متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

پیوست دوم - قسمت 2

World Health Organization سازمان بهداشت جهانی

Pressure Cell سلول فشارسنج

Dental Excavation سنگ برداری دندانه ای

Rip Rap سنگ چین حفاظتی شیب بالادست

Electrical Piezometer System سامانه پیزومتر الکتریکی

Excitation System سامانه تحریک

Teleliminimetric System سامانه تله لیمنی متری

Fire Protection System سامانه حفاظت در برابر آتش‌سوزی

Cooling System سامانه خنک کننده

Bus Duct System سامانه شینه حفاظ دار

USCS (Unified Soil Classification System) سامانه طبقه بندی همسان خاک

Measurement systems سامانه‌های اندازه‌گیری

Vibrating Wire سیم ارتعاشی

Reinforcing Cage شبکه آرماتورها

Float شناور

Floating شناوری

Clinometer شیب سنج

Ramp شیب راهه

Fineness Modulus ضریب نرمی

Burden ظرفیت

Field Tests آزمایش عملکرد

Uplift Pressure فشار برکنش

Earth Pressure Cell فشارسنج خاک

Check List فهرست کنترلی

Flexible قابل انعطاف

Zero Reading قرائت صفر

Base (Initial) Reading قرائت مبناء

Tunnel lining Segment قطاع‌های جداره تونل

Strain meter کرنش سنج

Switching کلید

Oven Dry کوره

CO2 گازکربنیک

Crane گرانکش (جرثقیل)

Space Heater گرم کن‌های داخلی

Slurry گل روان

Flange لبه

Resonance لرزش غیرعادی و یا تشدید لرزش

Tremie-Filling Tube لوله ریزش

Manchette Tube لوله غلافدار

Clamshell ماشین حفار (کلم شل)

Transducer مبدل الکتریکی (ترانسدیوسر)

Measuring Tank مخزن اندازه‌گیری

Trip مدار

Packer مسدود کننده

Tope Hole Packer مسدود کننده یک بار مصرف

Limit Values مقادیر حدی

Top Heading مقطع بالایی

Benching مقطع پایینی

UPS (Uninterruptible Power Supply) منبع تغذیه بدون وقفه

Anchor مهار

Interpolation میان یابی

Pin میخ

Vebe میزلرزان

Anchor Bolt میلمهار

Dovetailed نر و ماده

Aspect Ratio نسبت ظاهری

Weir نشت سنج

Installation نصب

Dry Type نوع خشک

Splitting نیمه کردن

Sensor وسایل حسگر

Thrust Bearing یاتاقان کف گرد

Guide Bearing یاتاقان هادی

Rectifiers یکسوسازها