متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل سیزدهم - قسمت 5

13-10- 6- چگالی خشک

چگالی خشک هیچ‌یک از مخلوط‌ها نباید از 2275 کیلوگرم در متر مکعب کم‌تر باشد.

13-10- 7- جذب آب

جذب آب جوشیده نمونههای بتن پاشیدنی مخلوط‌های »ب« و »پ« حداکثر 8% و مخلوط‌های »ت« حداکثر 9% خواهد بود.

13-10- 8- حجم منافذ

حجم کل منافذ موجود در نمونههای بتن پاشیدنی در مورد مخلوط‌های »ب« و »پ« حداکثر 17% و در مورد مخلوط‌های »ت« حداکثر 19% خواهد بود.

13-10- 9- زمان گیرش

زمان گیرش اولیه در مورد مخلوط‌های »ت« حداکثر 9 دقیقه و زمان گیرش نهایی این مخلوط‌ها حداقل 60 دقیقه خواهد بود. 13-10- 10- مقدار سیمان

درصورتی‌که در مشخصات فنی خصوصی، بر روی نقشه‌ها یا دستورالعمل‌های کارگاهی تعیین نشده باشد، حداقل مقدار سیمان

(یا مواد سیمانی) در متر مکعب مخلوط 400 کیلوگرم خواهد بود.

13-10- 11- الیاف فولادی

درصورت استفاده از الیاف فولادی مشخصات آن باید مطابق با این بند از مشخصات فنی باشد:

- حداقل مقاومت کششی باید Mpa 800 باشد.

- حداقل طول الیاف باید 25 میلی متر و حداکثر آن 40 میلی متر باشد.

- حداقل مقدار الیاف در مترمکعب بتن پاشیدنی باید 40 کیلوگرم باشد.

13-10- 12- نسبت آب به سیمان

حداکثر مقدار نسبت آب به سیمان برای مخلوط‌های »الف« و »ب«، 5/0 و برای مخلوط‌های »پ« و »ت« 45/0 خواهد بود.

13-10- 13- سنگدانه

قوانین تطبیق برای سنگدانه بتن پاشیدنی همان قوانین تطبیق ارائه‌شده دربند 8-3-2 و 13-4-2 این مشخصات فنی عمومی هستند.

13-10- 14- درجات کیفی مغزههای بتن پاشی

باید اجرای بتن پاشی به‌گونه‌ای باشد که درجه کیفی تعیین‌شده برای مغزه‌ها حاصل شود.

تعیین درجه کیفی مغزه‌ها از طریق محاسبه میانگین حداقل 3 مغزه انجام می‌شود. غالباً درجه کیفی 5/2 برای کارهای معمول بتن پاشی قابل‌قبول است، مگر آنکه در مشخصات فنی خصوصی یا دستور کارها بهگونه دیگری مشخص‌شده باشد. بتنپاشی هایی که یک مغزه اخذ شده از آن‌ها حائز درجه کیفی بیشتر از 3 باشد، قابل‌قبول نیستند. معیارهای انطباق فوق در خصوص مغزههایی قابل اعمال است که سطح آن‌ها 320 سانتی‌مترمربع (50 اینچ مربع) باشد. برای سطوح کمتر یا بیشتر مهندس ناظر معیار متناظر با آن را تعیین و ابلاغ می‌کند.

13-10-14- 1- مغزههای درجه یک

مغزههای درجه یک عبارتند از مغزه‌های کاملاً متراکم و بدون حالت ورقهای یا لایهلایه، حفرهای یا نواحی ماسهای. حباب‌های کوچک هوا با قطر حداکثر 3 میلی متر و طول حداکثر 6 میلی متر قابل‌قبول هستند. وجود نواحی ماسهای یا حفرات در پشت میلگردهای ادامه دار قابل‌قبول نیست. سطح مقابل قالب یا محل اتصال به زیرکار باید سالم و بی عیب و بدون بافت ماسهای یا حفرات زیاد باشد.

13-10-14- 2- مغزههای درجه دو

مغزههای درجه دو آنهایی هستند که نباید بیش‌تر از دو لایه یا نواحی ماسهای با ابعاد بزرگ تر از 3 میلی متر در 25 میلی متر داشته و ارتفاع، عرض و عمق حفرات در آن‌ها نباید از 5/9 میلی متر بیش‌تر باشد. سطح مقابل قالب یا محل اتصال به زیرکار باید سالم، بدون عیب و بدون بافت ماسهای یا حفرات زیاد باشد.

13-10-14- 3- مغزههای درجه سه

مغزههای درجه سه نباید بیش‌تر از دو لایه با نواحی ماسهای با ابعاد بیش‌تر از 5 میلی متر در 31 میلی متر داشته و یا فقط میتوانند حاوی یک حفره بزرگ و ناحیه ماسهای حاوی ماسه سست به ابعاد کم‌تر از 16 میلی متر ضخامت و 31 میلی متر عرض باشد. سطح مقابل قالب یا محل اتصال با زیرکار ممکن است بافت ماسهای داشته و شامل حفراتی به عمق 2 میلی متر باشد.

13-10-14- 4- مغزه‌های درجه چهار

مغزههای درجه چهار به‌طورکلی الزامات مغزه درجه 3 را دارند، اما ممکن است شامل دو شکاف بزرگ، مانند آنچه برای مغزه درجه 3 مشخص شد، باشد یا یک شکاف با ابعاد حداکثر 25 میلی متر عمود بر وجه مدور مغزه و عرض حداکثر 38 میلی متر داشته باشد. انتهای مغزه که در برابر قالب بتنپاشی شده است، ممکن است ماسهای و شامل حفراتی تا عمق 3 میلی متر باشد.

13-10-14- 5- مغزه‌های درجه پنج

مغزههای درجه پنج مغزههایی هستند که نتوانند معیارهای درجه بندی 1 تا 4 را برآورده کنند. تعیین درجه کیفی مغزهها بر اساس محاسبه میانگین حداقل 3 مغزه ماخوذ صورت می‌گیرد. به‌طورکلی میانگین درجه کیفی 5/2 یا کم‌تر موردقبول خواهد بود، مگر آن‌که در مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌ها یا دستورالعمل‌ها با صراحت درجه کیفی دیگری مشخص شود. درجه کیفی هر مغزه به تنهایی نباید از 3 کم‌تر باشد.

درجه بندی فوق بر اساس مغزه استوانه ای باسطح 314 سانتی‌مترمربع صورت گرفته ودر مورد مغزههای کوچک‌تر و بزرگ تر از این مقدار می توان شکاف‌ها و حفرات مجاز را به تناسب تعدیل نمود.

13-10- 15- عدم تطابق

به‌طورکلی بتن پاشیدهای که الزامات طرح را برآورده نماید یا پس از بهسازی مطابق این مشخصات فنی و مشخصات فنی خصوصی شود، قابل‌قبول است. بتن پاشیدهای که مطابق مشخصات فنی نباشد و پس از بهسازی نیز قادر نباشد الزامات طرح را تأمین کند، ممکن است پس از بررسیها، توسط مهندس ناظر پذیرفته یا مردود شود. پذیرفتن مخلوط‌های بتن پاشیده به معنای آن است که مخلوط موردنظر قادر است اهداف طراحی‌ها را تأمین کند و مردود دانستن آن به معنای آن است که آن اهداف حاصل نخواهند شد و باید بتن پاشیده شده تخریب شده و مجدداً اجرا شود.

برای حصول اطمینان از کیفیت مطلوب و مطابق با مشخصات بتنپاشی ممکن است بعضی اصلاحات ضروری انجام شود. این اصلاحات بنا بر دستورالعمل و یا تأییدیه مهندس ناظر انجام می‌شود.

13-11- مسؤولیت ها

اگر چه پیمانکار برای مخلوط ها، ماشین‌آلات، روش‌های اجرایی و آزمایش‌های خود قبلاً تائید مهندس ناظر را کسب می‌کند، اما این تأییدیه‌ها از مسؤولیت پیمانکار در اجرای به‌موقع، مطلوب و منطبق بر مشخصات فنی کارهای بتن پاشی نمی‌کاهد و عملکرد مطلوب بتن‌های پاشیده در مدت عمر مفید سازه از مسؤولیت‌های پیمانکار است. تمام مصالح، روش‌ها و عملیات اجرایی و ماشین‌آلات به کار گرفته‌شده باید منطبق برالزامات ACI-506 باشد، مگر در مواردی که مغایرت با این استاندارد به تائید مهندس ناظر برسد.

13-12- مهارت

افشانه دار باید از قبل تجربه کافی در اجرای عملیات بتن پاشی داشته باشد و یا مستقیماً زیرنظر سرکارگری که چنین تجربهای را دارد، کارکند. به‌هرحال عملیات بتن پاشی باید توسط افرادی اجرا شود که قادر باشند تمام الزامات مندرج در این مشخصات و استاندارد ACI-506 را برآورده کنند. مهارت افرادی که اجرای کار بتن پاشی را به عهده دارند. توسط مهندس ناظر تائید می‌شود و تنها افرادیکه این تأییدیه کتبی را دارند، میتوانند مجری این عملیات باشند.