متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل هشتم - قسمت 18

8- 15-3- موعدهای با اهمیت

8- 15-3- 1- بستر آزمایشی

حداقل 120 روز قبل از شروع عملیات بتنریزی اصلی، پیمانکار باید با اجرای بستر آزمایشی بتن غلتکی مشکلات بالقوه کار را بررسی و کلیه روش‌های اجرا، کنترل کیفیت، تجهیزات، ماشین‌آلات، طرح اختلاط بتن و آمادگی کارکنان خود را ارزیابی نموده و در صورت وجود نقایص و نارساییها نهایت کوشش را در جهت مرتفع کردن آن‌ها به کار بندد.

8- 15-3- 2- مصالح و روش اجرا

پیمانکار باید حداقل 30 روز قبل از شروع اجرای بستر آزمایشی بتن غلتکی، روش‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را در مورد تجهیزات لازم برای اختلاط، انتقال، بتنریزی و تراکم بستر آزمایشی به مهندس ناظر ارائه دهد. برنامه فوق باید شامل شرح، نوع و ظرفیت دستگاه تولید و نیز تعداد و نوع ماشین‌آلات حمل، پخش و تراکم بتن غلتکی باشد. پیمانکار باید مشخصات کامل مصالح مصرفی، اعم از سنگدانه ها، سیمان، آب و مواد پوزولانی را جهت بررسی و کسب تأییدیه کتبی در اختیار مهندس ناظر قرار دهد (به بند 8-15-8 رجوع شود).

8- 15-3- 3- برنامه آزمایش‌های مقدماتی

پیمانکار باید حداقل 90 روز قبل از اجرای بستر آزمایشی بتن غلتکی برنامه آزمایشهای مقدماتی طرح اختلاط بتن غلتکی خود را به مهندس ناظر ارائه دهد (به بند 8-15 -8 رجوع شود).

1- Test Pad

8- 15-3- 4- سرعت اجرا

پیمانکار باید در تدوین برنامه زمانی، کنترل کیفی و انتخاب تجهیزات اجرای کار، اصل اجرای هر چه سریع تر عملیات بتنریزی و همچنین پوشاندن هر نوبت بتن غلتکی به‌وسیله نوبت بعدی را که نتیجه آن موجب ارتقای کیفی کار و یکپارچگی بیشتر و عملکرد بهتر بدنه سد می‌گردد، همواره مدنظر قرار دهد.

8- 15-4- سیمان مصرفی

8- 15-4- 1- نوع سیمان

درصورتی‌که الزامات محدود کننده دیگری مطرح نگردد، سیمان مصرفی در بتن غلتکی باید پرتلند نوع II (با حرارت هیدراسیون متوسط)، سیمانهای پرتلند پوزولانی نوع IP (15 الی 40 درصد پوزولان) و یا سیمانهای پرتلند سربارهای نوع IS (25 الی 65 درصد سرباره) باشد که در بتنریزی‌های حجیم نسبت به سیمان تیپ یک ارجحیت دارند.

8- 15-4- 2- خواص سیمان

خصوصیات سیمان نوع II باید با مشخصات استاندارد ASTM C150 و خصوصیات سیمان‌های پرتلند پوزولانی و سیمانهای پرتلند سربارهای با مشخصات استاندارد ASTM C595 مطابقت داشته باشد. (همچنین به بند 8-3-1 رجوع شود).

8- 15-5- مواد افزودنی

8- 15-5- 1- خواص پوزولانها

کیفیت و یکنواختی پوزولان‌های طبیعی یا هرگونه پوزولان دیگری که قرار است در طرح اختلاط بتن غلتکی به کار رود، باید با مشخصات فنی استاندارد ASTM C618 مطابقت داشته باشد (همچنین به بند 8-3-4 رجوع شود).

پیمانکار و مهندس ناظر باید در انتخاب پوزولان مناسب علاوه بر الزامات فنی به هزینه تهیه و سهولت دسترسی به آن نیز توجه نمایند.

8- 15-5- 2- افزودنی‌های دیرگیر

در صورت نیاز پیمانکار می‌تواند با تائید مهندس ناظر نوعی ماده افزودنی شیمیایی دیرگیر (منطبق بر 8-3-5) در تهیه بتن غلتکی مصرف نماید.

8- 15-6- سنگدانه ها

8- 15-6- 1- خواص سنگدانه ها

به‌طورکلی سنگ‌دانه‌های بتن غلتکی باید حداقل الزامات سنگ‌دانه‌های بتن متعارف (ASTM C33) را برآورده نماید (همچنین به بند 8-3-2 رجوع شود)، مگر آن‌که ملاحظاتی چون اهمیت و حجم کارهای اجرایی پروژه، یا الزامات طرح اعم از مقاومت، چگالی و… و شرایط دسترسی به منابع قرضه محلی مناسب، اجازه دهد که در مورد بعضی الزامات مقرر مانند حداکثر درصد مجاز مواد مضره با تشخیص مهندس ناظر رواداری بیش‌تری اعمال شود. در این صورت پیمانکار باید پیشنهادهای خود را همراه نتایج آزمایش‌های انجام‌شده به‌صورت کتبی جهت بررسی به مهندس ناظر ارائه نماید.

8- 15-6- 2- ذخیره سنگدانه ها

به دلیل سرعت بالای اجرای سدهای بتن غلتکی، پیمانکار باید قبل از شروع عملیات بتنریزی حداقل 50% سنگ‌دانه‌های لازم برای تولید بتن همان فصل کاری را آماده و در محل‌های پیش‌بینی شده انبار کرده باشد، تا تهیه بتن دچار وقفه نگردد.

8- 15-6- 3- دانه بندی

پیمانکار باید شن و ماسه را به نسبتی با یکدیگر مخلوط نماید که منحنی دانه‌بندی مجموعه در محدوده مندرج در جدول (8-27) قرار گیرد.

تبصره: میزان رد شده از الک نمره 200 با این فرض تعیین‌شده است که مصالح رد شده از الک 40 پلاستسیته قابل ملاحظهای ندارد. در صورت افزایش حد روانی و دامنه خمیری مصالح رد شده از الک 40 درصد مجاز عبوری از الک 200 باید متناسبا کاهش یابد. به‌عنوان راهنما اگر حد روانی بیش از 25 و دامنه خمیری بیش از 10 باشد، درصد مجاز رد شده از الک 200 باید کم‌تر از 5 درصد باشد.

جدول 8- 27- دانه بندی سنگدانه ها

درصد رد شده (وزنی) اندازه الک (mm)

حداکثر اندازه دانهسنگی 50 میلی متر حداکثر اندازه دانهسنگی 75 میلی متر

-

 100

 97-100

 76- 90

 66- 80

 42- 56 34- 46

 26- 37

 21- 31

 15- 24

 8- 16

 5- 12

 3-7 98-100

 86- 96

 75- 90

 63- 77

 56- 69

 43- 53

 33- 43

 25- 35

 19- 29

 14- 24

 10- 18

 6- 13

 4- 10 75

 50

 38

 25

 19

 9/5

 4/75

 2/36

 1/18

 0/6

 0/3

18/0 الک نمره 200

8- 15-6- 4- خواص ماسه

مقدار ماسه بتن غلتکی باید بیش از بتن‌های متعارف در نظر گرفته شود و ضریب نرمی1 آن باید بین 1/2 و 8/2 باشد.

8- 15-6- 5- مخلوط‌های آزمایشی

پیمانکار قبل از اجرای بستر آزمایشی بتن غلتکی، باید از طریق ساخت بتن‌های آزمایشی متعدد به طرح اختلاط بهینه دست یافته باشد. طرح اختلاط مذکور باید کتباً همراه با گزارش فنی به مهندس ناظر اعلام گردد تا در صورت تائید در اجرای بستر آزمایشی به کار رود.

8- 15-6- 6- مقدار خمیر سیمان

نسبت‌های اختلاط اجزای بتن غلتکی بدون توجه به کلاس کم سیمان یا پرسیمان باید طوری طراحی شوند که مقدار خمیر سیمان (یعنی مجموع آب، سیمان، پوزولان، حبابهای کوچک هوا و سنگدانه ریز عبوری از الک 200) آن در حدود 20% حجمی یا 14% وزنی بتن غلتکی باشد.

8- 15-6- 7- مقدار آب

پیمانکار باید مقدار آب مصرفی را در شرایطی که مصالح سنگی بتن در حالت سطح خشک اشباع (SSD) می‌باشد، در طرح اختلاط بتن گزارش نماید.

8- 15-6- 8- طرح اختلاط مقدماتی

پیمانکار باید طرح اختلاط مقدماتی را طوری ارائه دهد که میانگین مقاومت فشاری 3 نمونه استوانه ای 30 × 15 سانتی‌متری آن در زمان مقرر حداقل 3 مگاپاسکال از مقاومت مشخصه خواسته شده بیش‌تر باشد.

پیمانکار باید نمونه‌های بتنی استوانه ای 30×15 سانتی‌متری را مطابق ASTM-C1176 ساخته و مقاومت فشاری آن‌ها را در موعدهای مقرر طبق استاندارد ASTM C39 تعیین و به مهندس ناظر گزارش نماید.

پیمانکار باید روانی و چگالی تمامی نمونه‌های ساخته‌شده را طبق ASTM-C1170 تعیین و با چگالی حداکثر به دست آمده از آزمایش تراکم اصلاح شده ASTM D1557 مقایسه نموده و نتایج مربوط را به مهندس ناظر ارائه نماید.