف وقت به دفع خطر اقدام نمايند.

7- 7 سیستم‌های پيشرفته مديريت دسترسي به تونل مشترك تأسیساتی (Access Management)

مديريت دسترسي به تونل مشترك تأسیساتی، مجموعه‌ای از روش‌ها، تصمیم گیری‌ها، روندها، نفرات و تجهيزاتي را شامل می‌گردد كه كنترل و نمایان‌سازی تجهيزات و فعالیت‌های داخل تونل را امكان پذير می‌سازند.

7- 7-1 اصول مديريت دسترسي

با مديريت دسترسي نه تنها مشخص می‌شود كه چه افرادي از چه طريق و در چه زمان می‌توانند به تجهيزات تونل دسترسي داشته باشند بلكه مشاهده و تعقيب فعالیت‌ها در داخل تونل نيز امكان پذير می‌گردد. اصول اوليه مديريت دسترسي به شرح زير مي- باشد:

- محدود ساختن نقاط دسترسي

- مشخص نمودن فضاهاي خاص

- اختصاص فضاي واسطه بين فضاهاي حفاظت شده و عادي

- تعيين سطوح مختلف امنيتي

7- 7-2 روش‌های مديريت دسترسي

 (Access Control) كنترل دسترسي 1 -2-7 -7

با اعمال كنترل دسترسي می‌توان تعيين نمود كه چه كساني امكان ورود به فضاهاي خاص يا دسترسي به تجهيزات يا اطلاعات را دارا می‌باشند.

اعمال كنترل دسترسي با استفاده از تركيب عناصر فيزيكي (موانع فيزيكي، درها، ابزار شناسايي) با دستورالعمل‌ها و روش‌ها

(طبقه‌بندی دسترسی‌ها و فضاها، دستگاه‌های تشخيص) امکان‌پذیر می‌باشد.

 (Intrusion Detection and Surveillance) دوربین‌های مداربسته 2 -2-7 -7

با روش تشخيص حضور می‌توان به زمان ورود افراد به فضاهاي حفاظت‌شده (و در برخي موارد به هويت فرد) پي برد. استفاده از دوربین‌های مداربسته، امكان نظارت بر فضاهاي تعیین‌شده را فراهم می‌سازد. سيستم نظارت با توجه به نوع تشخيص و ضبط تصاوير متفاوت می‌باشد.

 (Layered Security) لایه‌های حفاظتي 3 -2-7 -7

با اعمال حفاظت در سطوح مختلف (لایه‌ها)، ضريب اطمينان عملكرد سيستم را می‌توان در محاسبات طراحي افزايش داد.

براين اساس، تجهيزات و فضاهاي حساس در مركز سطوح هم‌مرکز سيستم حفاظتي قرار گرفته به نحوي كه دسترسي به آن‌ها مستلزم عبور از مرحله (مراحل) ديگري باشد.

 (System Integration) تجميع سیستم‌ها 4 -2-7 -7

با تجميع سیستم‌های ذكر شده می‌توان نظارت، تشخيص و پاسخگويي به موارد را به نحو مؤثرتری انجام داد. بر اين اساس، عملكرد مستقل هريك از سیستم‌های ذكرشده با تبادل اطلاعات به‌صورت هماهنگ و مدیریت‌شده باعث ارتقاء كيفيت مجموعه حفاظتي خواهد شد.

 (Tools / Techniques) تدابير و تجهيزات 3-7 -7

به‌منظور اعمال كنترل دسترسي از روش‌ها يا تجهيزات زير می‌توان به‌تناسب استفاده نمود:

- دستورالعمل‌ها و روال‌ها

- كنترل ورودی‌ها

- ابزارهاي شناسايي و تجهيزات مربوطه

- سيستم نظارت و مشاهده (CCTV)

- (Intruder Detection Systems) (IDS) سیستم‌های تشخيص ورود غيرمجاز

- روشنايي

- (Public Address /PA) سيستم صوتي

  تأسیسات

 (Instruction and Exit Signs) علائم خروج و راهنمايي -