متن نشریه شماره 369 ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 369 ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی

توضیحات

قسمت دوم

فصل 2 شرح تأسیسات مستقر در داخل تونل مشترك تأسیسات شهري و محدودیت‌های اجراي آن

2-1 كليات

بر اساس ماده ً1 ً قانون احداث تونل مشترك تأسیسات شهري مصوب 27 بهمن 1372 مجلس شوراي اسـلامي، دولـت مکلف است با مشاركت و سرمایه‌گذاری دستگاه‌های بهره‌بردار در شهرهاي جديد توسط وزارت مسكن و شهرسازي و در طرح‌های توسعه شهرها توسط دفاتر فني استانداری‌ها، نسبت به احداث تونل مشترك تأسیسات مورد نياز سازمان‌ها و شرکت‌های متـولي خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، تلفن و ….، با رعايت اصول فني و مسائل ايمني مربوط به هر دستگاه، از محل اعتبـار همان طرح‌ها اقدام نمايد.

 تبصره:

بر اساس تبصره ماده ً1 ً اين قانون، استفاده و انتقال خطوط گاز از تونل مشترك تأسیسات شـهري بـا نظـر كارشناسـان و تائيـدهيات وزيران خواهد بود.

بر اساس ماده ً 1 ً آئين نامه اجرائي (بند 5) كه در تاريخ 11/3/84 به تصويب هیئت وزيران رسيد، تأسیسات شهري موضوع اين آئین‌نامه، آن قسمت از شبکه‌های شهري است كه توسط سازمان‌ها و شرکت‌های متولي خدمات آب (شرب و غيرشرب و آتش‌نشانی)، فاضلاب (خانگي و صنعتي)، برق، فیبرهای نوری، تلفن، کابل‌های تلویزیونی و آنتن، سيستم اطلاع‌رسانی شهري و كنترل ترافيك، آب‌های سطحي و خام و ساير خدماتي كه مستلزم حفاري در سطح شهر و يا نصب پایه‌ها و شبکه‌های روي سطح شهر می‌باشد.

در مادهً 9 ً آئین‌نامه اجرائي قانون احداث تونل مشترك تأسیسات شهري قيد شده است كه شوراي برنامه‌ریزی و توسـعه اسـتان می‌تواند وظايف قانوني دفترهاي فني استانداری‌ها موضوع اين آئین‌نامه را به شهرداری‌ها واگذار كند.

4 ضوابط احداث تونل مشترك تأسیسات شهري

 2-2 تأسیساتی كه استقرار آن‌ها در داخل تونل مشترك تأسیسات شهري مجاز يا غیرمجاز می‌باشد.

2-2-1 عبور لوله‌های انتقال و توزيع گاز شهري از داخل تونل مشترك تأسیسات شهري مجاز نمی‌باشد در موارد خاص می‌توان تونل مستقلي را براي عبور لوله‌های گاز پيش بيني كرده و يا آن را به‌صورت دفني اجرا نمود. [3]

2-2-2 عبور لوله‌های آب (شرب، غيرشرب، آتش‌نشانی) با قطر حداكثر 700 میلی‌متر از تونل مشترك تأسیسات شهري. استقرار لوله‌های آب با قطر بيش از 700 میلی‌متر در تونل مشترك، الزامي نيست مگر آن كه در هر طرح مشخصي از نظر فني توجيه شود.

2-2-3 عبور کابل‌های با ولتاژ (400، 230 و 132 كيلوولت) از تونل مشترك مجاز نمی‌باشد.

2-2-4 جهت عبور کابل‌های با ولتاژ 66 و 63 كيلوولت، با رعايت نكات فني و ايمني كه در بخش‌های ديگر ايـن ضـوابط مـوردبررسي قرار خواهند گرفت، فقط در مسيرهاي اصلي تونل مشترك تأسیسات شهري با رعايت كليه ضوابط اجرائي مجاز است.

2-2-5 نصب کابل‌های 1، 20 و 33 كيلوولت در تونل مشترك تأسیسات شهري به‌طور كامل الزامي می‌باشد.

2-2-6 کابل‌های برق فشار ضعيف (زير 1000 ولت) كه در شبکه‌های برق مصرف‌کنندگان و در خروجي پست‌های توزيـع برق کاربرد دارند در مسيرهاي اصلي، فرعي و داخل بلوک‌های شهري با رعايـت كامـل ضـوابط اجرائـي بايـد در داخـل تونـل مـشترك تأسیسات شهري نصب شوند.

2-2-7 عبور کابل‌های فشار ضعيف مربوط به روشنایی معابر و خیابان‌ها، از داخل تونل‌های مشترك به خاطر غيراقتـصادي بودن توصیه نمی‌گردد.

2-2-8 عبور فيبرهاي نوري مخابراتي از داخل تونل مشترك تأسیسات الزامي می‌باشد.

2-2-9 در صورت استفاده از کابل‌های تلویزیونی و آنتن، براي توزيع اين شبكه می‌باید از تونل‌های مـشترك تأسیسات شـهري استفاده گردد.

2-2-10 براي سيستم اطلاع رساني شهري استفاده از تونل مشترك تأسیسات شهري الزامي می‌باشد.

2-2-11 کابل‌های كنترل ترافيك كه در مسير تونل‌های مشترك تأسیسات شهري قرار دارند می‌باید در داخـل تونـل مـشترك تأسیسات شهري مستقر گردند.

2-2-12 عبور فاضلاب خانگي يا صنعتي از داخل تونل مشترك تأسیسات شهري الزامي نمی‌باشد. در صورت نيـاز بـه اسـتفاده از تونل مشترك تأسیسات شهري براي استقرار شبكه فاضلاب، امكانات زير بايد مهيا گردد:

فصل دوم: شرح تأسیسات مستقر در داخل تونل مشترك تأسیسات شهري و محدودیت‌های اجراي

 2-2-12-1 مسير لوله فاضلاب كه تابع شيب طبيعي زمين می‌باشد با مسير تونل مشترك تأسیساتی شهري و شيب آن هماهنگی کامل داشته باشد.

2-2-12-2 براي دفع گازهاي خروجي از منهولهاي فاضلاب مستقر در تونل مشترك تأسیسات شهري پیش‌بینی‌های لازم و کافی بر اساس جزئيات ضوابط اجرائي به عمل آيد.

2-2-13 عبور آب‌های سطحي از تونل مشترك تأسیسات شهري فقط در داخـل بلوک‌های شـهري و مراكـز صـنعتي و پـس از مطالعات همه جوانب ممكن ميسر می‌باشد و لذا عبور لوله آب‌های سطحي از تونل مشترك تأسیسات الزامي نمی‌باشد.

2-3 مناطقي كه احداث تونل مشترك تأسیسات شهري براي آن‌ها الزامي نمی‌باشد

2-3-1 هرگاه تعداد واحدهاي مصرف كننده از تأسیسات زیربنایی اعم از مسكوني، اداري و يا تجاري كمتر از 50 واحد باشد احداث تونل مشترك براي آن‌ها الزامي نمی‌باشد. در سازندهاي صخره‌ای و يا ريزشي احداث تونل مشترك الزامي نمی‌باشد، بـراي عبـور تأسیسات زیربنایی براي اين واحدها يا اين مناطق می‌باید از راهكارهاي ديگر كه در فصل سوم، به آن اشاره گرديده استفاده نمود.

2-3-2 مناطقي كه آب‌های زيرزميني محل عبور تونل بالاتر از يك متر از كف تمام شده تونل باشد، در صورتی که از تونل مشترك استفاده شود می‌باید كليه موارد ايستائي سازه تونل و نكات ايمني و عایق‌کاری سطوح آن بر اساس فصل 6 اين ضوابط رعايت گردد.