متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل هشتم- قسمت 1

– کارهای بتنی

8-1- کلیات

این فصل از مشخصات فنی شامل الزاماتی است که، تحت شرایط عمومی پیمان، باید توسط پیمانکار در مورد تأمین مواد اولیه بتن و بتن حجیم، طراحی‌های مخلوط، ساخت، حمل، ریختن، جایگذاری بتن و همچنین عملآوردن و نگهداری، پرداخت سطوح، کنترل کیفیت مخلوط‌های بتن و تعمیر و ترمیم بتنهای معیوب رعایت شود. معیارهای انطباق با این مشخصات و چگونگی اندازه‌گیری تطابق کارهای بتنی با آن معیارها نیز در این دفترچه مشخصات ذکرشده‌اند.

 ردهبندی انواع مخلوط بتن مورد لزوم در طرح و الزامات ویژه دیگر برای مواد متشکله، مخلوطهای بتن و روش‌های اجرایی کارهای بتنی در »دفترچه مشخصات فنی خصوصی« تعیین می‌شوند.

8- 1-1- استانداردها

تمام استانداردهایی که در این مشخصات ذکرشده‌اند (اعم از این‌که جزی یات آن‌ها ارائه‌شده یا نشده باشد)، لازمالرعایه هستند، مگر آن‌که در این مشخصات به‌وضوح ذکر شده باشد که استفاده از استانداردی اختیاری است.

در مواردی که بین استانداردهای مذکور و این مشخصات تضادی وجود دارد، موارد منـدرج در ایـن مشخصـات لازم الرعایـهخواهد بود.

مواردی که در این فصل از مشخصات فنی عمـومی مشـخص نشـده اسـت، بایـد مطـابق آیـین نامـه بـتن ایـران و مشخصـاتاستانداردهای ASTM باشد و درصورتی که مورد خاصی به‌وسیله استانداردهای یاد شده مشخص نشده باشد، مشخصات ACI ملاک خواهد بود.

8- 1-2- مسؤولیت‌های پیمانکار

پیمانکار موظف است تمام مواد و مصالح، نیروی کار، تجهیزات و ماشین‌آلات ضروری را برای تمام جزییات کارهای بتنی، با توجه به شرایط جغرافیایی، محیطی و سایر محدودیت‌های طبیعی، چنان تأمین کند که ضمن اجرای به‌موقع کار بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی شده، معیارهای کیفی مشخص‌شده برای مخلوط‌های بتن و سازه‌های بتنی به بهترین نحو حاصل شود.

مدارکی که در ارتباط با کارهای بتنی ضرورتاً باید توسط پیمانکار تهیه و به مهندس ناظر ارائه شود، در هر یک از بندهای مربوط در این مشخصات فنی عمومی ذکر شده است. دربندهای 8-1-2-1 تا 8-1-2-6 برخی از این مدارک فهرست شده‌اند.

8- 1- 2-1- گواهی‌ها

گواهی تولیدکنندگان و آزمایشگاه‌های معتبر و موردقبول مهندس ناظر که انطباق مواد و مصالح زیر با استانداردها و این مشخصات را گواهی می‌کند، باید توسط پیمانکار به مهندس ناظر ارائه شود:

- سیمان

- سنگدانه ها

- افزودنی ها

- مواد پوزولانی

- ترکیب‌های استفاده شده در عملیات عمل‌آوری و نگهداری مخلوط ها

- آب مصرفی در مخلوط‌های بتن، شستشوی سنگ‌دانه‌ها و عملیات عمل‌آوری و نگهداری

8- 1- 2-2- نمونه ها

پیمانکار باید نمونه ای از هر یک از مصالح فوق‌الذکر را که تائید شده باشد، در ظرف مناسبی که به‌خوبی حفظ می‌شود و دارای برچسب مناسب مشخص کننده است، نگهداری کند. (به‌استثنای سنگ‌دانه‌ها و آب).

8- 1- 2-3- طراحی مخلوط

پیمانکار باید جزییات دقیق طراحی‌های مخلوط هر یک از رده‌های بتن را (که در مشخصات فنی خصوصی رده بندی و تعیین می‌شود) برای تائید مهندس ناظر ارائه کند. آزمایش‌های ابتدایی بر روی مخلوط‌های آزمایشی در آزمایشگاه مستقر در کارگاه با نظارت مهندس ناظر انجام خواهد شد. این آزمایش‌ها بر اساس برنامه‌ای که مهندس ناظر ارائه خواهد کرد، انجام خواهد شد؛ اما تأمین تجهیزات، مصالح و نیروی کار به عهده پیمانکار خواهد بود. (به بندهای 8-9-1 و 8-9-2 رجوع کنید).

8- 1- 2-4- پیشنهادهای پیمانکار

پیمانکار باید قبل از انجام موارد زیر پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی اجرای آن‌ها ارائه و تائید مهندس ناظر را کسب کند:

- تأمین تمام مصالح، نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات ضروری برای کارهای بتنی شامل تأمین، تولید، حمل، انباشت، سرد یا گرم سازی مصالح سنگی و ساخت، حمل، ریختن و جایگذاری، عمل‌آوری و نگهداری، پرداخت و ترمیم بتن

- تأمین، حمل و انبار کردن سیمان

- تأمین و ذخیره آب

- تأمین و نصب مواد و مصالح برای نوارهای آببند، دوغاب بندها، کنترل درزهای انبساط و اجرایی

- ارائه برنامه بتن‌ریزی و تعیین لیفت‌های بتن‌ریزی و اجرای این برنامه‌ها در صورت تائید مهندس ناظر

- تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مربوط به عملیات سردسازی بتن حجیم و اجرای تمام جزییات بر اساس برنامه تائید شده

- تأمین تمام تجهیزات و ماشین‌آلات مربوط به عملیات تزریق دوغاب و ملات در درزها، لوله‌های سردسازی و سایر منافـذموجود در بتن

- تأمین تجهیزات گرم کردن و گرم نگهداشتن بتن و مواد اولیه بتن در هوای سرد

- ثبت تمام اطلاعات هواشناسی و عملیات سردسازی درتمام دوره کارهای بتنی

- تأمین تمام تأییدیه‌هایی که در این دفترچه مشخصات ذکر شده است

کسب این تأییدیه‌ها از مسؤولیت پیمانکار برای اجرای بهموقع و منطبق بر معیارهای کیفی مقرر نمی‌کاهد.

8- 1- 2-5- ثبت اطلاعات و گزارش‌های روزانه

گزارش‌های روزانه پیمانکار در مورد کارهای بتنی شامل موارد زیر خواهد بود:

- پرکردن فرم »الف« و ارائه آن برای هر نوبت بتن‌ریزی (این فرم که روز قبل از بتن‌ریزی توسط مسوولان نظـارت امضـامی‌شود به منزله مجوز بتن‌ریزی خواهد بود)

- تعداد دفعاتی که هر مخلوط در دستگاه‌های پیمانه کن (مرکز تهیه بتن) مخلوط شده است

- مقدار بتنی که اجرا شده است

- مقدار بتنی که ضایع شده و یا توسط مهندس ناظر پذیرفته نشده است

- وزن سیمان و مواد سیمانی که مصرف شده است

- وزن هر یک از موادی که در ساخت بتن در هر نوبت پیمانه کردن پیمانه شده است و مدت اختلاط هر پیمانه (بهتر اسـتکه این اطلاعات توسط سامانه کامپیوتری که به مرکز تهیه بتن وصل می‌شود، و با استفاده از چاپگر ثبت شـده و روزانـهبه مهندس ناظر ارائه شود)

- محل دقیق بتن‌ریزی

- مدت بتن‌ریزی

- دمای هوا، سرعت باد، رطوبت نسبی هوا و وضعیت عمومی هوا که هر یک هر ساعت ثبت می‌شود

- دمای بتن باید برای هر پیمانه بتن ثبت شده و میانگین و دامنه تغییرات آن گزارش شود

- نتایج آزمایش افت بتن1 و تعداد نمونه‌های ماخوذ از بتن برای آزمایش بر نمونه‌های سخت شده به همـراه شـماره آن‌ها ونتایج آزمایشهای تعیین درصد هوا و جرم حجمی بتن تازه

- سایر مواردی که مهندس ناظر ثبت و گزارش آن‌ها را ضروری تشخیص دهد.

8- 1- 2-6- گزارش‌های ماهانه

پیمانکار باید در گزارش ماهانه ارزیابی‌های آماری تمام نتایج آزمایش‌های انجام‌شده بر نمونه‌های سیمان، سنگدانه و بتن و همچنین تمام موارد دیگرمربوط به بتنریزی‌ها را گزارش کند.

1- Slump