متن نشریه شماره 369 ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 369 ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

توضیحات

قسمت دهم

فصل 7 نيازهاي تأسیساتی تونل‌های مشترك تأسیسات شهري، سیستم‌های حفاظتي و ايمني

 7-1 كليات

- تونل مشترك تأسیسات شهري بستري براي استقرار تأسیسات زیربنایی در آن می‌باشد و لذا بايد شرايط زير در طراحي آن رعايت گردد:

ابعاد كافي براي استقرار تأسیسات از نظر شرايط هم‌جواری بر اساس جزئيات ردیف‌های فصول 4 و5 اين ضوابط.

راه‌ها و دریچه‌های لازم براي ورود لوازم و همچنين لوله‌ها و کابل‌ها به داخل تونل.

فضاي كافي براي عبور افراد بازرسی کننده و امكان دسترسي به كليه شبکه‌ها و همچنين تعويض و تعمير آن‌ها.

تخليه آب‌های احتمالي در هنگام خروج آب به علت تركيدگي و يا تعويض لوله‌های آب و همچنين جلوگيري از پاشش آب روي شبکه‌های انتقال برق و مخابرات

ايجاد شرايط لازم براي كار گروه‌های تعميراتي از نظر جابه‌جائی هوا، ميزان دما و همچنين مبارزه با انتشار حریق‌های حاصل از اتصالات برقي و در نهايت امكان تخليه افراد و فرار آن‌ها از دریچه‌های اضطراري.

امكان كنترل داخل تونل از طريق استقرار نمايانگرهاي وضعيت اضطراري مانند حريق و يا رطوبت اضافي همراه با آژيرهاي اعلام خطر به همراه سیستم‌های نشان‌دهنده داخل تونل.

تأمین نيازهاي عمومي تأسیساتی مانند روشنایی، برق يك فاز، سه فاز، تلفن همچنين ایستگاه‌های نگهداري لوازم كار و کمک‌های اوليه.

 پیش‌بینی لازم براي تحقق ردیف‌های فوق در سه بخش زير خلاصه می‌گردد:

الف – انجام عمليات ساختماني شامل دریچه‌های دسترسي فرار، راه‌های ورود به تونل براي انتقال لوازم، لوله‌های آب و کابل‌های برق و مخابرات.

‌ب – پیش‌بینی تأسیسات مكانيكي لازم جهت تأمین هوا، گردش هوا، اطفا حريق، دفع آب حاصل از تركيدگي لوله و در نهايت پیش بینی‌های لازم جهت جلوگيري از پاشش آب به تأسیسات برقي و مخابرات.

‌ج – پیش‌بینی تأسیسات برقي لازم جهت تأمین روشنایی، تأمین برق مورد نياز، سيستم اعلام حريق و سيستم نمايانگر وضع داخل تونل به مركز كنترل.

 در ردیف‌های زير، اقداماتي كه در هر يك از بخش‌های فوق می‌باید صورت گيرد مشخص می‌گردد.

7-2 نيازهاي ساختماني

7- 2-1 ایستگاه‌های كنترل و تعميرات

- كليه راه‌های ورود به داخل تونل‌های مشترك تأسیسات شهري می‌باید محافظت‌شده و هیچ‌کس بدون مجوز حق ورود به داخل تونل را نخواهد داشت. كنترل داخل تونل و اجازه ورود افراد به آن از طريق ایستگاه‌های كنترل صادر خواهد گرديد. با توجه به اینکه تونل‌های مشترك تأسیسات شهري در مناطق بلوک‌های شهري و همچنين شهرهاي جديد و يا در توسعه شهرهاي موجود ممكن است احداث گردند، لذا ايستگاه كنترل براي اين مناطق به‌طور جداگانه بررسي می‌گردد:

7- 2-1- 1 ایستگاه‌های كنترل در بلوک‌های شهري

 در بلوک‌های شهري با توجه به وجود ديواره محدود كننده بلوك و همچنين مديريت واحد براي كنترل تمامي عمليات داخل بلوك، لازم است اتاقكي روي زمين در نزديكي نگهباني براي كنترل كليه عمليات تأسیساتی داخل تونل مشترك وجود داشته باشد. با توجه به اينكه در بلوک‌های شهري سیستم‌های متمركز نگهداري كل تأسیسات و موتورخانه نيز وجود دارد، اين دو سيستم كنترل می‌تواند در يكديگر ادغام شده و مجموعاً “ زير پوشش مديريت بلوك شهري قرار گيرند. راه اصلي ورود به تونل تأسیسات شهري از داخل اتاقك كنترل می‌باشد. براي هر بلوك شهري يك ايستگاه كنترل كفايت می‌نماید حتي اگر فاصله آخرين بخش تونل از مركز كنترل زياد باشد.

7- 2-1- 2 ایستگاه‌های كنترل در محدوده خارج از بلوک‌های شهري

- در خارج از محدوده بلوک‌های شهري، تونل‌های مشترك در محدوده سطوح عمومي زير پوشش شهرداري قرار می‌گیرند و لذا مديريت از پيش تعریف شده‌ای براي نگهداري و كنترل آن‌ها وجود ندارد. سيستم مديريت و كنترل در فصل 9 اين ضوابط مشخص گرديده است، ولي براي ايجاد امكان كنترل يابد در فواصل معين ایستگاه‌های كنترل احداث نمود تا سيستم ديداري و شنيداري داخل تونل از آن طريق كنترل گردد.

- به‌منظور ايجاد فضائي با سطح حداقل در كنار معابر و نزديكي تونل‌های مشترك تأسیسات شهري، در روي زمين اتاقكي به ابعاد 5/2×4 متر در نظر گرفته می‌شود كه از آن براي نگهباني تونل و همچنين ورود لوازم و تجهيزات، کمک‌های اوليه و سيستم

فصل هفتم: نيازهاي تأسیساتی تونل‌هاي مشترك تأسیسات شهري، سیستم‌های حفاظتي و ايمني

 ديداري و شنيداري داخل تونل استفاده می‌گردد.در كف اين اتاقک‌ها بازشوي به ابعاد حداقل 1×2 متر براي ورود تجهيزات می‌باید در نظر گرفته شود.

- فاصله بين ایستگاه‌های كنترل حداكثر 5/1 كيلومتر می‌باشد و به عبارتي ديگر، هر ايستگاه كنترل يك كيلومتر از دو سوي مخالف هر تونل را می‌تواند پوشش دهد.

- در مواقع اضطراري كه ايجاد چنين اتاقكي در روي زمين ميسر نباشد می‌توان با نصب يك اتاقك کوچک‌تر دسترسي به ابعاد

1×2 متر در روي زمين استفاده نمود كه در اين صورت تمام كف اتاقك می‌باید براي دسترسي به تونل قابل برداشتن باشد. در اين صورت اتاقك كنترل با ابعاد گفته شده را در زيرزمين و در سطح كف تونل مشترك ايجاد كرد.

- از ایستگاه‌های كنترل براي ورود لوازم و تجهيزات نيز می‌توان استفاده نمود و لذا دريچه و يا راه دسترسي ديگري به این منظور مورد نياز نمی‌باشد.

7- 2-2 راه‌های خروج

- براي هر طول 350 متر از تونل يك راه خروج اضطراري می‌باید در نظر گرفته شود. ایستگاه‌های كنترل خود به‌عنوان راه اضطراري نيز عمل می‌نمایند ولي چون فاصله بين دو ايستگاه حدود 2 كيلومتر است لذا تعداد 5 راه خروج اضطراري بين دو ايستگاه لازم می‌باشد.

- ابعاد دريچه خروج اضطراري 7/0×7/0 متر و يا دايرهاي به قطر 7/0 متر می‌باشد و طراحي آن بايد به گونه‌ای باشد كه امكان ورود از آن به داخل تونل توسط افراد غیرمتخصص وجود نداشته امكان خروج از آن از داخل تونل به‌راحتی ميسر باشد. بايد براي هر دريچه نردبان كشوئي لازم پیش‌بینی شده باشد و امكان داخل شدن آب‌های سطحي از خيابان به داخل تونل از طريق آن وجود نداشته باشد.