متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

 فصل شانزدهم – نگهداری در دوره تضمین

16-1- کلیات

در این فصل وظایف پیمانکار و نحوه همکاری مهندس ناظر و کارفرما در دوره تضمین شرح داده می‌شود. نگهداری و مراقبت از تأسیسات شامل قسمت‌های مختلف سد مثل آبگیرها، تخلیهکننده ها، تأسیسات آب‌رسانی، تونل‌ها، گالری ها، سرریزها، دریچه ها، آشغال گیرها، ابزار اندازه‌گیری دقیق، بازدید و بررسی وضعیت تراوش در تکیهگاه ها، بررسی طغیان‌ها و بازدید از کلیه قسمت‌های عمده سد و تأسیسات جنبی پس از طغیان، تهیه دستورالعمل‌های مختلف، برنامه‌های عملیاتی و... از موارد عمده وظایف پیمانکار می‌باشد، که با همکاری مهندس ناظر و کارفرما انجام می پذیرد.

16-2- تعاریف

عناوین و واژه‌های مورداستفاده در این فصل مطابق عناوین مندرج در فصل تعاریف (فصل دوم) می‌باشد. عناوینی مثل کارفرما، مهندس ناظر، پیمانکار، تحویل موقت، تحویل قطعی، رفع نواقص، دوره تضمین، صورتوضعیت قطعی و... که در این فصل ذکر می‌شود، عینا بر تعاریف مندرج در شرایط عمومی پیمان منطبق می‌باشد.

16-3- مسؤولیت‌ها و وظایف پیمانکار

آن دسته از نواقصی که مانع بهره‌برداری کامل و صحیح از طرح نبوده و با نظر مهندس ناظر و موافقت کارفرما تعیین‌شده باشند، می‌تواند در دوره تضمین رفع نقص گردد. در این خصوص تکمیل و رفع نقص نقشه‌های چون ساخت نیز ممکن است مدنظر قرار گیرد.

به‌طور کلی مسؤولیت‌ها و وظایف پیمانکار در دوره تضمین عبارت از موارد زیر است، اما محدود به این نیست و حسب الزامات طرح و مشخصات فنی خصوصی ممکن است با نظر مهندس ناظر تکمیل شود:

16-3-1- رفع نواقص

پیمانکار موظف است در دوره تضمین موارد زیر را انجام دهد:

- تعمیر و ترمیم قسمتهایی که در صورتجلسه تحویل موقت به عهده پیمانکار گذاشته‌شده است.

- جایگزین نمودن قطعات و قسمت‌های معیوب، به همان نحو که در صورتجلسه تحویل موقت قید گردیده است.

- رفع اشکالات و نواقص و در صورت لزوم جایگزین نمودن اتصالات و قطعات ابزارهای اندازه‌گیری دقیـق، طبـق مفـادصورتجلسه تحویل موقت

- رعایت مدت تعیین‌شده در صورتجلسه تحویل موقت برای کلیه کارهای پیش‌بینی شده

- اعلام انجام موارد رفع نقص به مهندس ناظر و کارفرما و پیگیری مراحل بازدید مجدد و اخذ گواهی رفع نقص

16-3-2- نگهداری کارهای موضوع پیمان

وظایف پیمانکار در خصوص نگهداری کارهای موضوع پیمان عبارت است از:

330 مشخصات فنی عمومی سدها

 

- تعمیر و جایگزین کردن قطعات معیوب دستگاه‌های برقـی و مکـانیکی و همچنـین رفـع نقـص از کلیـه ساختمان‌ها وتاسیسات تحویل شده به کارفرما در دوره تضمین

- نگهداری، مراقبت و کنترل عملکرد تأسیسات و تجهیزات مختلـف نظیـر دریچـه‌های آبگیـری، دریچـه‌های تخلیـه کننـده، آشغال گیرها، آسانسورها، جرثقیل‌ها و... در طول دوره تضمین و گزارش هر نوع نارسایی به مهندس ناظر و ارائـه پیشـنهادها، و راهحل‌های لازم جهت رفع این اشکالات. این گزارش‌ها پس از بررسی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال خواهدشد.

- رفع نواقص و اشکالات ایجاد شده مندرج در فوق، بلافاصله پس از صدور دسـتورات مهنـدس نـاظر و اعـلام انجـام آن، جهت بررسی و بازدید به مهندس ناظر

- بازدید مستمر از تونل‌ها، گالری ها، سرریزها، تأسیسات و تجهیزات مربوط، بررسی وضعیت تراوش‌ها به‌ویژه پـس از هـرطغیان و ارائه گزارش‌ها و پیشنهادهای لازم به مهندس ناظر و کارفرما

- تهیه دستورالعملهای نحوه کار و نگهداری دستگاه‌ها و تأسیسات مختلف و ارائه آن به مهندس ناظر و کارفرما

- برچیدن موانع و جمع‌آوری و خارج کردن هرنوع قطعات اضافی و یا خرد و ریزهایی که در اثر عملیات تعمیـر و نگهـداریایجاد می‌گردد.

16-3-3- تهیه نقشه‌های چون ساخت

پیمانکار باید فعالیت‌های زیر را برای تکمیل نقشه‌های چون ساخت بر اساس شرایط عمومی پیمان انجام دهد:

- جمع‌آوری اسناد، مدارک، دستور کارها و صورتجلسات تغییرات ضمن کار و همچنین کارهای انجام‌شده در دوره تضـمین، درج تغییرات روی نقشه‌ها و ارسال آن‌ها برای مهندس ناظر جهت تائید و تهیه آلبوم کامل نقشه‌های چون ساخت که مورد تائید مهندس ناظر قرار گرفته است. این نقشه‌ها که باید برای کارهای سـیویل، معمـاری، تأسیسات برقـی و مکـانیکی، تجهیزات هیدرومکانیک و هیدروالکتریک و... به تفکیک تهیه و آلبوم گردد، در تهیه متره‌های قطعی برای صورت وضعیت قطعی و همچنین در دوره بهره‌برداری مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

- تهیه و ارائه گزارش‌های فنی شامل محاسبات عملیات مربوط به تغییرات ضمن کار که منجر به تهیـه نقشه‌های جدیـدچونساخت شده است. این گزارش‌ها باید مورد تائید مهندس ناظر قرار گرفته باشد.

- ارائه آلبوم عکس‌های تهیه‌شده از روند عملیات اجرایی قسمت‌های مختلف طرح.

16-3-4- مسؤولیت‌های افراد و امکانات و تسهیلات لازم برای انجام آزمایش نکات زیر باید از سوی پیمانکار در دوره تضمین رعایت شود:

- حضور و در دسترس بودن رئیس کارگاه و نمایندگان تامالاختیار پیمانکار در تمام دوره تضمین.

- درخواست مجوزهای لازم از کارفرما برای حضور کارشناسان و نمایندگان خارجی سازنده ها، در صورت لزوم و همکاری با کارفرما در این مورد.

فصل شانزدهم – نگهداری در دوره تضمین 331

 

- درخواست مجوزهای لازم از مراجع قانونی و محلی و ایجاد هماهنگی با ارگان‌های دولتی از طریق کارفرما برای عبـور ازتاسیسات خاص

- انجام کلیه کارها و تهیه لوازم موردنیاز آزمایش‌ها که طبق دستور مهندس ناظر و کارفرما اعلام می‌گردد

- ارسال نتایج آزمایش‌ها جهت مهندس ناظر و کارفرما

- اعلام ضرورت انجام بعضی از آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها به مهندس ناظر و تهیه وسایل و ابزار لازم و انجام آزمایش‌ها، پس از موافقت مهندس ناظر و کارفرما

16-3-5- تهیه و تحویل قطعات یدکی دستگاه‌ها و تجهیزات

پیمانکار موظف است علاوه بر تهیه وتحویل قطعات یدکی موردنیاز هر یک از دستگاه‌ها و تجهیزات به تفکیک، به همراه فهرست کامل قطعات، نقشه‌ها و دستورالعملهای نصب و جایگزینی قطعات، که در دوره 5 ساله نخست بهره‌برداری موردنیاز می‌باشد، به نمایندگان کارفرما، موارد زیر را نیز انجام دهد:

- تهیه دستورالعمل‌های نحوه بهره‌برداری و تعمیر دستگاه ها، با کمک سازنده‌ها و مهندس ناظر و تحویل آن‌ها به نمایندگان معرفی شده کارفرما

- آموزش کارکنان معرفی شده کارفرما جهت بهره‌برداری درست از تأسیسات، تعمیرات و جایگزینی قطعات تعویض شده بـاهمکاری مهندس ناظر

- تهیه دستورالعمل‌های ایمنی و هشداردهنده به همراه تصاویر و تابلوهای لازم و تحویل آن‌ها بـه نماینـدگان معرفـی شـدهکارفرما

- اخذ کلیه دستورالعمل‌های راهبری، نگهداری و تعمیرات از سازنده ها، ترجمه و تدوین آن‌ها بـا همکـاری مهنـدس نـاظر وتحویل آن‌ها به کارفرما برای استفاده در دوره بهره‌برداری

16-3-6- آماده‌سازی کلیه کارهای مربوط به ساخت و نگهداری سد و تأسیسات جنبی برای تحویل قطعی رعایت موارد زیر از سوی پیمانکار ضروری است:

- تمیز و آماده نگه داشتن کلیه معابر، راه‌های ارتباطی، سکوها، گالریها و غیره به‌منظور بازرسی عملیات برای تحویل قطعی

- ارائه کلیه مدارک و نتایج کارها و آزمایش‌های انجام‌شده به مهندس ناظر و کارفرما

- ارائه نتایج و گزارش تحلیلی قرائت‌های دوره ای ابزارهای اندازه‌گیری به مهندس ناظر و کارفرما

- ارائه کلیه نقشه‌ها و جزییات تغییر یافته در دوره تضمین به همان نحوی که انجام‌شده است

- ارائه گزارش‌های تحلیلی از رویدادها و اتفاقات در طول دوره تضمین نظیر سیل، زلزله و... به همراه عکس‌ها و فیلم هـایآنها و سایر مستندات به مهندس ناظر و کارفرما

- برچیدن کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات و لوازم متعلق به پیمانکار و حمل آن‌ها به خارج از محل کارگاه با اخذ اجازه از کارفرما

- حمل و خارج نمودن کلیه مواد و مصالح باقی مانده در کارگاه که موردنیاز کارفرما نمی‌باشد، با اخذ اجازه از کارفرما

332 مشخصات فنی عمومی سدها

 

- به حالت اولیه برگرداندن کلیه زمینها و اماکنی که جهت اجرای عملیات مورد پیمان در اختیار او گذاشته‌شده است.

- تحویل کلیه تأسیسات و ماشینآلاتی که به‌منظور اجرای عملیات، توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار گرفته است، بـهکارفرما. این تأسیسات و ماشین‌آلات باید بدون نقص بوده و پس از انجام تعمیرات لازم به کارفرما تحویل گردد.

- تخریب و برچیدن ساختمان‌های موقت و پیش ساخته و حمل آن‌ها به خارج از کارگاه با اخذ اجازه از کارفرما و با هماهنگی مهندس ناظر و تسطیح و تمیز کردن محل آن‌ها و سایر مستندات به مهندس ناظر و کارفرما

16-3-7- درخواست تحویل قطعی

موارد زیر در مورد تحویل قطعی موضوع پیمان باید از جانب پیمانکار رعایت شود:

- درخواست تحویل قطعی عملیات موضوع پیمان از کارفرما، در پایان دوره تضمین و پس از انجام کلیه کارهایی که طبـقمفاد پیمان و دستور کارهای داده‌شده بر عهده پیمانکار می‌باشد.

- تعیین و معرفی کارشناسان و متخصصان موردنیاز در مراحل تحویل قطعی

- هماهنگی لازم با کارفرما و مهندس ناظر جهت تعیین تاریخ تحویل قطعی و فراهم کردن مقدمات آن

- حضور فعال پیمانکار به همراه کارشناسان و متخصصان درکلیه مراحل بررسی عملیات موضوع پیمان، طی مراحل تحویل قطعی به‌منظور ارائه راهنمایی‌های لازم و پاسخ به پرسشهای اعضای کمیسیون تحویل قطعی

- فراهم نمودن کلیه عوامل و وسایل و ابزار لازم برای انجام بررسی، قطع و وصل و راه‌اندازی دستگاه‌ها و سامانههایی کـهجهت تحویل قطعی موردنیاز اعضاء کمیسیون تحویل باشد

16-3-8- تهیه و تنظیم صورت وضعیت قطعی

برای تهیه صورت وضعیت قطعی پیمانکار باید بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کند.