متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

پیوست 1

پیوست 1 - فهرست مطالب برنامه پیمانکار برای حفاظت و ایمنی کار و کارکنان در کارگاه‌های سدسازی 397

 

پیوست 1- فهرست مطالب برنامه پیمانکار برای حفاظت و ایمنی کار و کارکنان در کارگاه‌های سدسازی

این فهرست به‌عنوان راهنما تهیه‌شده و ممکن است شامل تمام موضوعات نباشد. پیمانکار باید با رجوع به مشخصات فنی خصوصی، قوانین کشوری در مورد ایمنی کار و کارکنان (از جمله آیین نامه ایمنی کارگاه‌های ساختمانی مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره 14949 مورخ 11/4/1375) و سایر آیین‌نامه‌های جایگزین و مکمل و همچنین موضوع پیمان و روش‌های کاری خود طرح ها، برنامه‌های ایمنی مناسب، کارآ و فراگیر را ارائه و تصویب آن‌ها را از مهندس ناظر اخذ کند.

تصویب مهندس ناظر از مسؤولیت پیمانکار برای تأمین سلامت و ایمنی کارکنان نمی‌کاهد. پس از جلسه اولیـه وتسـلیم برنامـهحفاظت و ایمنی پیمانکار، برای بررسی این برنامه، جلسه‌های دیگری برگزار خواهد شد. رئیس کارگاه، مسئول ایمنی پیمانکار و سایر مسؤولین مربوط به برنامه حفاظت و ایمنی در این جلسه هاحضور خواهند داشت.

برنامه اصلی پیمانکار برای حفاظت و ایمنی کار و کارکنان باید فهرست مطالب زیر را بپوشاند:

پ.1-1- الزامات عمومی

1- 1- تعیین سیاست‌های ایمنی

1- 2- تعیین مسؤولیت‌های ایمنی و سلامت

1- 3- تعیین الزامات تطبیق با قوانین و مقررات مملکتی واستانداردها

1- 4- تعیین الزامات تطبیق پیمانکاران دست‌دوم با بند 1-3 از پ.1-1

1- 5- روش‌های بازرسی ایمنی و سلامت

1- 6- روش‌های رسیدگی و گزارش حوادث

1- 7- طرح‌های عملی برای مواقع اضطراری

1- 8- طرح‌های محافظت در مقابل آتش‌سوزی

1-8-1- نوع و مکان وسایل اطفای حریق

1-8-2- توافقهای انجام‌شده برای کمک‌رسانی نیروهای آتش‌نشانی از خارج کارگاه

1-8-3- وسایل گرم و شعله ور در کارگاه پ.1-2- پزشکی

2-1- وسایل

2-2- آموزش

2-3- مدارک و گواهی‌ها

2-4- پزشک یا پزشکیار

2-5- آمبولانس

2-6- گواهی سلامتی کارکنان

2-7- بایگانی

398 مشخصات فنی عمومی سدها

 

پ.1-3- ارتباطات

3-1- آموزش کارکنان

3-2- جلسات مربوط به ایمنی

3-3- تمرین روش‌های ایمنی در کارگاه

3-4- آموزش ناظران در مورد روش‌های پیمانکار برای حصول ایمنی پ.1-4- سلامتی

4-1- روش‌ها و وسایل برای هر چه کم‌ترکردن خطر

4-1-1- برنامه‌های آزمایشی برای کارکنان و محیط‌های کاری

4-1-2- کارکنان مورد تائید

4-1-3- لوازم ایمنی کارکنان

4-1-4- طرح‌های تهویه هوا

پ.1-5- ماشین‌آلات و لوازم مکانیکی

5-1- روش‌ها و ابزار کاهش مخاطرات

5-1-1- برنامه‌های آزمایشی برای کارکنان و محیط‌های کاری

5-1-2- ماشین‌آلات متحرک و ثابت

5-2- روش‌های بازرسی

5-3- روش‌های نگهداری

5-4- کارکنانی که با ماشین‌آلات کار می‌کنند

5-5- تدابیر ایمنی محافظت کننده

5-5-1- گواهی‌ها

5-6- بالابرها و آسانسورها

پ.1-6- خاک‌برداری، سنگ برداری و تخریب

6-1- تونل‌ها و شافت ها

6-1-1- موتورهای احتراق داخلی

6-1-2- طرح‌های تهویه

6-1-3- لوازم و روش‌های ترابری

6-1-4- آزمایش محیط‌های کاری

پیوست 1 - فهرست مطالب برنامه پیمانکار برای حفاظت و ایمنی کار و کارکنان در کارگاه‌های سدسازی 399

 

6-1-5- روش‌های پایداری

6-2- آتشکاری

6-2-1- گواهی آتشکاران

6-2-2- روش‌های آتشکاری مصوب

6-2-3- انبار مواد ناریه

6-2-4- ترابری مواد ناریه

6-3- خاک‌برداری و سنگ برداری در فضاهای باز

6-3-1- محافظت در مقابل رانش ها

6-3-2- روش‌های پایداری

6-3-3- بازرسی

6-3-4- دسترسیها

6-4- کار در بلندی

6-4-1- تعریف دقیق محل کار

6-4-2- لوازم ایمنی کارکنان

6-4-3- روش‌های ویژه عملیات اجرایی

6- 5- ترابری مواد خاک‌برداری و سنگ برداری

6-5-1- راه‌ها

پ.1-7- سطوح کار

7-1- دسترسی

7-1-1- نردبان ها

7-1-2- سکوها، پلکان‌ها و پاگردها

7-2- لوازم ایمنی کارکنان

7-3- داربستها

7-4- تورهای ایمنی

پ.1-8- محافظت از فضاهای عمومی و عموم مردم

8-1- علائم و حصارها

8-2- روش‌های علامت گذاری با پرچم

8-3- تائید مراجع مسئول

400 مشخصات فنی عمومی سدها

 

پ.1-9- لوازم برقی

9-1- پست برق

9-2- خطوط انتقال