متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فهرست منابع و مراجع

الف - استانداردها، آیین‌نامه‌ها، و مشخصات فنی عمومی

با توجه به این‌که تعداد نشریات سازمان‌های مختلف که مسئول تهیه استانداردها، آیین‌نامه‌ها و مشخصات فنی عمومی برای فعالیت‌های مختلف هستند، و در تدوین این مشخصات فنی عمومی مورداستفاده و رجوع قرارگرفته‌اند، در بعضی موارد بسیار زیاد بوده است، در این پیوست ترجیح داده‌شده است که نام این سازمان‌ها فهرست شود و از ذکر شماره نشریات منتشره این سازمان‌های ملی و بین‌المللی، برای احتراز از تطویل کلام خودداری شده است. شماره این نشریات به‌طور عموم در متن مشخصات فنی عمومی حاضر ارائه‌شده‌اند و بدیهی است که مراجع و منابع این نشریات نیز خود در زمره منابع و مراجع این مشخصات فنی عمومی هستند.

فارسی:

نشریات طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور – وزارت نیرو.

نشریات مرکز تحقیقات آب – وزارت نیرو.

نشریات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – وزارت مسکن و شهرسازی.

نشریات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران – وزارت مسکن وشهرسازی.

نشریات معاونت امور فنی- دفتر امور فنی و تدوین معیارها- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

 نشریات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

نشریات کمیته ملی سدهای بزرگ.

انگلیسی:

 (American Concrete Institute) موسسه بتن آمریکا :ACI

 (American Gear Manufacturers Association)انجمن سازندگان چرخ دنده آمریکا :AGMA

 (American National Standards Institute)موسسه استانداردهای ملی آمریکا :ANSI

 (American Society for Testing and Materials) جامعه آمریکایی آزمایش و مواد و مصالح :ASTM

 (American Society of Mechanical Engineers)جامعه مهندسین مکانیک آمریکا :ASME

 (American Institute of Steel Construction) موسسه فولادسازی آمریکا :AISC

 (American Iron and Steel Institute) موسسه آهن و فولاد آمریکا :AISI

 (American Welding Society) جامعه جوشکاری آمریکا :AWS

 (Anti-Friction Bearing Manufacturers Association)انجمن سازندگان یاطاقان ضداصطکاکی :AFBMA

 (British Standards) استاندارد بریتانیا :BS

 (Crane Manufacturers Association of America) انجمن سازندگان جرثقیل آمریکا :CMAA

 (Deuteche Industrie Normen) موسسه استاندارد آلمان :DIN

 (European Sprayed Concrete Specification)مشخصات اروپایی بتن پاشیدنی : EFNARC

412 مشخصات فنی عمومی سدها

 

 (International Commission on Large Dams) کمیته بین‌المللی سدهای بزرگ :ICOLD

 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) موسسه مهندسین برق و الکترونیک :IEEE

 (International Electrotechnical Commission) کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک :IEC

 (International Organization of Standardization) سازمان بین‌المللی استاندارد :ISO

 (National Electrical Manufacturers Association) انجمن ملی سازندگان تجهیزات برقی :NEMA

 (National Fire Protection Association) انجمن ملی حفاظت در برابر آتش‌سوزی :NFPA

 (Steel Structures Painting Council) شورای رنگ کاری سازه‌های فولادی :SSPC

 (United States Bureau of Reclamation) اداره توسعه و عمران ایالات متحده :USBR

ب – کتب، مشخصات فنی خصوصی و سایر نشریات

در سطور زیر فهرستی از کتب و نشریاتی ارائه‌شده است که به‌عنوان مراجع اصلی در تهیه این مشخصات فنی عمومی مورداستفاده بوده اند. بدیهی است که ارجاع به هر کتاب یا استانداردی در این نشریات به منزله آن است که نشریه مورد ارجاع یکی از منابع این مشخصات فنی عمومی است. به همین دلیل از تکرار نام آن نشریات احتراز گردیده است. علاوه بر آن استانداردها، کتب، مقالات و نشریات بسیار زیادی برای تهیه این مشخصات فنی مورد مطالعه قرار گرفته اند که به‌طور مستقیم در این مشخصات به آن‌ها ارجاع نشده است. ضمن قدردانی از تهیهکنندگان این قبیل نشریات، با توجه به تطویل غیر ضروری این فهرست منابع و مراجع، از ذکر نام آن‌ها خودداری شده است.

فارسی

1- سدهای بتن غلتکی، تالیف هنسن و راینهارد، ترجمه مهندس دالی بندار، انتشارات کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، وزارت نیرو 1376.

2- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس: »مشخصات فنی اجرایی تونل‌های انحراف آب سد آغ چای«، مطالعات مرحله دوم، اسفند ماه 75.

3- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس: »مشخصات فنی اجرایی سد تبارک آباد و بارزوی مرحله دوم«.

4- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس: »مشخصات فنی اجرایی دیواره آب بند سد مخزنی کرخه«، مطالعات مرحله دوم، آبان ماه 75 .

5- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس: »مشخصات فنی کارهای بتنی سد تنظیمی کرخه«، بهمن 1375.

6- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس:»مشخصات فنی عملیات حفاری و تزریق تحکیمی، پرده آب بند و کارهای بتنی سد چم گردلان ایلام مرحله دوم«.

7- گروه همکاری مشاور پژوهاب- آبفن: »مشخصات فنی سد زیردان«، شهریور ماه 1377.

8- مجموعه مقالات بتن غلتکی، ترجمه سید محمد علوی مقدم، بهار 1377.

فهرست

9- مهندسی پیشرفته در طراحی، ساخت و بازسازی سدها، ویرایش رابرت بی یانسن، ترجمه گروهی از کارشناسان شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و وزارت نیرو، انتشارات کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، وزارت نیرو اسفند ماه 1377.

10- آیین نامه بتن ایران (آبا) بخش اول، نشریه شماره 120، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، سازمان برنامه و بودجه، ویرایش دوم، چاپ چهارم 1377.

11- کنترل پایداری سدها (قسمت اول)، اندازه‌گیری‌های مربوط به پایداری سد و لوازم اندازه‌گیری مربوطه، وزارت نیرو، موسسه بررسی‌های آزمایشگاهی منابع آب، خرداد 1363. 12- »روش‌های کنترل ایمنی سدها«، (قسمت اول)، امور سدسازی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس 1364.

13- »کنترل پایداری سدها«، مفاهیم کنترل و رفتار سدهای بتنی قوسی و سامانه ابزار دقیق آن‌ها، امور سدسازی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، شهریور 1366.

14- »کلیات کاربرد ابزارهای اندازه‌گیری برای سدهای خاکی و سنگریزه ای«، ترجمه بولتین 21 کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ، واهه پتروسیان.

15- »اصول کنترل رفتار و ابزارهای اندازه‌گیری سدهای خاکی و سنگریزه ای« امور سدسازی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس،1366.

16- »رفتار سنجی سدها (ملاحظات عمومی)«، ترجمه بولتین شماره 60 کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ، مهندس حمید غنی زاده.

17- Burgin, C.R., Investigation of the physical properties of Cement-Bentonite Grouts for

Improvement of Dam Foundation, Thesis Presented to the University of Florida in 1979 in partial fulfillment of requirements for the degrees of Master of Science, 1979.

18- Deere D.V. “Cement-Bentonite grouting for Dams in Grouting in Geotechnical Engineering”,

ASCE, 1985.

19- Deere, D.V. "Dam on rock Foundations - Some design questions, Rock Engineering for Foundations and Slopes” Conference II, Boulder, Colo. 1976, PP.55-89. 20- Deere D.V. Lombardi, G. “Grout Slurries- Thick or thin, ASCE, 1980.

21- Ernest K. Schrader “Roller Compacted Concrete for Dams - The State of the Art” 1992.

22- Ernest K. Schrader, “Roller Compacted Concrete”, Concrete Construction Engineering HANDBOOK, Editor Dr. Edward G. Nawy. 1997.

23- Fergusson, F.F., Lancaster - Jones, P.F.F. ”Testing the efficiency of grouting operations at dam sites”, Trans. VIII the ICOLD, Edinburgh, 1964, Vol. 1, PP.121-140.

24- “Fiber Reinforced Concrete,”, Bulletin No. 40A, ICOLD, Paris, 1988.

25- Houlsby. A.C. “Engineering of Grout Curtain to Standards” , ASCE, 1977.

26- Houlsby A.C., "Optimum Cement Ratios for Rock grouting in, Grouting in Geotechnical Eng.,

1985.

27- Karol R.H., ”Chemical grouts and their properties” CGGE, New Orleans, 1982, PP. 359-377.

414 مشخصات فنی عمومی سدها

 

28- Karun III Technical Specification, MAHAB GHODSS- ACRES (J.V) Consulting Engineers, 1994.

29- Klosterman, M.J., Easterly, M.M. ” Grouting at Clarence Cannon Dam: A new approach”,

CGGE, New Orleans, 1982, PP. 332-345.

30- Lombardi, G, ” ،The Role of Cohesion in Cement grouting of rock, XVth, ICOLD, Lausanne,

1985, Vol.III, PP.235-262.

31- Nonvieiller, E. “Grouting theory and practice”, Elsevier, 1989.

32- I.H.Seeley. “Public Works Engineering”. Macmillan, 1992.

33- Institution of Civil Engineers, Association of Consulting Engineers and Federation of Civil Engineering Contractors. ICE Conditions of Contract, Sixth Edition (January 1991).

34- Institution of Civil Engineers. Civil Engineering Procedure. Telford (1986).

35- C.K. Haswell and D.S. de Silva. "Civil Engineering Contracts: Practice and Procedure". Butterworths (1989).

36- R.J. Marks, R.J.E. Marks and R.E. Jackson. Aspects of Civil Engineering Contract Procedure. Pergamon (1985).

37- I.H. Seeley. Civil Engineering Specifications. Macmillan (1976).

38- P.E. Chesley Ayers. Specifications. McGraw-Hill (1975).

39- Ministry of Transport. Specification for Highway Works. HMSO (1986).

40- "Cost of Flood Control in Dams", ICOLD Bull. No: 108, 1998.

41- "Cost Impact of Rules, Criteria, and Specification" ICOLD Bull. No: 110, 1997.

42- "Inflow Design Floods for Dams & Reservoirs", USACE1, ER III0-8-2(FR), March 1991. 43- "Dam Safety Guidelines", Washington State Dept. of Ecology, 1986 44- "River Control during Dam Construction", ICOLD Bull. No: 48a, 1986.

45- "Design of Small Dams", USBR, 1987

46- "Engineering Guidelines for the Evaluation of Hydropower Projects", Federal Energy Regulation

Commission, Division of Dam Safety & Inspection, Washington, 1991

47- "Design & Construction Evaluation", USACE, ER415-1-13, Feb 1996.

48- "Safety & Health Requirements Manual", USACE, EM385-1-1, Sep 1996.

49- Ernest K. Schrader, "Roller Compact Concrete", Concrete Construction Engineering Handbook, Editor Dr. Edward G. Nawy, 1997.

50- "Roller Compacted Mass Concrete, ACI Report No: 207.5R.89.

51- "Roller Compacted Concrete, US Army Corps of Engineers, No.5, ASCE, 1994.

52- "Karun III Technical Specification TS9, Fill Materials, MAHAB GHODSS-ACRES (J.V) Consulting Engineers, 1994.

53- C. L. Bartholamew & L. Haverland, "Concrete Dam Instrumentation Manual" United State Department of interior Bureau of Reclamation, October 1987

54- "C. L. Bartholomew, B. G. Murray & D. L. Goins, "Embankment Dam Instrumentation Manual"

United State of Interior Bureau of Reclamation, January 1987

1- USACE: US Army Corps of Engineers

فهرست

55- "General Consideration Applicable to Instrumentation for Earth and Rockfill Dams", Bulletin No.21 of ICOLD, November, 1989.

56- "General Consideration on Instrumentation for Concrete Dams", Bulletin No.23 of ICOLD, July, 1972.

57- "Dam Safety Guidelines", Bulletin No.59 of ICOLD, 1987.

58- "Dam Safety Guidelines", Canadian Bulletin Dam Safety Association, 1997.

59- Dam Monitoring, General Considerations Bulletin No.80 of ICOLD, 1985.

60- "Measuring Initializations for Dam Monitoring Concepts", Reliability & Redundancy, Special Issue to the 17th International Congress on Large Dams, June, 1991, Vienna, Prepared by Swiss Nation Committee on Large Dams.

61- "Dam Monitoring", Bulletin No.68 of ICOLD, 1988

62- "Training Aids for Dam Safety" Module: Inspection of Concrete & Masonry Dams, USBR,

Denver, Colorado,1988