متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

پیوست دوم - قسمت 1

آب بندی آبگیری (سیمان) آزمایش آزمایش عملکرد آزمایش لفران آزمایش لوژن آزمایش نوعی آشکارسازهای خزش ابزار دقیق اتلاف انرژی

اتلاف انرژی در جاروبک‌ها ی سامانه تحریک اتلاف انرژی در سامانه تهویه واحد و اتلاف ناشی از اصطکاک اتلاف انرژی در سیم پیچ استاتور اتلاف انرژی در سیم پیچ روتور اتلاف انرژی در هسته اتلاف انرژی کلی در سامانه تحریک اتلاف انرژی مربوط به جریان‌های سرگردان اژدر اشباع با سطح خشک اضافه بار اعلام صوتی اعلام نوری

Seal

Hydration

Test

Field Tests

Lefranc Test

Lugeon Test

Type Test

Creep Detector

Instrument

Energy Loss

Slip Ring Brush Loss

Ventilation & Friction Loss

Stator Copper Loss Rotor Copper Loss

Core Loss

Excitation Loss

Stray Current Loss

Probe

Saturated Surface Dry

Over Pressure

Alarm

Visual Signal

 

Slump افت (افت بتن)

Septic Tank انبارسپتیک (انبار ه فاضلاب)

Extensometer انبساط سنج (کشیدگی سنج)

Inclinometer انحراف سنج

Smooth Blasting انفجار ملایم

Fan بادزن

Water Balloon بادکنک آب

Pneumatic بادی

Shotcrete بتن پاشی

Batching Plant بتن ساز

AC (Alternative Current) برق متناوب

DC (Direct Current) برق مستقیم

Test Pad بستر آزمایشی

Clamshell بیل نوک منقاری

Pendulum پاندول

Stud پایه‌های ثابت

Sole Plate پایههای نگهدارنده

Resonance پدیده تشدید

Corona Effect پدیده کورونا

Finishing پرداخت کاری

Rebound پس ریز (دورریز)

PVC پلی وینیل کلراید (پی وی سی)

Rock Bolt پیچ سنگ

Piezometer پیزومتر

Pre-Splitting پیش شکافت (پیش برش)

Drilling and Grouting Equipment تجهیزات حفاری و تزریق

Transducer ترانسدیوسر (مبدل الکتریکی)

Crackmeter ترک سنج

Thyristor تریستوری

Consolidation Grouting تزریق تحکیمی

Contact Grouting تزریق تماسی

Dredge تعلیق لجن

Stress meter تنش سنج

Automatic Voltage Regulator (AVR) تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ

Ventilation تهویه

Plug-in جاگذاری

Over Voltage Surge Arrestor جذب کننده اضافه ولتاژ و جذب صاعقه

Eddy Current جریان‌های ناخواسته

Degreasers چربی گیرها

Jics & Fixtures (Interlocks) چفت و بست

Pick Hammer چکش بادی

As Built چون ساخت

Loose State حالت شل

Drill Wagon حفاری دورانی و ضربهای

Top Heading حفاری مقطع بالایی

Benching حفاری مقطع پایینی

IP (Interior Protection) حفاظت داخلی

Line Drilling حفر چال‌های خطی

Flange حلقه

Collector Rings حلقههای جاروبک تحریک

Self Cooled خود خنک کن

Feed خورنده

Jointmeter درزسنج

Joint Sealant درزبندی

Opening دریچه

Readout Device دستگاه قرائت محلی

Agitator دستگاه مخلوط کن (هم زن ملات)

Thermometer دماسنج

Dosimeter دوزیمترها

Accuracy Class رتبه دقت

Lifting Filling Tube روش پایین به بالا

Tremie روش ترمی

Revolver رولور

Steel Lining رویه فولادی

Taper زاویه تبدیل افقی

Excavation زمین کنی

Drains زهکش ها

Generator Housing ساختمان محفظه ژنراتور

Compatibility سازگاری