متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل پانزدهم - قسمت 3

15-4-2- پاندول1

این سامانه، از هر نوع که باشد، باید قادر به‌اندازه‌گیری تغییر مکان‌های افقی سد در راستای شعاعی و مماسی بوده و کلیه اجزای تشکیل دهنده آن مطابق استانداردهای بین‌المللی، مورد تائید مهندس ناظر، تولید شده باشند. این سامانه باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

- دمای کارکرد: در محدوده حداقل و حداکثر دمای ساختگاه،

- دامنه اندازه‌گیری: حداکثر تغییر مکان شعاعی و مماسی محاسبه شده برای سد به اضافه 50 درصد،

- قابلیت قرائت دستی و کنترل از راه دور،

- جنس سیم پاندول باید به‌گونه‌ای باشد تا در اثر تغییرات درجه حرارت و نیروی کششی وزنـه پانـدول حـداقل انقبـاض وانبساط را داشته باشد،

- دقت اندازه‌گیری جابجایی سیم: 2± میلی متر به نسبت 1%± دامنه اندازه‌گیری،

- حساسیت: 1/0 میلی متر.

1- Pendulum

15-4-3- شیب سنج1

این سامانه باید قادر به‌اندازهگیری مقدار کجشدگی یا چرخش سازه در صفحه قائم باشد. کلیه اجزای تشکیل دهنده این سامانه باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مورد تائید مهندس ناظر، تولید شده باشند. این سامانه باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

- دمای کارکرد: در محدوده حداقل و حداکثر دمای ساختگاه،

- دامنه اندازه‌گیری: 30±دقیقه،

- دقت اندازه‌گیری: 2 ثانیه،

- حساسیت: 2 ثانیه،

- کلیه قطعات باید دارای دوام و مقاومت کافی متناسب با شرایط محل نصب سامانه باشد،

- به‌منظور جلوگیری از صدمه دیدن، پایه‌های ثابت2 شیب سنج باید دارای پوشش حفاظتی باشد.

15-4-4- درز سنج3

این سامانه اندازه‌گیری از هر نوع (مکانیکی، الکتریکی) که باشد، باید قادر به‌اندازهگیری مقدار بازشدگی یا جمع شدگی درزهای اتصال بین بلوکهای بتنی مجاور هم در سدهای بتنی (در یک یا چند جهت) باشد و کلیه اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مورد تائید مهندس ناظر، تولید شده باشند. این سامانه باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

الف- نوع مکانیکی

- دمای کارکرد: در محدوده حداقل و حداکثر دمای ساختگاه،

- دامنه اندازه‌گیری: 50±میلی متر،

- دقت اندازه‌گیری: 1/0میکرو متر،

- به‌منظور جلوگیری از صدمه دیدن، پایه‌های درزسنج باید دارای پوشش حفاظتی باشد.

ب- نوع الکتریکی (تار مرتعش)

- دمای کارکرد: در محدوده حداقل و حداکثر دمای ساختگاه،

- دامنه اندازه‌گیری: 30±میلی متر،

- دقت اندازه‌گیری: 1/0میلی متر،

- حساسیت: 25/0 درصد دامنه اندازه‌گیری،

- کلیه قطعات باید دارای دوام و مقاومت کافی متناسب با شرایط محل نصب سامانه باشند.

1- Inclinometer (Clinometer)

2- Stud

3- Joint Meter

15-4-5- دماسنج1

این سامانه (از هر نوع) باید قادر به‌اندازهگیری دمای بتن، آب و هوا باشد و کلیه اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مورد تائید مهندس ناظر، تولید شده باشد. این سامانه باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

- دامنه اندازه‌گیری دما در بتن: C ْ10 - تا C ْ60،

- دامنه اندازه‌گیری دما در آب: C ْ10 - تا C ْ30،

- دامنه اندازه‌گیری دما در هوا: C ْ30 - تا C ْ50 .

- دقت اندازه‌گیری: C ْ5/0±،

15-4-6- تنش سنج2

این سامانه باید از نوع تار مرتعش بوده و قادر باشد تنش‌های موجود در بخش‌های مختلف بدنه سد و پی را اندازه‌گیری نماید.

کلیه اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مورد تائید مهندس ناظر، تولید شده باشد. حداقل مشخصات این سامانه باید به شرح زیر باشد:

- دمای کارکرد: در محدوده حداقل و حداکثر دمای ساختگاه،

- دامنه اندازه‌گیری: متناسب با محل نصب دستگاه،

- دقت اندازه‌گیری: 01/0 درصد دامنه اندازه‌گیری،

- دارای سامانه جذب اضافه ولتاژ و محافظ صاعقه،

- قابلیت اندازه‌گیری از طریق سامانه کنترل مرکزی.

15-4-7- کرنش سنج3

این سامانه باید از نوع سیم ارتعاشی بوده و توانایی اندازه‌گیری کرنش در بخش‌های مختلف بدنه سد را داشته باشد و کلیه اجزای تشکیل دهنده این سامانه باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مورد تائید مهندس ناظر، تولید شده باشند. این سامانه باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

- دامنه کارکرد: در محدوده حداقل و حداکثر دمای ساختگاه،

- دامنه اندازه‌گیری: 3300 میکروکرنش (μ ΔLL )،

- دقت اندازه‌گیری: 2/0 میکرو کرنش (μ ΔLL )،

- حساسیت: 15/0 میکرو کرنش (μ ΔLL )،

1- Thermometer

2- Stress Meter

3- Strain Meter

 

- دارای سامانه جذب اضافه ولتاژ و محافظ صاعقه،

- قابلیت اندازه‌گیری از طریق سامانه کنترل مرکزی.

15-4-8- ترک سنج1

این سامانه (از هر نوع) باید قادر به‌اندازهگیری حرکات درز و یا ترک ایجاد شده در سطوح بتنی و یا سنگی باشد و کلیه اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مورد تائید مهندس ناظر، تولید شده باشند. این سامانه باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

- دمای کارکرد: در محدوده حداقل و حداکثر دمای ساختگاه،

- دامنه اندازه‌گیری: 50± میلی متر،

- دقت اندازه‌گیری: 1/0 میلی متر،

- قابلیت اندازه‌گیری محلی.

15-4-9- پیزومتر2

این سامانه اندازه‌گیری از هر نوع (مکانیکی، الکتریکی) بسته به اهداف موردنظر باید قادر به‌اندازه‌گیری فشار منفذی، تعیین تراز پیزومتری آب در تکیه گاه‌ها یا اندازه‌گیری فشار بر کنش3 در پی باشد و کلیه اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مو رد تائید مهندس ناظر، تولید شده باشند. این سامانه باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

- دمای کارکرد: در محدوده حداقل و حداکثر دمای ساختگاه،

- دامنه اندازه‌گیری: متناسب با محل نصب دستگاه،

- دقت: 5/0 درصد مقدار اندازه‌گیری شده،

- حساسیت: 1/0 درصد مقدار اندازه‌گیری شده،

- قابلیت تحمل اضافه بار: 200 درصد،

- قابلیت جذب اضافه ولتاژ و جذب صاعقه.

15-4-10- انبساط سنج (کشیدگی سنج)4

این سامانه باید قادر به‌اندازه‌گیری جابجایی طولی در توده سنگ یا بتن باشد و کلیه اجزای تشکیل دهنده این سامانه باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مورد تائید مهندس ناظر، تولید شده باشند. این سامانه باید دارای حداقل مشخصات زیر باشد:

- دمای کارکرد: در محدوده حداقل و حداکثر دمای ساختگاه،

1- Crackmeter

2- Piezometer

3- Uplift

4- Extensometer

- دامنه اندازه‌گیری: 100 ± میلی متر،

- دقت اندازه‌گیری: 5/0 میلی متر،

- حساسیت: 02/0 میلی متر.