متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل هشتم - قسمت 2

صل هشتم 

فرم »الف« - فرم کنترل برای شروع بتن‌ریزی

محل بتن‌ریزی: تاریخ بتن‌ریزی:

تأییدیه موارد

مهندس ناظر

امضاء تاریخ

رقوم کف محل بتنریزی

سنگ برداری مقاطع کف

دقت رقوم قالب‌بندی

ساخت قالبها

آب بندها (واتر استاپها)

میلگردها

تأسیسات مکانیکی

لوله ها

کارهای فلزی متفرقه

کارهای الکتریکی

سند بلاست خیس

روغنکاری قالبها

تمیزی محل بتنریزی

ماشین‌آلات بتنریزی

مواد اولیه بتن (کمیت)

مواد اولیه بتن (کیفیت)

ابزار و مواد محافظت از بتن

تائید نهایی بتنریزی

 جزییات مربوط به هر یک از ردیف‌ها در مدارک پیوست ثبت شود.

8-2- تعاریف

تعریف دقیق تر واژه‌ها و عبارت‌ها که در متن این فصل از مشخصات فنی عمومی از آن‌ها استفاده شده است، در زیر آورده می‌شود ونشانه ر.ک.: به معنای »رجوع کنید به« می‌باشد.

آب به سیمان w:c یا w/c: نسبت آب به سیمان

آزمایش‌ها: عملیاتی که تحت نظام استاندارد برای اندازه‌گیری کمیتها و کیفیت‌های موردنظر در مواد سازنده بتن، بتن تازه، بتن سخت شده، ماشین‌آلات و غیره انجام می‌شود.

آزمایش‌های ابتدایی: (آزمایش‌های اولیه) عملیاتی که تحت نظام استاندارد انجام‌شده و شامل ساخت مخلوط‌های بتن آزمایشی، نمونه گیری از این مخلوطها، نگهداری نمونهها و تعیین خواصی ازاین مخلوط‌ها در حالت‌های تازه و سخت شده است. این آزمایش‌ها برای تائید نسبت‌های اختلاط مخلوطها به کار گرفته می‌شوند.

آزمایش‌های پذیرش: آزمایش‌هایی که بر روی مواد سازنده بتن و یا مخلوط‌های بتن انجام می‌شود تا معلوم شود که برای به‌کارگیری در عملیات قابل‌پذیرش هستند یا خیر. این آزمایش‌ها تحت نظام استاندارد انجام می‌شوند.

آزمایش‌های کنترل کیفیت: آزمایش‌هایی که بر روی مواد سازنده بتن و مخلوط‌های بتن تازه و سخت شده انجام می‌شوند تا دامنه تغییرات و درجه موفقیت عملیات کنترل کیفیت تعیین شود. این آزمایش‌ها تحت نظام استاندارد انجام می‌شوند.

آزمایش‌های هم ارزی: این آزمایش‌ها برای تعیین همارزی دو یا چند محموله افزودنی ، تحت نظام استاندارد انجام می‌شوند.

آزمایش‌های همگنی: این آزمایش‌ها برای اطمینان از همگنی یک محموله افزودنی، تحت نظام استاندارد انجام می‌شوند.

استانداردها: تعاریف، معیارها، مشخصات، راهنماها، مقررات، دستورالعمل‌ها و روش‌هایی که توسط موسسات مسئول و معتبر ملی و بین‌المللی ارائه می‌شوند و غالباً لازم الرعایه هستند و گاهی جنبه راهنما دارند.

انبار کردن (سیلو کردن): نگهداری مواد سازنده بتن تا زمان مصرف آن‌ها در مخلوطهای بتن در محل‌های ویژه‌ای (انبارها یا سیلوهایی) که برای این کار طراحی و ساخته‌شده‌اند.

انباشت کردن: انبار کردن سنگ‌دانه‌ها به‌صورت آزاد بر روی هم

بتن حجیم: هر حجمی از بتن با ابعاد به‌اندازه کافی بزرگ که نیازمند اقداماتی برای مقابله با گرمای ایجاد شده در اثر هیدراسیون سیمان و تغییر حجم ناشی از آن باشد تا ترک خوردگی کنترل شود.

بتن‌ریزی: ر. ک. ریختن و جای گذاری

بچینگ پلانت1: ر.ک. دستگاه‌های توزین و اختلاط

پارامترهای کنترل کیفیت: خواص کیفی مواد سازنده بتن، مخلوط‌های بتن، روش‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات که کنترل می‌شوند.

پیمانه کن: دستگاه‌هایی که عملیات پیمانه کردن با آن‌ها انجام می‌شود.

تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که مواد سازنده بتن، مخلوط‌های بتن یا ماشین‌آلات مورداستفاده در کارهای بتنی را تولید می کنند و مسئول کیفیت محصولات خود هستند.

خطای مجاز: ر.ک رواداری

خنک کردن: عملیاتی که از طریق آن مواد سازنده بتن یا مخلوط‌های بتن سرد می‌شوند. اگر مواد سازنده بتن سرد شوند، این عملیات پیش سردسازی نامیده می‌شود و اگر مخلوط‌های بتن ریخته شده سرد شوند، آن را پس سردسازی می نامیم.

دانه بندی: جدا کردن دانه‌های با اندازه‌های مختلف از یکدیگر که بخشی از عملیات تولید سنگ‌دانه‌ها است.

درزها (تعریف اختصاصی این فصل از مشخصات فنی عمومی): فاصله یا شکاف بین دو نوبت بتن‌ریزی درز نامیده می‌شود. درزهایی که برای افزایش تحمل سازه در مقاب ل جابجایی‌های آن تعبیه می‌شوند، درزهای انسباطی نامیده می‌شوند و درزهایی که در حین اجرا و به دلیل فاصله افتادن بین نوبت‌های بتنریزی به وجود میآیند، و باید بتن اجرا شده در نوبت بعدی پ یوند قابل‌قبولی با بتن قبلی داشته باشد، درزهای اجرایی هستند. درزهای سرد از نوع درزهای اجرایی هستند.

دستگاه‌های توزین و اختلاط (بچینگ پلانت، پیمانه کن‌ها و مخلوط کن ها): دستگاه‌هایی که با رعایت نسبت‌های اختلاط مواد سازنده، بتن را پیمانه و مخلوط می کنند.

دوره کارهای بتنی: مدتی که بین ساخت مخلوط‌های بتن و اتمام دوره عمل‌آوری و نگهداری آن‌ها طول می کشد.

1- Batching Plant

رواداری (خطای مجاز): مقدار معینی که مواد سازنده بتن، مخلوط‌های بتن، ماشین‌آلات و سازه‌های بتنی مجازند از کیفیات مشخص‌شده، با توجه به عدم امکان کنترل کامل تغییرات، عدول کنند.

ریختن و جای گذاری (بتن‌ریزی): عملیاتی که در آن بتن از ماشین‌آلات حمل بتن تخلیه شده و در محل نهایی (گیرش) جای داده می‌شود.

ساخت بتن: عملیاتی که شامل پیمانه کردن و مخلوط کردن مواد سازنده بتن است.

عمل‌آوری و نگهداری: عملیات ضروری برای جلوگیری از جمع شدگی بتن، بلافاصله پس از بتنریزی تا مدت مشخص‌شده در اسناد پیمان.

طراحی مخلوط: تعیین نسبت‌های اختلاط مواد سازنده بتن به‌صورت نظری یا آزمون و خطا برای حصول کیفیات موردنظر بتن.

کنترل کیفیت: عملیاتی که موجب می‌شود تغییرات کیفی مواد سازنده بتن و مخلوط‌های بتـن در دامنه‌ای تعریف‌شده و قابل‌قبول باقی بمانند و شامل بازرسی‌های عینی، نمونه‌برداری‌ها، آزمایش‌ها و محاسبه آماری نتایج آزمایش‌ها هستند.

کیفیت: مجموع صفات و مشخصات یک محصول که آن را برای برآوردن نیاز خاصی مناسب می سازد.

مجوز: اجازه‌نامه کتبی مهندس ناظر که پیمانکار باید آن را برای آغاز کارهای بتنی و برای هر نوبت بتن‌ریزی و برای هرگونه تغییر درروند عملیات اخذ کند.

مشخصه‌های الزامی: کیفیاتی از بتن که در دفترچه مشخصات فنی خصوصی حتما باید تعیین شوند.

 مشخصههای انتخابی: کیفیاتی از بتن که ممکن است برحسب لزوم و ضرورت برای مخلوط هایی در دفترچه مشخصات فنی خصوصی تعیین شوند.