متن نشریه شماره 369 ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 369 ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

توضیحات

قسمت نهم

ب-1 عایق‌های قيري

اين روش كه متداول‌ترین روش آببندي تونل‌ها در ايران می‌باشد به‌صورت استفاده از عایق‌های قيري پیش‌ساخته (ايزوگـام) و يا قير و گوني می‌باشد.

با توجه به شكستن نسوج ايزوگام در محل خم‌های 90 درجه، استفاده از اين عـايق پيـشنهاد نمی‌شود. اسـتفاده از قيروگـوني به‌صورت (دو لايه گوني و سه لايه قير) داراي معايب و مزاياي زير می‌باشد.

مزايا:

- قيمت ارزان

- در دسترس بودن در همه جا و وجود كارگر ماهر

- توانايي انعطاف‌پذیری معايب:

- پاره شدن در اثر افزايش طول ناشي از جابجایی‌های احتمالي

- نياز به اجراي ديوار و يا لايه محافظ بر روي آن

- حساسيت نسبت به مواد شيميايي

- ناممكن بودن اجرا در مناطق مرطوب

- طولانی بودن زمان اجرا

ب-2 استفاده از اندودهاي آببندي ويژه

با افزودن مواد آب‌بند به مخلوط ملاتها، می‌توان ملات هائي براي آببندي تهيه كرد. اين مـلاتهـاي ويـژه ممكـن اسـت از اختلاط سه ماده به‌عنوان ماده پركننده و رزین‌های پليمري نظير رزين اپوكسي ساخته شود. در ضمن پودر خشک اين ملاتهـا هـم به‌صورت آماده در بازار موجود می‌باشند.

استفاده از اين روش داراي معايب و مزاياي زير می‌باشد:

مزايا:

- امكان اجرا در مناطق مرطوب

- توانايي پوشش سطوح ناصاف

- نياز به محافظت كمتر معايب:

- قيمت گران‌تر

- ترک‌خوردگی در اثر جابجایی‌های احتمالي و گسترش ترک‌های سازهاي در آن‌ها

- نياز به تخصص در رابطه با اجراي برخي از انواع آن‌ها

- طولاني بودن زمان اجرا

ب-3 استفاده از ورق‌های پلاستيك و پي.وي.سي

اين ورق‌ها به‌صورت مجزا يا با پرايمر جهت استفاده در آببندي بكار می‌روند كه متداول‌ترین آن‌ها در ايران ژئوممبرين می‌باشد.

استفاده از اين روش داراي معايب و مزاياي زير می‌باشد:

مزايا:

- قابليت ارتجاعي زياد (تا 250 درصد)

- مقاومت در برابر مواد شيميايي

- سرعت اجراي بسيار زياد

- مقاومت در برابر فشارهاي هیدرو استاتیک زياد

- طول عمر بسيار زياد (حدود 150 سال) معايب:

 اين مواد توسط شرکت‌های مواد شيميائي تهيه شده و تركيبي از مواد روان کننده و پودري ريزدانه می‌باشند كه داراي فرمولاسيوني از مواد هايدروفوبيك (آب دوست) بوده و به‌صورت تركيبي نامحلول و ضدآب در بخش سيماني جاي می‌گیرند. ايـن مـواد بـا داشـتن مزایایی مانند افزايش كارايي به خاطر وجود مواد روان کننده و همچنين جلوگيري از عبـور آب به خاطر داشـتن مـواد آب‌دوست سـبب آببندي بتن می‌شوند. اين مواد به‌صورت مايع و پودر در بازار موجود می‌باشند.

نكته: ضروري است كه جهت حصول اطمينان از آببندي بتن با استفاده از روش‌های بالا، آزمايش ميزان جـذب آب از نمونـه بتن ساخته شده به عمل آيد.

 و طراحی سازه تونل‌هاي مشترك تأسیسات شهري

 نصب حلقه آب‌بند قبل از نصب قطعه در محل

نصب حلقه آب‌بند قبل از نصب قطعه در محل

فصل ششم: فرم  

 نصب قطعات بعدي و جفت شدن درزها

نصب قطعات بعدي و جفت شدن درزها

 و طراحی سازه تونل‌هاي مشترك تأسیسات شهري

 قرارگيري نوارهاي آببندي بيروني در زير قطعات تونل

نصب نوارهاي آببندي بيروني بر روي درز قطعات تونل

فصل ششم: فرم  

 نصب نوارهاي آببندي بيروني بر روي وجه بالايي درز قطعات تونل

شكل تمام شده درزبندي خارجي