متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل دوازدهم - قسمت 7

12-11- 2- نکات کلی

پیمانکار باید برای انجام عملیات چالزنی و تزریق، متخصص‌ها ی تائید شده را به خدمت بگیرد.

در طول مدت چالزنی، آزمایش فشار آب و عملیات تزریق، پیمانکار باید گزارش‌های کامل و دقیقی را تهیه کند. این گزارش‌ها باید حاوی اطلاعات مربوط به پیشرفت کار باشد و جهت بررسی روزانه به مهندس ناظر ارائه شود.

اطلاعات روزانه چالزنی باید حتیالامکان شامل مختصات و عمق گمانههای حفر شده، نام کارگران و سرکارگران، وسایل مورداستفاده، نوع چالزنی، قطر چال، سطح آب زیرزمینی، نتایج آزمایش‌های فشار آب، سرعت پیشروی، شرایط زمین شناسی، تغییرات سازندها و کلیه رخدادهای مرتبط باشد.

در مورد تزریق باید جزییات زیر ارائه شود:

- شماره و موقعیت گمانهها

- شماره قطعه گمانه

- جزییات در مورد فشار، غلظت و حجم دوغاب تزریق

- مقادیر تزریق شده و زمان‌های تزریق

- ملاحظات کلی فرایند تزریق

قبل از شروع هرگونه چالزنی، پیمانکار باید جزییات تجهیزات و روش‌هایی که در عملیات چالزنی و تزریق و کارهای مربوط، به کار خواهد گرفت را جهت بررسی به مهندس ناظر ارائه نماید.

تمامی مصالح تهیه‌شده، روش‌ها و وسایل پیشنهادی پیمانکار برای گمانههای رهاسازی فشار و زهکشی باید موردبررسی مهندس ناظر قرار گیرد.

نوع، ظرفیت و شرایط تمامی تجهیزات حفاری باید برای انجام به‌موقع کار باکیفیت مطلوب مناسب باشد.

پیمانکار باید کلیه وسایل موردنیاز از قبیل شیرها، چندراههها، بدهسنج‌ها و لوازم خودکار ثبت جریان، گیجهای فشار، مسدود کننده ها، بست‌ها و تمامی لوازم موردنیاز برای تهیه مداوم دوغاب را تهیه کند.

تجهیزات به کار گرفته برای چالزنی باید استاندارد و از نوع دورانی یا ضربهای باشند، تا عملیات حفاری مطابق مشخصات فنی و یا خواست مهندس ناظر انجام گیرد.

مسدود کننده‌ها باید از انواع دارای پوشش چند جداره، انبساط مکانیکی با حلقههای لاستیکی یا انبساط پنوماتیکی با غلاف لاستیکی باشند.

هرکارگاه تزریق باید قابلیت تهیه، اختلاط، به هم زدن و پمپاژ دوغاب را مطابق دستورالعمل مهندس ناظر داشته باشد.

مصالح دوغاب باید با استفاده از یک مخلوطکن مکانیکی با دور بالامخلوط شود. مخلوط کن باید دارای تجهیزات اندازه‌گیری مصالح دوغاب باشد، تا بتوان نسبت‌های اختلاط را به دقت کنترل کرد.

مو قعیت پمپ‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که فاصله آن‌ها در هر کدام از چال‌های در حال تزریق بیش از 300 متر نباشد.

پیمانکار باید مصالح موردنیاز نظیر سیمان، مواد افزودنی، آب و همچنین قطعات یدکی موردنیاز تجهیزات را در کارگاه فراهم آورد.

پیمانکار باید آب لازم برای چالزنی، شستشو، آزمایش فشار آب و عملیات تزریق را فراهم آورد.

پیمانکار باید دوغاب موردنیاز را مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل مهندس ناظر تهیه کند.

در صورت تائید مهندس ناظر، پیمانکار می‌تواند از مواد افزودنی شیمیایی استفاده نماید.

پیمانکار باید تمامی سیمان و مواد افزودنی را مطابق مندرجات فصل هشتم این مشخصات فنی عمومی حمل، انبار و محافظت کند که دچار آلودگی و فساد نشوند.

پیمانکار باید برای تعیین غلظت مخلوط ها، نسبت‌های اختلاط و خواص دیگری از این قبیل که ممکن است بر کیفیت دوغاب اثر بگذارد، آزمایش‌هایی را بر روی دوغاب پیشنهادی انجام داده و گزارش آن را جهت بررسی به مهندس ناظر ارائه نماید.

 تمامی گمانهها باید بر طبق توالی، جهت و عمق مشخص‌شده در نقشه‌ها حفاری شده یا مطابق با خواست مهندس ناظر تعیین محل و حفر گردد.

استفاده از گل حفاری یا سایر روان کننده‌ها برای حفاری مجاز نیست.

 هر گمانه باید دارای یک درپوش موقت و مناسب باشد.

 هر گمانه ای که به هر علتی قبل از تکمیل عملیات مسدود گردد، باید به روش مورد تائید مهندس ناظر باز شود و یا پیمانکار به هزینه خود گمانه دیگری را حفر کند.

فشار تزریق باید توسط مهندس ناظر تعیین شود.

کل طول گمانههای حفر شده از تونل‌ها و گالری‌ها باید در یک مرحله تزریق شود.

حفرههای ایجاد شده در بتن باید پس از کامل شدن عملیات تزریق به‌وسیله دوغاب بدون انقباض پر شود.

تماس بین پوشش بتنی تونل یا گالری‌ها با سنگ باید هنگامی تزریق شود که بتن به مقاومت موردنظر مهندس ناظر رسیده باشد.

گمانههای رهاسازی فشار و زهکشی باید مطابق با مشخصات فنی یا نظر مهندس ناظر و مطابق نقشه‌ها حفر گردد.

علاوه بر گمانههای رهاسازی فشار و زهکشی که در نقشه‌ها نشان داده‌شده است، با پیشرفت حفاری‌ها ممکن است مهندس ناظر بر اساس شرایط ساختگاه، در محدوده هایی گمانههای رهاسازی فشار و زهکشی بیش‌تری را درخواست کند.

پیمانکار باید تمامی گمانههای رهاسازی فشار و زهکشی خواسته شده را مطابق نقشه‌ها، ضمن پیشرفت حفاریها، حفر کند، زیرا این گمانهها مکمل سامانه نگهداری سنگ و سامانه زهکشی دائمی می‌باشد.

تمامی آب بیرون آمده از گمانههای رهاسازی فشار و زهکشی باید به حوضچهها، کانال‌ها و یا دیگر سامانه‌های جمع‌آوری مورد تائید مهندس ناظر، هدایت و از محوطه حفاری خارج شود.

پیمانکار باید همواره گمانههای رهاسازی فشار و زهکشی را محافظت و نگهداری کند. هر گمانه ای که به علت اجرای نامناسب غیرقابل استفاده باشد، باید مطابق نظر مهندس ناظر شستشو یا مجدداً حفاری گردد؛ یا این‌که با گمانه دیگری جایگزین شود.

مهندس ناظر ممکن است درخواست کند درون گمانههای رهاسازی فشار و زهکش که احتمال انسداد آن‌ها در اثر ریزش خرده سنگ از دیواره وجود داشته باشد، لوله‌های مشبک از جنس P.V.C. کار گذاشته شود.