متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل هشتم - قسمت 5

8- 3- 2-4- تضمین کیفیت سنگدانهها

سامانه تضمین کیفیت سنگ‌دانه‌ها شامل سامانه‌های کنترل کیفیت و پذیرش کیفیت خواهد بود.

8- 3- 2-4-1- کنترل کیفیت

کنترل کیفیت عبارت است از مشاهده و تنظیم مراحل تولید سنگ‌دانه‌ها به‌گونه‌ای که محصولی باکیفیت ثابت (بدون تغییر کیفی در طول زمان) که همواره معیارهای انطباق مندرج در این دفترچه مشخصات را تأمین می‌کند، تولید شود. پس از انتخاب منبع قرضه، عملیات کنترل کیفی در مورد خواص سنگدانههای تولید شده به کار گرفته خواهد شد. پارامترهای کنترل کیفی ممکن است برحسب تشخیص مهندس ناظر تغییر کند. خواصی که مورد کنترل کیفی قرار خواهند گرفت، غالباً شامل دانه‌بندی، مقدار رطوبت، شکل دانه‌ها و تمیزی آن‌ها است، اگر چه بهصورت دوره ای، خواص دیگر سنگ‌دانه‌ها مانند ترکیب کانی‌های آن‌ها، مقدار یون کلرور، وزن مخصوص و جذب آب، مقاومت سایشی و مقدار مواد مضر نیز، برای کنترل تغییرات در کیفیت منبع قرضه، مورد کنترل قرار خواهند گرفت. عملیات کنترل کیفیت سنگ‌دانه‌ها شامل بازرسی دائمی منبع، مرکز تولید سنگدانهها و روش حمل و انبار کردن آن‌ها، نمونه گیری و آزمایش محصول از نقاط مختلف تولید و حمل به‌طور منظم، و اقدام عاجل و مؤثر در مواقع ضروری خواهد بود.

بنابرای ن بازرسی‌ها و آزمایش‌ها باید دارای تناوب مناسب باشد تا بتوان بهموقع از تغییرات کیفی جلوگیری کرد. تغییراتی که درنتایج آزمایش‌ها نسبت به نتایج آزمایش‌های قبلی روی دهد، نشانه تغییری در کیفیت منبع قرضه، یا شرایط تولید، حمل یا انبار کردن است که ضرورت بازرسی‌ها واقدام فوری را نشان میدهد. آزمایش‌های کنترل کیفیت به شرح مندرج در جدول (8-4) انجام خواهند شد:

جدول 8- 4- آزمایش‌های کنترل کیفیت

تناوب ضروری روش آزمایش

(یا معادل آن در آبا) آزمایش

نمونه‌های ماخوذ از مرکز تولید سنگدانه:

 روزی یک بار

 ASTM C136 شن (هر یک از طبقات):

دانه بندی

روزی یک بار ASTM C117 تمیزی

هفته ای یک بار CRD-C119 پولکی و سوزنی

ماهی دوبار شمارش دانه ها مقدار دانه‌های شکسته

 روزی دوبار

 ASTM C136 ماسه (هر یک از طبقات) دانه بندی

روزی دوبار ASTM C117 تمیزی

هفته ای یک بار ASTM D2419 هم ارز ماسه

ماهی دوبار ASTM C40 ناخالصی‌های آلی

هفته ای یک بار CRD-C120 پولکی و سوزنی

نمونه‌های مأخود از محل دستگاه پیمانهکن (بچینگ):

روزی یک بار ASTM C566 شن (هر یک از طبقات):

مقدار رطوبت

به تعداد ضروری ASTM C566 ماسه (هر یک از طبقات):

مقدار رطوبت

8- 3- 2-4-2- پذیرش کیفیت

آزمایش‌های پذیرش بر روی نمونه هایی انجام خواهد شد که روزانه یا در هر نوبت‌کاری از تولید سنگدانه اخذ می‌شوند تا انطباق سنگ‌دانه‌ها با معیارهای انطباق بررسی شود. درصورتی‌که سنگدانه از خارج از کارگاه خریداری می‌شود، آزمایش‌های پذیرش ممکن است بر نمونهای انجام شود که از انباشت سنگ‌دانه‌ها در محل تولید یا محل مصرف و یا هرنقطه دیگری که مهندس ناظر تشخیص دهد، اخذ شده است. آزمایش‌های پذیرش به شرح مندرج در جدول (8-5) انجام خواهد شد.

جدول 8- 5- آزمایش‌های پذیرش کیفیت

تناوب ضروری روش آزمایش

(یا معادل آن در آبا) آزمایش

شن (هر یک از طبقات):

روزی یک بار ASTM C136 دانه بندی

روزی یک بار ASTM C117 تمیزی

هفته‌ای یک بار CRD-C119 پولکی و سوزنی

هر 6 ماه یک بار یاASTM C131 ASTM C535 مقاومت سایشی

ماهی یک بار ASTM C123 دانه‌های سبک

ماهی یک بار ASTM C88 سلامت

هر شش ماه یک‌بار ASTM C682 مقاومت در تناوب‌های یخ بندان

ماهی یک بار ASTM C142 کلوخه‌های رسی و دانههای شکننده

برحسب تشخیص مهندس ناظر ASTM C295

 ASTM C586

 ASTM C1293

 ASTM C1260 ASTM C1293 واکنش پذیری سنگدانه ها

ماهی یک بار ASTM C127 جذب آب و چگالی

ماسه (هر یک از طبقات)

روزی دوبار ASTM C136 دانه بندی

روزی دوبار ASTM C117 تمیزی

هفته‌ای یک بار ASTM D2419 هم ارز ماسه

ماهی دوبار ASTM C40 ناخالصی‌های آلی

روزی دوبار ASTM C125 ضریب ریزدانگی

ماهی یک بار ASTM C128 جذب آب و چگالی

هفته‌ای یک بار CRD-C120 دانه‌های پولکی و سوزنی

هر 6 ماه یک بار ASTM C88 سلامت

ماهی یک بار CRD-C141 کلوخه‌های رسی و دانههای شکننده

برحسب تشخیص مهندس ناظر ASTM C295

 ASTM C586

 ASTM C1293

 ASTM C1260 ASTM C1293 واکنش پذیری

ماهی یک بار ASTM C123 دانه‌های سبک

8- 3- 2-4-3- نمونه‌برداری‌ها

تمام نمونه‌برداری‌ها (اعم از این‌که برای آزمایش‌های کنترل کیفی باشد یا برای آزمایش‌های پذیرش کیفیت) بر اساس روش دت 204 یا ASTM D75 انجام خواهد شد. نتایج آزمایش‌های کنترل کیفی را می‌توان برای سامانه پذیرش کیفیت و همچنین نتایج آزمایش‌های پذیرش کیفیت را می توان در آنالیزهای کنترل کیفیت به کار گرفت.

8- 3- 2-4-4- ارزیابی نتایج آزمایش‌ها

برای ارزیابی نتایج آزمایش‌ها، پیمانکار باید از روش‌های آماری مندرج در فصل 2 استاندارد ACI- 311 استفاده کند. نتایج این ارزیابی‌های آماری باید در گزارش‌های ماهانه پیمانکار گنجانده شود.

8- 3- 2-4-5- بازرسی‌های عینی منظم

بازرسی‌های عینی که برای تشخیص شرایط مؤثر بر عملیات تولید سنگ‌دانه‌ها و کیفیت محصول این عملیات انجام می‌شود، باید روزانه توسط مسئول مرکز تولید سنگدانه و مسئول کنترل کیفیت که از سوی پیمانکار کتباً معرفی شده است، انجام و در گزارش روزانه ثبت شود. گزارش‌های روزانه باید تغییرات درروند عملیات و کیفیت محصول و همچنین تجهیزاتی که نیازمند تعمیر یا تعویض هستند را مشخص کند. مواردی که در این بازرسی‌ها کنترل خواهد شد، عبارتند از:

- آلودگی قرضه مصالح به مواد آلی، رس و یا سایر مواد مضر

- عمق هوازدگی سنگ قرضه

- محدوده سنگ‌های نرم، شکننده و باکیفیت نامناسب

- عدسی‌های ریز و درشت

- شکل و اندازه سنگ‌های معدن

- روش‌های برداشت و اختلاط سنگدانههای متفاوت

- انباشت مصالحی که خورند1 مرکز تولید هستند به لحاظ یکسانی، جدایش و آلودگی

- روش و مقدار تغذیه مواد اولیه به سامانه تولید

- مقدار تغذیه سنگ‌شکن‌ها و توزیع محصول

- شرایط و عملکرد سنگ‌شکن‌ها

- مقدار رطوبت مواد اولیه

- کارایی و عملکرد سرندها

- اندازه سرندها

- سرندهای پاره، سوراخ یا گرفته

- فشار آب دوش سرندها و چگونگی توزیع آب بر روی سرندها

- تجهیزات دانه بندی و شستشوی ماسه و مقدار تغذیه این تجهیزات

- شوت‌ها و سامانه دفع مازاد

- نقاط انتقال سنگدانه ها

- سامانه پاک‌کننده تسمه نقاله‌ها

- نقاله‌های انباشت

- انباشت محصولات وخواص آن‌ها مانند دانه بندی، تمیزی، آلودگی، جدایش و وضعیت رطوبتی

- مقدار تولید

1- Feed

- وضعیت عمومی نگهداری

- وضعیت حمل و انبار کردن سنگدانه

- و سایر مواردی که بر کیفیت نهایی سنگ‌دانه‌ها و کمیت تولید آن‌ها موثرند

مهندس ناظر می‌تواند هرگاه که تشخیص می دهد، برای اخذ نمونه هایی ازسنگدانه‌ها جهت انجام آزمایش‌های موردنظر خود، دستورالعمل بدهد. درچنین مواردی پیمانکار باید برای انجام این دستورالعمل‌ها همکاری کند.

8- 3- 2-4-6- معیارهای تطابق سنگ‌دانه‌ها با مشخصات (معیارهای انطباق)

 نتایج آزمایش‌هایی که بر نمونههای سنگ‌دانه‌ها انجام می‌شوند، باید بیانگر تطابق خواص سنگ‌دانه‌ها با معیارهایی باشد که شرح آن‌ها در زیر ارائه‌شده است.

در تمام آزمایش‌های پذیرش، یک آزمایش از پنج آزمایش می‌تواند نتیجه ای داشته باشد که منطبق بر معیارهای انطباق نباشد.