متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل دهم - قسمت سوم

10-8- کارگذاشتن میلگردها

هنگام کارگذاشتن، میلگردها باید تمیز و عاری از زنگ، پوسته شدگی، چربی، روغن، ملات سیمان، شن و خاک باشد.

میلگردها باید طبق مشخصات نقشه‌های اجرایی در محل خود نصب‌شده و به کمک سیم و لقمه‌های ماسه- سیمانی یا پلاستیکی و یا خرک‌های فلزی به مقدار کافی طوری مهار شوند که امکان جابه‌جایی آن‌ها قبل یا در حین بتنریزی و لرزاندن وجود نداشته باشد.

ابعاد و مشخصات لقمه‌های ماسه - سیمانی یا پلاستیکی و خرک‌های فلزی باید مورد تائید مهندس ناظر باشد. لقمه ماسه - سیمانی باید دارای سیم مفتولی باشد که برای بستن و مهار کردن لقمه، به میلگردهای اصلی بسته می‌شود. استفاده از لقمه‌های فولادی که قسمت‌هایی از آن‌ها پس از قالب برداری قابل‌رؤیت بوده و در معرض خطر زنگ زدگی قرار دارد، مجاز نیست. ملات ماسه- سیمانی مورد مصرف در لقمه‌های ماسه- سیمانی باید باکیفیت بتن اصلی هماهنگ بوده و اگر لقمههادر معرض دید هستند، همرنگ آن باشد.

استفاده از قطعات سنگ، فلز یا چوب برای نگهداری میلگردها و تأمین پوشش بتن ممنوع است. تمام لقمه‌ها باید به طریق مناسب به‌گونه‌ای در محل خود ثابت شوند که امکان جا به‌جایی آن‌ها در حین بتن‌ریزی وجود نداشته باشد و باید طوری قرار داده شوند که از بتن بیرون نزنند و به‌هیچ‌وجه موجب تغییر رنگ یا فساد بتن نشوند.

برای بستن میلگردهای متقاطع به یکدیگر، استفاده از جوشکاری مجاز نیست، مگر در مورد میلگردهای جوش پذیر و با تائید مهندس ناظر.

پیمانکار موظف است قبل از هر نوبت بتن‌ریزی تائید مهندس ناظر در مورد صحت قرار گرفتن میلگردها در قالب را کسب کند.

10-9- حداقل پوشش

حداقل پوشش میلگردها در مشخصات فنی خصوصی عملیات بتنی، بر روی نقشه‌های اجرایی و یا در دستورالعمل‌های کارگاهی، با توجه به شرایط سازه و محیط آن ارائه خواهد شد و پیمانکار موظف است که با به کار گرفتن تمام مساعی خود در عملیات نصب میلگرد و ریختن و متراکم کردن بتن، این پوشش محافظ را برای میلگردها تأمین کند.

درصورتی‌که این حداقل پوش ش ارائه نشده باشد، مندرجات جدول (10-4) رعایت خواهد شد.

جدول 10-4- حداقل پوشش بتنی (mm)

شرایط محیطی نوع سازه

فوقالعاده شدید بسیار شدید شدید متوسط ملایم

 75 65 50 45 35 تیرها و ستون ها

 60 50 35 30 20 دال ها، دیوارها و تیرچه ها

 55 45 30 25 15 پوسته‌ها و سقف‌های پلیسهای

شرایط محیطی مندرج در جدول (10-4) در نشریه شماره 55 سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر تعریف‌شده است:

الف- شرایط محیطی ملایم در مورد محیط‌هایی مصداق دارد که در آن‌ها عوامل مهاجم موجود نبوده یا قطعات بتنی در مقابل آن‌ها کاملاً محافظت می‌شوند. قطعاتی که در معرض رطوبت ، تعرق ، تر و خشک شدن متناوب، یخزدگی، تماس با خاک مهاجم یا غیرمهاجم، مواد خورنده، فرسایش شدید، عبور وسایط نقلیه و ضربه اجسام دیگر نبوده یا در مقابل تهاجم به نحوی مطلوب مورد محافظت واقع شده باشند، دارای شرایط محیطی ملایم میباشند.

‌ب- شرایط محیطی متوسط به آن دسته از شرایط محیطی اطلاق می‌شود که در آن‌ها قطعات بتنی در معرض رطوبت و گاهی تعرق قرار میگیرند. قطعاتی که به‌طور دائم در تماس با خاکهای غیرمهاجم هستند یا در مجاورت آب‌های باPH < 4.0 قرار میگیرند، دارای شرایط محیطی متوسط هستند.

‌ج- شرایط محیطی شدید در مورد محیط‌هایی مصداق دارد که در آن‌ها قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب و یا یخ زدگی نه چندان شدید قرار گیرند.

‌د- شرایط محیطی بسیار شدید در محیط‌هایی وجود دارد که در آن‌ها قطعات بتنی در معرض گازها، مایعات و مواد خورنده و یا رطوبت همراه با یخ زدگی شدید قرار میگیرند. قطعات در معرض ترشح آب، قطعات غوطهور در آب که یک وجه آن‌ها در تماس با هوا قرار میگیرند، قطعات واقع در هوای اشباع شده از نمک و سطوحی که در معرض خوردگی ناشی از مصرف مواد یخ زدا قرار میگیرند، دارای شرایط محیطی بسیار شدید هستند.

ه - شرایط محیطی فوقالعاده شدید به آن دسته از شرایط محیطی اطلاق می‌شود که در آن‌ها قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید، عبور وسایط نقلیه و یا آب باPH ≤ 4.0 قرار میگیرند. سطوح بتنی محافظت نشده پارکینگها و قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جابه جا می‌کند، دارای شرایط محیطی فوقالعاده شدید هستند.

درصورتی‌که پوشش بتنی محافظ میلگردها مشخص نباشد، موارد دیگری نیز باید رعایت شود، که اهم آن‌ها عبارتند از:

الف - حداقل ضخامت پوشش بتنی باید برابر قطر میلگردهای مصرفی باشد. در مورد گروه میلگردها، ضخامت پوشش بتن از خارجیترین سطح گروه میلگرد درجهت موردنظر و به قطری معادل قطر سطح مقطع کل گروه میلگردها اندازه‌گیری می‌شود.

‌ب- حداقل پوشش میلگرد بیش‌تر از حداکثر قطر سنگدانه خواهد بود. درمورد سنگدانههای بزرگ تر از 32 میلیمتر پوشش میلگردها از حداکثر قطر سنگدانه به علاوه 5 میلی متر بیش‌تر خواهد بود.

‌ج- رعایت ضخامت پوشش بتنی میلگردها، با موافقت مهندس ناظر، درمورد انتهای میلگردهای مستقیم در قطعات کف و سقف که در معرض تعرق نباشند، الزامی نیست.

‌د- برای میلگردهای با قطر بیش‌تر از 36 میلی متر مقادیر مندرج در جدول (10 -4) باید به‌اندازه 10 میلی متر افزایش یابند.

ه - درصورتی‌که بتن مستقیماً روی خاک ریخته می‌شود وبه‌طور دائم در تماس با خاک خواهد بود، ضخامت پوشش میلگردها حداقل 75 میلی متر خواهد بود.

و- اگر سطح بتن منقش باشد، ضخامت پوشش میلگردها از عمق فرورفتگی سطح بتن اندازه‌گیری می‌شود.

10-10- بازرسی‌ها و رواداری ها

10-10- 1- بازرسی ها

بازرسی‌ها توسط مهندس ناظر به‌طور مرتب انجام‌شده و موارد زیر کنترل خواهد شد:

الف- نحوه حمل و انبار کردن میلگردها ب- نحوه اتصال و جوش دادن میلگردها

‌ج- محل، ابعاد و رقوم قالب‌ها قبل از میلگردگذاری

‌د- نصب و جای گذاری میلگردها به لحاظ قطر، تعداد، شکل، نوع، فواصل و استحکام میلگردها

رعایت تمام مندرجات آیین نامه بتن ایران در مورد تهیه، حمل و نصب میلگردها در بتن مسلح اجباری است.

10-10- 2- رواداری ها

رواداری‌ها در بریدن و کار گذاشتن میلگردها بر اساس نشریه شماره 55 سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر رعایت خواهند شد:

- رواداری‌های بریدن میلگردها در مشخصات فنی خصوصی درج خواهد شـد . در صـورت عـدم وجـود ایـن رواداری‌ها در مشخصات فنی خصوصی یا دستورالعمل‌های کارگاهی رعایت رواداری‌های زیر الزامی است:

- طول میلگرد 25 ± میلی متر

- مجموعه ابعاد خاموت 12 ± میلی متر

- خم‌ها 25 ± میلی متر

ضخامت پوشش بتن نباید بیش از 8 میلی متر نسبت به مقادیر تعیین‌شده در مشخصات فنی خصوصی یا دستورالعمل‌های کارگاهی کم‌تر شود. این کاهش ضخامت هرگز نباید از یک‌سوم مقدار تعیین‌شده کم‌تر شود.

انحراف موقعیت میلگردها نسبت به محلهای تعیین‌شده در نقشه‌ها برای قطعات خمشی، دیوارها و ستون‌ها به شرح زیر خواهد بود.

 8 ± میلی متر برای 200 ≤ h (میلی متر)

12 ± میلی متر برای 200 > h > 600 (میلی متر)

20 ± میلی متر برای 600 ≥ h (میلی متر)

30 ± میلی متر انحراف فاصله جانبی بین میلگردها نسبت به فاصله مشخص‌شده

50 ± میلی متر انحراف موقعیت طولی خم‌ها و انتهای میلگردها

20 ± میلی متر انحراف موقعیت طولی خم‌ها و انتهای میلگردها در انتهای ناپیوسته قطعات

10-11- الیاف تقویتی

مشخصات فنی الیاف فولادی که برای افزایش مقاومت کششی بتن ممکن است مورداستفاده قرار گیرد دربند 13 -4-5-1 این مشخصات فنی عمومی ارائه‌شده‌اند. استفاده از این روش تقویت بتن منوط به تائید مهندس ناظر بر اساس توصیهها و مشخصات ارائه‌شده توسط تولیدکننده الیاف و مندرجات 13-4-5-1 این مشخصات فنی است.

10-12- میلگردهای خاص

درصورتی‌که در نقشه‌ها یا دستورالعمل‌های کارگاهی استفاده از میلگردهای خاصی موردنظر باشد، مشخصههای الزامی آن در دفترچه مشخصات فنی خصوصی یا دستورالعمل‌های مهندس ناظر خواهد آمد.